"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Russian C, Degree Assignment for Bachelor's Degree

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RY033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-09

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. En självständig undersökning av ett begränsat problem inom rysk lingvistik, litteratur eller kulturkunskap utgör huvuddelen av kursen. Studien presenteras i ett examensarbete på svenska eller ryska omfattande 12 000 ord med tillämpning av vedertagna forskningsprinciper för innehåll och teknisk utformning. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.

Kursen består av tre delkurser som bygger på varandra:
Delkurs 1. Forskningsplan, 1,5 hp
Delkurs 2. Utkast vid 70 %-seminarium, 6 hp
Delkurs 3. Färdigt examensarbete, 7,5 hp

Förväntade studieresultat

Delkurs 1, Forskningsplan (1,5 hp)
*    formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar
*    välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
*    sätta upp en realistisk tidsplan för arbetet

Delkurs 2, Utkast vid 70 %-seminarium (6 hp)
*    formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
*    uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap samt välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
*    visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
*    samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån valda frågeställningar

Delkurs 3, Färdigt examensarbete (7,5 hp)
*    formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar
*    visa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av nyckelbegrepp
*    uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap samt välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
*    visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur
*    samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån valda frågeställningar
*    kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
*    dra rimliga slutsatser av undersökningen och diskutera dem utifrån vald teoribakgrund
*    presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt på god ryska
*    använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention
*    utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
*    kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten
*    motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga perspektiv och, när så är relevant, även samhälleliga och/eller etiska perspektiv
*    placera sin studie i en vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext
*    tydligt redovisa hur studien är avgränsad
*    kritiskt diskutera arbetets slutsatser och beskriva hur studien skulle kunna utvecklas i ett större sammanhang
*    diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext.

Behörighetskrav

30 hp ryska inom intervallet 1-30 hp + 22,5 hp ryska inom intervallet 31-60 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av introducerande seminarier som behandlar frågor rörande disposition, presentation av material, användningen av notapparat, användning och upprättande av källförteckningar etc. Därefter kontinuerlig handledning i grupp eller individuellt.

Handledningsresursen ska nyttjas under den tid då kurstillfället ges. Studerande som inte avslutat arbetet med uppsatsen kan efter begäran hos kursansvarig institution beviljas omregistrering och då eventuellt erhålla ytterligare handledning.

Examination

Delkurs 1, Forskningsplan, examineras genom bedömning av forskningsplan varvid skalan Godkänd eller Underkänd används. Godkänd delkurs 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande delkurser.

Delkurs 2, Utkast till 70 %-seminarium, examineras genom bedömning av utkast till uppsats. I denna delkurs används endast betygen Godkänd och Underkänd. Godkänd delkurs 2 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande delkurs.

Delkurs 3, Färdigställt examensarbete, examineras genom bedömning av en muntlig opposition, ett skriftligt oppositionsprotokoll och en uppsats. I denna delkurs används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

Delkurs 1 och 2 (Forskningsplan resp. Utkast till 70%-seminarium) bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Det färdigställda examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på delkurs 3.

För betyget Väl godkänd på examensarbetet läggs vid bedömningen av det inlämnade arbetet särskild vikt vid den studerandes förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till refererad forskningslitteratur, relevanta teorier samt forskningsetiska principer. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 2

Att skriva en bra uppsats.
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Nordli Harald
1. uppl. : Malmö : Liber : 2002 : 284 s. :
ISBN: 91-47-06217-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lagerholm Per
Språkvetenskapliga uppsatser
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 146, [2] s. :
ISBN: 91-44-03318-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva.
3. uppl. : Malmö : Gleerup : 2001 : 242 s. : ill. ; 25 cm :
ISBN: 91-40-63530-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Jarrick Arne, Josephson Olle
2., [översedda] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
ISBN: 91-44-26842-4 ; 240:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.

Därutöver rekommenderas följande referenslitteratur:

Tvåspråkiga ordböcker Norstedts ryska fickordbok, Stockholm 2011 Norstedts stora ryska ordbok, Stockholm 2012 Kuznetsov, Sergej: Bolsjoj tolkovyj slovar russkogo jazyka. S:t Petersburg, 2001 el. senare. Ozjegov, Sergej & Natalija Sjvedova: Tolkovyj slovar russkogo jazyka. Moskva, 1995 el. senare.