Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska A, Text och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Engelskt namn: Russian A, Texts and Written Language Proficiency

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 till 2022-08-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RY026

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-05-19

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2013-06-10

Innehåll

Läsning och kommentar av sammanlagt cirka 150 normalsidor skönlitterär text. Träning av förmågan att uttrycka sig i skrift på ryska i olika kommunikationssituationer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
• på enkel ryska återberätta och diskutera innehållet i lästa texter
• tillämpa grundläggande kunskaper om ryskans morfologiska och syntaktiska drag vid analys av texter och i egen produktion;
• uttrycka sig på enkel ryska i skrift.

Behörighetskrav

Ryska steg 2 Eller: Ryska 2 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ: Ryska, Nybörjarkurs 30 hp eller Ryska, Kvalifikationskurs (Steg 2-3), 15 hp

Undervisningens upplägg

När kursen ges som nätkurs gäller följande: All undervisning och examination på kursen är helt nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad webbplattform. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument.
När kursen ges som campuskurs gäller följande: Undervisningen består av obligatorisk lektionsundervisning kring hälften av textsidorna samt individuella inlämningsuppgifter kring övriga texter. Gruppövningar i skriftlig språkfärdighet, fraseologi och vokabulär. Närvaro är obligatorisk i de moment och delar av moment som inte avslutas med skriftligt prov. Detta innebär att den studerande är skyldig att närvara vid undervisningen om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan frånvaro ska den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning.

Examination

a) Rysk text: fortlöpande examination genom diskussioner och inlämningsuppgifter samt muntligt slutprov (4,5 hp);
b) Skriftlig språkfärdighet: två inlämningsuppgifter (3 hp).

Godkänt resultat på den fortlöpande examinationen i Rysk text är en förutsättning för godkänt resultat på denna del av kursen. Det avslutande muntliga provet i Rysk text samt inlämningsuppgifterna i Skriftlig språkfärdighet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande erhållit betyget Väl godkänd på prov omfattande sammanlagt minst 4,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 38

  Čitaem A.S. Puškina. Pikovaja dama : Posobie dlja izuchajuščich russkij jazyk kak inostrannyj
  Jusjmanova Svetlana Igorevna, Abdaljan Irina Petrovna, Pusjkin Aleksandr
  Moskva : Russkij jazyk. Kursy : 2016 : 111 s. :
  ISBN: 9785883373816
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Langran John
  Ruslan Russian 3 : [a communicative Russian course for advanced learners]
  1. ed. : [Birmingham] : Ruslan : 2005 : 184 s. :
  ISBN: 1-899785-40-X (book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fält Erik
  Ryska texter : 100 sidor rysk text med ordlistor och kommentarer för universitetens andra termin
  3. uppl. : Uppsala : Scripta textproduktion : 2007 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-89154-31-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter i tyckt och digital form tillhandahålles resp. hämtas från kursens lärplattform. Övrig skönlitteratur, c:a 60 normalsidor, väljs i samråd mellan lärare och studenter. En större rysk-svensk–svensk-rysk ordbok. Rekommendationer lämnas i samband med undervisningen.

 • Giltig från: 2016 vecka 33

  Čitaem A.S. Puškina. Pikovaja dama : Posobie dlja izuchajuščich russkij jazyk kak inostrannyj
  Jusjmanova Svetlana Igorevna, Abdaljan Irina Petrovna, Pusjkin Aleksandr
  Moskva : Russkij jazyk. Kursy : 2016 : 111 s. :
  ISBN: 9785883373816
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Langran John
  Ruslan Russian 3 : [a communicative Russian course for advanced learners]
  1. ed. : [Birmingham] : Ruslan : 2005 : 184 s. :
  ISBN: 1-899785-40-X (book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter i tyckt och digital form tillhandahålles resp. hämtas från kursens lärplattform. Övrig skönlitteratur, c:a 60 normalsidor, väljs i samråd mellan lärare och studenter. En större rysk-svensk–svensk-rysk ordbok. Rekommendationer lämnas i samband med undervisningen.

 • Giltig från: 2013 vecka 35

  Hellström Anette
  Två kamrater och andra berättelser
  1. uppl. : Stockholm : Språkförlaget Laterna : 2008 : 45 s. :
  ISBN: 978-91-977237-0-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Langran John
  Ruslan Russian 3 : [a communicative Russian course for advanced learners]
  1. ed. : [Birmingham] : Ruslan : 2005 : 184 s. :
  ISBN: 1-899785-40-X (book)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Texter i tyckt och digital form tillhandahålles resp. hämtas från kursens lärplattform. Övrig skönlitteratur, c:a 60 normalsidor, väljs i samråd mellan lärare och studenter. En större rysk-svensk–svensk-rysk ordbok. Rekommendationer lämnas i samband med undervisningen.