Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ritualer, fester och evenemang, 7,5 hp

Engelskt namn: Rituals, festivities and events

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1ET042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-03-02

Innehåll

Kursen behandlar ritualiseringar i form av fester, högtider, ceremonier, festivaler och andra evenemang, men även i vardagliga sammanhang. Tyngdpunkten ligger på ritualers kulturella och sociala betydelser. Ritualer studeras bland annat som individuella och kollektiva höjdpunkter under året och i livet, som medel för kommunikation, tradition och identitet. Både former och betydelser hos ritualer behandlas.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
  • redogöra för, och med teoretiska begrepp analysera ritualers form, användning och förankring i vardagligt liv och i samhället
  • dokumentera olika former av ritualer och redogöra för dessa
  • diskutera ritualers roll för människors livsstil, identitetsarbete och kommunikation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av korta föreläsningar/introduktioner, seminarier och övningsuppgifter i anvisad lärplattform.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Hemskrivning samt dokumentationsuppgifter.

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet.

Examination sker enligt graderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex.
1ET002 Etnologi A nät 30 hp, 1ET030 Etnologi A nät: kultur, berättelser, ritualer 30 hp,
1ET004 Etnologi A2: Ritualer i samhället och kulturanalys i det förflutna 15 hp eller 1ET029 Etnologi A: kultur, berättelser, ritualer 30 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1ET024 Ritualer i samhället 7,5 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Arvidsson Alf
Folklorens former
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. :
ISBN: 91-44-00733-7 ; 320:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Herlitz Gillis
Mors dag och eid-il-fitr : och några andra svenska festseder
1. uppl. : Uppsala : Uppsala Publishing House : 2006 : 168, [1] s. :
ISBN: 91-7005-310-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålls av instutitionen

Jarnkvist Karin
När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt [Elektronisk resurs] : berättelser om barn, brudar och bröllop
Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet : 2011 : 209 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46455
ISBN: 9789174592467
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar.

Löfgren Orvar
Drömmen om den perfekta julen
Ingår i:
Svenska vanor och ovanor
Stockholm : Natur och kultur : 1991 : 295 s. :
Obligatorisk

Ritualer till salu
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : 56 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av instutionen

Svensson Ingeborg
Liket i garderoben : en studie av sexualitet, livsstil och begravning
Stockholm : Normal : 2007 : 262, [1] s. :
urn:nbn:se:su:diva-6783
ISBN: 978-91-85505-28-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Gustafsson Lotten
Bocken brinner! [Elektronisk resurs] : En dialog på offentlig plats och i Gävles lokalpress
Stockholm : Carlsson Bokförlag : 1995 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-149059
Obligatorisk

Artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar.

Referenslitteratur

Bjälesjö Jonas
Rock'n'roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap
Båstad : Hammarlin : 2013 : 199 s. :
ISBN: 978-91-979381-0-5
Se bibliotekskatalogen Album