Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Risk, säkerhet och arbetsmiljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Risk, Security and Occupational Health

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MH106

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-12

InnehållKursen behandlar riskfaktorer i arbetsmiljön och i miljön. Riskbegreppet förklaras och analyseras och vidare behandlas individens och samhällets värdering av risker. Gränsvärden och riktvärden förklaras inom såväl arbetsmiljö som yttre miljö. Kursen beskriver myndigheters åtaganden i samband med miljöolyckor. Kursen ger de studerande möjlighet till tillämpning av riskbedömning och åtgärdsstrategi vid miljöolyckor. Arbetsmiljömomentet behandlar fysiska och psykiska faktorer i arbetsmiljön som har betydelse för människans hälsa. Arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöföreskrifterna behandlas särskilt gällande systematiskt arbetsmiljöarbete.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:1 analysera riskbegreppet utifrån individens och samhällets värderingar
2 analysera och värdera riskfaktorer i arbetsmiljön och i miljön.
3 beskriva myndigheters åtaganden i samband med miljöolyckor
4 beskriva människors ohälsa kopplat till arbetsmiljön
5 beskriva hur relevant lagstiftning tillämpas inom området
6 utföra en enkel revision av en verksamhets arbetsmiljöarbete och redovisa detta muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

Univ: Kurserna Miljöeffekter 11,5 hp, Hälsoeffekter 11 hp, Luft och buller 7,5 hp och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete. Seminarier,
övningar och projektarbetet är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av
grupparbeten och projektarbete. Projektarbeten examineras med betygen underkänd eller godkänd. För
hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli
godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör
en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla
obligatoriska moment är genomförda. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre
betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §).
Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Obligatorisk litteratur

Zanderin Lars (red.)
Arbetsmiljö
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 240 s. :
ISBN: 91-44-03253-6
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillhandahålls av institutionen

ADI 524 Arbeta rätt vid bildskärmen, Arbetsmiljöverket ADI 606 Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här, Arbetsmiljöverket ADI 296 Kemiska risker i arbetsmiljön, Arbetsmiljöverket ADI 598 Bort med bullret, Arbetsmiljöverket ADI 447 Belasta rätt. Arbetsmiljöverket

• Arbetsplatsens utformning. AFS 2009:2. Arbetsmiljöverkets föreskrift. • Frikopplad eller frånkopplad. Om innebörden och konsekvenser av det gränslösa arbetet Arbete och hälsa ISB91-7045-511-2. Mickael Allvin, Per Wiklund, Annika Härenstam, Gunnar Aronsson • Undersökning och bedömning av risker H375. Arbetsmiljöverket • Systematiskt arbetsmiljöarbete – en vägledning. Arbetsmiljöverket 2001 • Arbetsmiljölagen, (och dess förordning med kommentarer 2011)

Referenslitteratur

Miljöhälsorapport 2009 Socialstyrelsen (art. Nr. 2009-126-70) Webb butik www.socialstyrelsen.se/publikationer IFAU Rapport 2011:2 Kvinnors och mäns sjukfrånvaro

Rapporter från arbetsmiljöverket RAP 2013_04 - Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling - Kunskapssammanställning RAP 2013_03 - Störande buller i arbetslivet - Kunskapssammanställning RAP 2013_02 - Hörsel och hörselskador i arbetslivet - Kunskapssammanställning RAP 2012_11 - Kvinnors arbetsmiljö - Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö