Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Riskanalys inom strålbehandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Risk analysis in Radiotherapy

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5RA024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-10-18

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Kursen genomförs i projektform. Genom självstudier, handledning, intervjuer och deltagande vid de olika momenten som ingår i strålbehandling göra en riskanalys av strålbehandlingskedjan. I riskanalysen ingår riskanalys av informations- och arbetsflöden samt analys av data för kalibrering av en linjäraccelerator.
Arbetet kommer att ta sin utgångspunkt i den befintliga organisationen på strålterapiavdelningen. Studenterna förväntas identifiera de olika informationskällorna, informationstolkarna och befintliga kontrollmekanismerna. Denna information sammanställs på ett strukturerat sätt och analyseras. Kursen innehåller ett antal föreläsningar som ger en introduktion till de riskanalysverktyg som används frekvent inom sektorn. Tyngdpunkten läggs på Fault Tree Analysis (FTA) och Action Error Analysis (AEA).
Målet är att bedöma relevansen och tillräckligheten hos de kontrollmekanismer som finns implementerade idag och föreslå kompletteringar.

Kursen omfattar två moment
1. Riskanalys, 5 hp
2. Slutredovisning, 2,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse:
- ingående redogöra för de riskanalysverktyg som kan tillämpas på strålbehandlingskedjan

Färdighet och förmåga
- identifiera och kritiskt redogöra för de befintliga kontrollmekanismerna i strålbehandlingskedjan

Valideringsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt tillämpa sina kunskaper och erfarenheter i att planera, genomföra och redovisa ett projekt

Behörighetskrav

Univ: Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) och Radioterapi (5RA022, 5 hp) eller motsvarande. De två senaste kurserna (5RA021 och 5RA022) kan med fördel läsas parallellt med denna kurs.  Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Arbetet utförs huvudsakligen i projektform enligt etablerad projketmodell med återkommande redovisningar. Ett antal föreläsningar ges som introduktion till riskanalys. Handledning ges gemensamt av legitimerad sjukhusfysiker och lärare från radiofysik.

Examination

Projektarbetet redovisas genom skriftliga projektplaner, rapport och en muntlig presentation. På den skriftliga och muntliga redovisningen sätts betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G).  På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.