Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska A, Kultur och realia, 7,5 hp

Engelskt namn: Russian A, Culture

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RY027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: humanistisk fakultetsnämnd, 2011-05-19

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2013-06-10

Innehåll

Grundläggande studier av Rysslands historia, kultur, geografi och samhällsstruktur, liksom av ryskans plats bland de slaviska språken.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
kunna redogöra för och diskutera grundläggande fakta om Rysslands historia, kultur, politik och sociala förhållanden samt med handledning kunna hitta, sammanställa och presentera information till specifika frågeställningar

Behörighetskrav

Ryska steg 2 Eller: Ryska 2 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Ryska, Nybörjarkurs 30 hp eller Ryska, Kvalifikationskurs (Steg 2-3), 15 hp.

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande:
All undervisning och examination på kursen är helt nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument.

När kursen ges som campuskurs gäller följande:
Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Närvaro är obligatorisk i de moment och delar av moment som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Examination

Tre inlämningsuppgifter samt skriftligt prov.
Godkända inlämningsuppgifter är en förutsättning för betyg på momentet. Det avslutande provet bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
När kursen ges som campuskurs är anmälan till skriftliga prov och omprov obligatorisk.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Slaviska folk och språk
  Gyllin Roger, Svanberg Ingvar
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 152 s. :
  ISBN: 9144009771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: finns som PDF-fil på lärplattformen

  Hosking Geoffrey
  Russia and the Russians : a history : [a history from Rus to the Russian Federation]
  London : Allen Lane : 2001 : xiii, 718 s., 32 pl.-s. :
  ISBN: 0-7139-9514-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senare utgåvor.

  En större rysk-svensk-svensk-rysk ordbok. Rekommendationer lämnas i samband med undervisningen.

 • Giltig från: 2013 vecka 35

  Slaviska folk och språk
  Gyllin Roger, Svanberg Ingvar
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 152 s. :
  ISBN: 91-44-00977-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hosking Geoffrey
  Russia and the Russians : a history : [a history from Rus to the Russian Federation].
  London : Allen Lane : 2001 : xiii, 718 s., 32 pl.-s. : ill. :
  ISBN: 0-14-029788-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  En större rysk-svensk-svensk-rysk ordbok. Rekommendationer lämnas i samband med undervisningen.