Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ryska, Språkliga förändringar i tid och rum, 7,5 hp

Engelskt namn: Russian, Language Change in Time and Space

Denna kursplan gäller: 2020-07-20 och tillsvidare

Kurskod: 1RY032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ryska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen behandlar språkliga förändringar i tid och rum utifrån aktuell forskning.
Kursen består av två moduler:
1.    Teori och metod (4,5 hp)
I modulen ges en introduktion till aktuella teorier och metoder inom området språkliga förändringar. I modulen behandlas rekonstruktion av forntida språkvarieteter, språkplanering och språkförändring, språklig kartering samt dialektologi och språkhistoria.

2.    Individuell fördjupning: ryska (3 hp)
Inom denna modul genomför den studerande en självständig praktisk tillämpningsuppgift med utgångspunkt i något av de teman som behandlas i modul 1. Uppgiften fokuserar på ryska språket.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna …

Kunskap och förståelse
*    redogöra för allmänt etablerade teorier och metoder för analys av språkliga förändringar i tid och rum samt
*    redogöra för metoder och bakomliggande teorier i ett antal studier.

Färdighet och förmåga
*    självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter,
*    muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
*    presentera sin individuella uppgift i skrift på god akademisk nivå samt
*    använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    självständigt bedöma och kritiskt värdera vetenskaplig argumentation samt
*    självständigt värdera olika vetenskapliga framställningar som lagts fram inom huvudområdet.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier
Univ: Minst 90 hp Ryska i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen är helt nätbaserad och bedrivs via en nätbaserad lärplattform. Nätbaserade gruppdiskussioner förs på lärplattformen och skriftliga analyser presenteras på plattformen.

Undervisningsspråk är svenska (modul 1) och ryska (modul 2).

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Modul 1: Bedömning av inlämningsuppgifter.

Modul 2: Bedömning av muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften.

Bedömning av modul 1 görs genom en sammanfattande bedömning av inlämningsuppgifterna med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
I modul 2 bedöms muntliga presentationer med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl Godkänd på både modul 1 och modul 2.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Föreskrifter vid övergångar
Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.