"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Same- och urfolkshälsa, 7,5 hp

Engelskt namn: Sámi and Indigenous Health

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 3FH090

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2022-02-22

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion till same- och urfolkshälsa, med fokus både på den regionala situationen i Sápmi och urfolkshälsa globalt. Kursen riktar sig till alla med intresse för same- och urfolkshälsa men passar särskilt väl för den som arbetar inom hälso- och sjukvård, med folkhälsa eller inom andra närliggande områden.

Kursen är uppbyggd kring ett antal fokusområden. Dessa behandlar bland annat samiska och urfolksperspektiv på identitet, hälsorättigheter, hälsa och hälsomodeller, samers och urfolks hälsosituation idag, metoder och etik i samisk och urfolkshälsoforskning, hälso- och sjukvårdssystem för samer och urfolk samt bemötande och makt i vårdmöten. Inom varje område introduceras centrala begrepp som sedan relateras till empiri och diskuteras.

Kursen avslutas med att kursdeltagarna applicerar sin kunskap genom att ta fram ett förändringsförslag med potential att förbättra samers eller urfolks hälsa, inom deltagarens eget verksamhets- eller intresseområde.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för begrepp och förståelsemodeller av central betydelse för förståelse av samers och urfolks hälsa och möten med hälso- och sjukvårdssystem.
  • Visa översiktlig kunskap om olika aspekter av samers och urfolks hälsosituation, samt kunna relatera denna till annan befolknings hälsa.

Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Tillämpa teoretiska begrepp och perspektiv för att analysera aspekter av samers och urfolks hälsa.
  • Reflektera över faktorer som kan ha betydelse för samers och urfolks möten med hälso- och sjukvårdssystem.
  • Tillämpa erhållen kunskap för att föreslå insatser som kan påverka samers eller urfolks hälsa positivt. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Värdera, och resonera kring, betydelsen av olika insatser för att förbättra samers och urfolks hälsa.

Behörighetskrav

90 hp inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, samiska studier eller urfolksstudier eller samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/6 från svensk gymnasieskola.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som distansutbildning med 25% studiehastighet och undervisningsformer anpassade för att möjliggöra kursdeltagande vid sidan av anställning inom hälso- och sjukvård.

Distansundervisningen sker genom digitala föreläsningar, förinspelade föreläsningar, litteraturstudier, enskilda inlämningsarbeten och digitala gruppseminarier. Undervisningen ges på engelska medan eget deltagande i viss utsträckning kan ske på svenska.
 
Eftersom undervisningen sker digitalt krävs tillgång till dator med kamera, headset med mikrofon samt internetuppkoppling.

Inlämning av skriftliga uppgifter samt närvaro och aktivt deltagande i digitala gruppseminarier är obligatoriskt. Obligatoriska moment kan i viss utsträckning genomföras på svenska.

Examination

Examinationen på kursen utgörs av löpande examination under kursens gång samt en avslutande individuell inlämningsuppgift (författande av PM) och ett avslutande digitalt seminarium där PM läggs fram och diskuteras.

Den löpande examinationen består av:

  • a) Skriftliga individuella reflektionsuppgifter
  • b) Aktivt deltagande vid digitala gruppseminarier

Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt försöker svara på frågor ställda till sig eller gruppen.
 
I den avslutande inlämningsuppgiften (författande av PM) applicerar studenten sin kunskap genom att formulera ett förändringsförslag med potential att förbättra samers eller urfolks hälsa inom studentens verksamhets- eller intresseområde. Vid det digitala slutseminariet presenterar studenten sitt eget förslag och deltar aktivt i diskussion av medstudenters förslag.

Kursens löpande examinationer (individuella reflektionsuppgifter och aktivt deltagande vid digitala gruppseminarier) betygsätts med underkänd (U) eller godkänd (G). Slutuppgiften (skriftligt PM med förändringsförslag, samt presentation av detta och aktivt deltagande vid digitalt slutseminarium) betygsätts med underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
 
För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg på samtliga individuella reflektionsuppgifter och digitala gruppseminarier samt godkänt betyg på slutuppgiften. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs godkänt betyg på samtliga individuella reflektionsuppgifter och digitala gruppseminarier samt betyget väl godkänd (VG) på slutuppgiften.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.