"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska A, Kultur och realia, 7,5 hp

Engelskt namn: Russian A, Culture

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1RY027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2011-05-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Grundläggande studier av Rysslands historia, kultur, geografi och samhällsstruktur, liksom av ryskans plats bland de slaviska språken.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
kunna redogöra för och diskutera grundläggande fakta om Rysslands historia, kultur, politik och sociala förhållanden samt med handledning kunna hitta, sammanställa och presentera information till specifika frågeställningar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Ryska 2. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Ryska, Kvalifikationskurs 15 hp, eller Ryska, Nybörjarkurs 30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
All undervisning och examination på kursen är helt nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Närvaro är obligatorisk i de moment och delar av moment som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Examination

Tre inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.
Godkända inlämningsuppgifter är en förutsättning för betyg på momentet. Det avslutande provet bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
När kursen ges som campuskurs är anmälan till skriftliga prov och omprov obligatorisk.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Slaviska folk och språk
Gyllin Roger, Svanberg Ingvar
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 152 s. :
ISBN: 9144009771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: finns som PDF-fil på lärplattformen

Hosking Geoffrey
Russia and the Russians : a history : [a history from Rus to the Russian Federation]
London : Allen Lane : 2001 : xiii, 718 s., 32 pl.-s. :
ISBN: 0-7139-9514-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller senare utgåvor.

En större rysk-svensk-svensk-rysk ordbok. Rekommendationer lämnas i samband med undervisningen.