"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Röntgenteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Physics of X-rays

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 5RA050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-10-08

Innehåll

Kursens behandlar utrustning och metoder för röntgendiagnostik, främst för kliniska tillämpningar, samt ger träning i att optimera och kontrollera sådan utrustning.
Kursen omfattar teknik och metoder vid tex konventionell röntgendiagnostik, datortomografi samt bildkvalitet och patientdosoptimering. Vidare behandlas beskrivning av bildgivande system med spridnings- och överföringsfunktioner, Fourier-transformering och digital bildbearbetning. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar två moment
1. Teoridel, 4,5 hp
2. Laborationsdel, 3 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Ingående redogöra för fysikaliska, tekniska och biologiska aspekter för olika modaliteter som används vid röntgendiagnostik
Ha ingående förståelse för grundläggande bildkvalitetsanalys inom röntgendiagnostik
Ha ingående förståelse för sjukhusfysikerns roll vid optimering av stråldos och bildkvalité för de olika modaliteterna.
Ha en översiktlig förståelse för kliniska utmaningar inom röntgendiagnostik

Färdighet och förmåga
Självständigt utföra grundläggande bildbehandling av digitala bilder
Visa förmåga att  utföra nödvändigt kvalitetssäkringsarbete inom röntgendiagnostik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kritiskt värdera riskerna med röntgendiagnostik.
Kritiskt värdera och självständigt tillämpa strålskyddsprinciperna inom röntgendiagnostik.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inklusive kurserna Medicinsk orientering 5 hp eller Medicin för ingenjörer, Mätmetoder och strålningsdetektorer 7,5 hp alternativt Industriell strålningsfysik 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Moment 1: Teoridel 4,5 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 2: Laborationsdel 3 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget baseras på det betyg som erhölls på moment 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.