Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rumslig analys, 15 hp

Engelskt namn: Spatial Analysis

Denna kursplan gäller: 2022-09-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KG501

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2021-09-15

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-14

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla färdigheter och kunskaper i kvantitativa och kvalitativa rumsliga metoder och analyser.  Den första delen av kursen ger en introduktion till vetenskapsteori där centrala vetenskapsteoretiska begrepp behandlas och relateras till det kulturgeografiska ämnet. Följande del av kursen ger kunskaper i kvantitativa geografiska metoder och analyser. Kursen omfattar regressionsanalys med ett rumsligt perspektiv, datahantering av geografisk information, samt visualisering och analys av rumsliga och regionala data över tid i GIS. Sista delen av kursen ger kunskaper i kvalitativa metoder. Utifrån aktuell kulturgeografisk forskning behandlas olika kvalitativa metodtraditioner, den kvalitativt inriktade forskningsprocessens olika steg och särskild uppmärksamhet ägnas tillämpningar inom samhällsplanering och utvecklingsarbete.

Modul 1 Vetenskapsteori 3 hp
Momentet ger grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och vetenskapligt arbete. Centrala vetenskapsteoretiska begrepp behandlas och relateras till det kulturgeografiska ämnet. Historiska vetenskapliga paradigm och olika metodtraditioner diskuteras. Speciell uppmärksamhet ägnas ämnets tradition av mixed methods, där kvantitativa och kvalitativa metoder används tillsammans i kulturgeografisk forskning.
 
Modul 2 Kvantitativa rumsliga analyser, 6 hp
Momentet behandlar kvantitativa geografiska metoder och analyser relevanta för utredningar kopplade till samhällsplanering och turism. Under momentet behandlas regressionsanalys med ett rumsligt perspektiv.  Det rumsliga analytiska perspektivet inkluderar även datahantering av geografisk information, samt visualisering och analys av rumsliga och regionala data över tid i GIS. Både deskriptiva och analytiska ansatser behandlas under momentet.
 
Modul 3. Kvalitativa rumsliga analyser, 6 hp
Momentet ger kunskaper i kvalitativa metoder inom geografisk forskning och tillämpad samhällsplanering. Utifrån aktuell kulturgeografisk forskning behandlas olika kvalitativa metodtraditioner där särskild uppmärksamhet ägnas tillämpningar inom samhällsplanering och hållbarhetsarbete. Kursen behandlar den kvalitativt inriktade forskningsprocessens olika steg från forskningsdesign, insamling av material till analys och skrivande. I momentet ingår att genomföra en intervjustudie. Exempel på metodtraditioner som ges belysning är tematisk analys, diskursanalys, narrativ analys, textanalys och biografisk ansats.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
1 ha kunskaper om vetenskapsteoretiska begrepp
2 ha förståelse för olika kvalitativa och kvantitativa metodtraditioner inom kulturgeografi
3 ha förståelse för vad ett rumsligt perspektiv innebär i kvalitativa och kvantitativa analyser 
Färdighet och förmåga
4 kunna hantera rumsliga relationer i data med kvantitativa analyser med olika mjukvaror,
5kunna tillämpa GIS-baserade mått på rumslig data för grundläggande statistiska analyser,
6 kunna genomföra en intervjustudie med rumsligt perspektiv,
7 utifrån en konkret rumslig problemformulering kunna argumentera för en lämplig metod,
8 utifrån en teoretisk hållning eller tidigare forskning kunna tillämpa en metod i en analys av ett insamlat material
9 ha förmåga att sammanställa och presentera geografisk information på ett adekvat sätt med text, tabeller, figurer och kartor.
10 visa förmåga att följa instruktioner, samt att genomföra och muntligt och skriftligt presentera arbetsuppgifter inom givna tidsramar,


Värderingsförmåga och förhållningssätt
11 kunna kritiskt diskutera möjliga tillämpningar av rumsliga analyser ur ett hållbarhetsperspektiv,
12 visa förmåga att kritiskt granska vetenskapliga studier utifrån olika metodologiska idétraditioner inom kulturgeografi,
13 kunna föra en fördjupad diskussion om etik i forskningsprocessen,
14 ha förmåga att förhålla sig kritiskt reflexivt till den egna analysen och tolkningen,

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och handledning, samt seminarier där studenten förväntas delta aktivt. Undervisning sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:


Modul 1:
En individuell skriftlig inlämningsuppgift som presenteras muntligt på ett seminarium (0-10 poäng).
 
Modul 2:
Tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter (0-10 poäng).
 
Modul 3:
Fyra seminarier (Underkänd/Godkänd)
En individuell skriftlig inlämningsuppgift som presenteras muntligt på ett seminarium (0-30 poäng).
 
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. Maxpoängen på kursen är 70 poäng. Minst 50 procent av maxpoängen på respektive inlämningsuppgift och godkänt på varje seminarium krävs för godkänt. Sent inlämnade uppgifter kan inte få mer än 70 procent av maxpoäng för den uppgiften. Krävs komplettering för att bli godkänd på en uppgift ska komplettering lämnas in inom 10 arbetsdagar från att poäng meddelats av läraren. På hela kursen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att få betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen krävs att studenten fått godkänt på modul 1, minst 75 procent av maximal poäng på modul 2 och godkänt på alla seminarier och minst 75 procent av maximal poäng på modul 3.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 

Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
 

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 37

Modul 1

Kurskompendium som institutionen tillhandahåller

Modul 2

The ESRI guide to GIS analysis : Vol. 2 Spatial measurements and statistics
Mitchell Andy., Scott Griffin Lauren.
Redlands : ESRI Press : copyright 2021 : 273 sidor :
ISBN: 9781589486089
Se bibliotekskatalogen Album

Acock Alan C.
A gentle introduction to Stata
6th edition : College Station : Stata Press : 2018 : xl, 570 pages :
ISBN: 9781597182690
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 3

Czarniawska Barbara
Narratives in social science research [Elektronisk resurs]
London : Sage Publications : 2004 : PDF (ix, 157 p.) :
Online access for UMUB
ISBN: 9781412931762
Se bibliotekskatalogen Album

Representation : cultural representation and signifying practices.
Hall Stuart, Evans Jessica., Nixon Sean.
2nd ed. : London : SAGE : 2012. : 1 v. :
ISBN: 1-84920-547-7 ¹70.00
Se bibliotekskatalogen Album

Sandberg Linda
Fear of violence and gendered power relations [Elektronisk resurs] : responses to threat in public space in Sweden
Umeå : Kulturgeografiska Institutionen, Umeå Unversitet : 2011 : 78 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-48591
ISBN: 9789197834476
Se bibliotekskatalogen Album

Discourse analysis as theory and method [Elektronisk resurs]
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
London : Sage Publications Ltd. : 2002 : PDF (229 p.) :
ISBN: 9781847876928
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Cloke Paul J.
Practising human geography [Elektronisk resurs]
London : SAGE : 2004 : 1 online resource (xvi, 416 p.) :
ISBN: 9781848604889
Se bibliotekskatalogen Album

Hay Iain
Qualitative Research Methods in Human Geography
Oxford University Press, Canada : 2021 :
https://s1.adlibris.com/images/59807983/qualitative-research-methods-in-human-geography.jpg
ISBN: 9780199034215
Se bibliotekskatalogen Album