Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällskunskap 2, 30 hp

Engelskt namn: Civics

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2020-09-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6SH010

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2011-04-07

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Moment 1. Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande, 12 hp
Social structures, social categories and agency, 12 hp

Momentet tar sin utgångspunkt i och breddar tidigare moments undervisning vad gäller medborgarskap, välfärdsstat och arbetsmarknad. Därefter lyfter vi fram både teoretiska diskussioner och empiriska exempel på social stratifiering, klass, etnicitet, genus och sexualitet. Under momentet fokuseras även på olika teman, t.ex. normer, normalitet och våld, relationen mellan arbete och familj, ungdom och kultur.
 
Moment 2. Jämförande politik, 6 hp
Comparative Politics, 6 hp

Momentet syftar till att ge breda kunskaper om andra länders politiska system samt en grundläggande förståelse för relationen mellan institutioner och beteende. Under momentet behandlas frågor som: Hur fungerar egentligen politiken i andra länder? Vilken roll spelar sådant som vilket valsystem eller vilken typ av regering som finns i ett land? Hur kan olika institutionella val påverka kvinnors politiska deltagande? Vilken skillnad gör demokrati och maktdelning i praktiken? Under momentet kommer vi att kritiskt granska de svar som finns i vedertagen litteratur. De studerande ges också möjlighet att börja utveckla egna svar på denna typ av frågor.
 
Moment 3. Internationella relationer, 6 hp
International Relations, 6 hp

Momentet ger en bred introduktion till kunskaps- och forskningsområdet internationella relationer. Momentet tar upp ett antal världspolitiska händelser under de senaste hundra åren. Viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor studeras utifrån olika teoretiska perspektiv och deras syn på vad som är centralt för förståelsen av internationella relationer.
 
Ämnesdidaktisk strimma, 6 hp (ges parallellt med moment 1-3)
I Samhällskunskap 2 behandlas didaktiska frågor som relaterar till momentens innehåll. Med hjälp av olika teoretiska begrepp fördjupas samhällskunskapsdidaktiska frågor om innehåll, metod och bedömning.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande, 12 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • förstå och redogöra för utvalda centrala sociologiska teorier och perspektiv
 • förstå och redogöra för ett urval av sociologiskt relevanta teman 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • självständigt och kritiskt applicera sociologiska teoretiska perspektiv på allmänt förekommande samhällsfenomen
 • självständigt skriva akademisk text kring specificerade frågeställningar och teman
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga kunna:
 • reflektera och kritiskt granska samhälleliga normer och värderingar
Moment 2. Jämförande politik, 6 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redovisa grundläggande kunskaper om jämförande metod och hur systematiska jämförelser mellan länder kan genomföras
 • förklara och beskriva orsaker till, såväl som effekter av, institutionella val i olika länder
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • applicera grundläggande begrepp för att beskriva och jämföra politiska system i olika länder
 • översiktligt diskutera och exemplifiera den ömsesidiga relationen mellan politiska institutioner och politiskt beteende i olika länder
Moment 3. Internationella relationer, 6 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • återge huvuddragen i den internationella politikens utveckling samt svensk utrikespolitik under 1900-talet och framåt
 • beskriva viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor i internationella relationer
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på internationella relationer
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • diskutera och kritiskt analysera viktiga aktörer, processer, institutioner och sakfrågor i internationella relationer utifrån olika teoretiska perspektiv
Ämnesdidaktisk strimma, 6 hp
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
 • redogöra för olika didaktiska typologier i ämnet samhällskunskap
 • kunna beskriva vilka svårigheter elever kan ha i ämnet samhällskunskap 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
 • strukturera och levandegöra undervisningsmaterial om en aktuell samhällsfråga utifrån samhällskunskapsdidaktiskt grundade val
 • formulera relevanta frågor, uppgifter, examinationer samt applicera kunskapskrav i undervisningsmaterialet om en aktuell samhällsfråga utifrån vald målgrupp 
 • transformera de teoretiska kunskaperna i jämförande politik till undervisning i skolämnet samhällskunskap 
 • transformera de teoretiska kunskaperna i internationella relationer till undervisning i skolämnet samhällskunskap.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga kunna:
 • reflektera och kunna förhålla sig till en heterogen elevgrupp gällande olika tillhörigheter avseende etnicitet, sexualitet och klass

Behörighetskrav

Univ: Samhällskunskap 1, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Självstudier är en viktig del av kursen. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och enskilda övningar samt handledning. Arbetsformerna anpassas till de förväntade studieresultaten och varierar från moment till moment. Närvaro kan vara obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Den som inte är närvarande tilldelas ytterligare uppgifter.

Examination

Examinationsformerna varierar mellan momenten beroende på vilka undervisningsformer som tillämpas och på förväntade studieresultat.
 
Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på Ämnesdidaktisk strimma samt betyget Väl godkänd på minst 75% av de högskolepoäng som gäller ämnesstudier. För betyget Väl Godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till helhetsperspektiv och att relatera detta till lärares vetenskapliga och professionella förhållningssätt. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centralt i bedömningen.
 
Moment 1. Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande, 12 hp
Examination sker genom seminariedeltagande som kräver individuella och gruppvisa förberedelser, samt två individuella skrivuppgifter och en skrivuppgift som utförs i grupp. Betygsskalan för de individuella skrivuppgifterna är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på alla tre skrivuppgifterna. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på minst två av skrivuppgifterna.

Moment 2. Jämförande politik, 6 hp
Momentet examineras genom ett seminarium med studentpresentationer (ej möjliga att komplettera), ett litteraturseminarium och skriftlig salstentamen (salstentamen är inte möjlig att komplettera). Seminarierna förbereds i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Betygsskalan för studentpresentationer och seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för salstentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på studentpresentation, litteraturseminarium och på salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på studentpresentation, rollspelsseminarium, litteraturseminarium samt Väl godkänd på salstentamen. 
 
Moment 3. Internationella relationer, 6 hp
Momentet examineras genom seminarier och skriftlig hemtentamen (hemtentamen är inte möjlig att komplettera). Seminarierna förbereds enskilt och i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarier och på hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på momentet krävs betyget Godkänd på alla seminarier och Väl godkänd på hemtentamen.

Ämnesdidaktisk strimma, 6 hp
Kursens didaktiska innehåll examineras genom en läromedelsproduktion, obligatoriska seminarier och skriftliga uppgifter. Betygsskalan för dessa seminarier och uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G).
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institutionen genomför innan höstterminens början.

I de fall komplettering inte är möjlig gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriftlig och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  Moment 1: Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagom mycket kriminalitet
  Christie Nils, Hasselström Maria
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 215, [1] s. :
  ISBN: 91-27-10897-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
  Connell R. W., Messerschmidt James W.
  Ingår i:
  Gender & society.
  Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : 19 : sid. 829-859 :
  Obligatorisk

  Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige
  Darvishpour Mehrdad, Westin Charles
  2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 446 s. :
  ISBN: 9789144105239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken
  Giddens Anthony, Andersson Sten
  Göteborg : Daidalos : 1999 : 277 s. :
  ISBN: 91-7173-126-1 ; 292:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gruber Sabined 1958-
  När skolan gör skillnad : skola, etnicitet och institutionell praktikc Sabine Gruber
  Stockholm : Liber : 2008 : 191 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708423o.jpg
  ISBN: 91-47-08423-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gruber Sabine
  Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik.
  Akademisk avhandling vid Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier : 2007 :
  http://temaasyl2.episerverhotell.net/Documents/Forskning/Avhandlingar%20(sv)/Sabine%20Gruber%20%20Skolan%20g%C3%B6r%20skillnad.pdf
  Obligatorisk

  Holgersson Ulrika
  Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-44-04592-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Håkan
  Socialpolitiska klassiker
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-07740-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Familjeliv
  Johansson Thomas, Vikström Jonny
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 188 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708921o.jpg
  ISBN: 978-91-47-08921-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Sociologi 2.0 : samhällsteori och samtidskultur
  2. uppl. : Lund : Gleerups Utbildning : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789140688170
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Martin Patricia Yancey

  2003 :
  Obligatorisk

  Sarnecki Jerzy
  Brottsligheten och samhället
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-07120-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma

  Moment 2: Jämförande politik

  Introduktion till jämförande politik
  Bjarnegård Elin, Freidenvall Lenita
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 149-166. :
  Obligatorisk

  Dahlerup Drude
  Könskvotering i politiken
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 193-206 :
  Obligatorisk

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindmark Torbjörn
  Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2013 : 217 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-82936
  ISBN: 9789174597301
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textkompendium som tillhandahålls av institutionen och som innefattar:

  Bale Tim
  Government and Parliaments – a Long Way from Equality
  Ingår i:
  European politics
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : xvi, 404 s. :
  Obligatorisk

  Bunce Valeri Jane
  Comparative Democratization Big and Bounded Generalizations
  Ingår i:
  Comparative political studies
  Beverly Hills : Sage publ. : 1968- : Vol. 1- : 33 : sid. 703-734 :
  Obligatorisk

  Caramani Daniele
  Party systems
  Ingår i:
  Comparative politics
  Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2014], ©2014 : xxxix, 576 pages :
  Obligatorisk

  Komparativ politik : tio politiska system
  Denk Thomas, Anckar Carsten
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 359 sidor :
  ISBN: 9789144120751
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Democracy and Democratization
  Dickovick J. Tyler, Eastwood Jonathan
  Ingår i:
  Comparative politics
  New York, New York : Oxford University Press : cop. 2016. : xxv, 638 pages : sid. s. 119-144 :
  Obligatorisk

  Introduction
  Ellis Andrew, Gratschew Maria, Pammett Jon H., Thiessen Erin
  Ingår i:
  Engaging the electorate
  Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : cop. 2006 : 139 s. : sid. s. 10-17 :
  Obligatorisk

  Lidström Anders
  Kommunsystem i Europa
  2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 270 s. :
  ISBN: 91-47-06214-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1 och 8-9

  Linde Jonas
  Nya demokratier
  Ingår i:
  Jämförande politik
  Malmö : Liber : 2008 : 339 s. :
  Obligatorisk

  Moment 3: Internationella relationer

  The globalization of world politics : an introduction to international relations
  Baylis John, Smith Steve, Owens Patricia
  7., [rev.] uppl. : Oxford : Oxford University Press : 2016 : 610 s. :
  ISBN: 978-0-19-873985-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sverige i världen
  Brommesson Douglas, Ekengren Ann-Marie
  2. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 216 s. :
  ISBN: 91-40-67554-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arensmeier Cecilia
  Medborgarkunskaper i sikte : nordisk jämförelse och fördjupad analys av svenska elevers svårigheter i ICCS 2009
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 136 s. :
  Tillgänglig i fulltext via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789187115332
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Moment 1: Sociala strukturer, social kategorisering och socialt handlande

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  Stockholm : Natur och kultur : 2006 : 237, [2] s. :
  ISBN: 91-27-11320-5 och 978-91-27-11320-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lagom mycket kriminalitet
  Christie Nils, Hasselström Maria
  Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 215, [1] s. :
  ISBN: 91-27-10897-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept
  Connell R. W., Messerschmidt James W.
  Ingår i:
  Gender & society.
  Newbury Park, Calif. : Sage : 1987- : 19 : sid. 829-859 :
  Obligatorisk

  Migration och etnicitet : perspektiv på ett mångkulturellt Sverige
  Darvishpour Mehrdad, Westin Charles
  2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 446 s. :
  ISBN: 9789144105239
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken
  Giddens Anthony, Andersson Sten
  Göteborg : Daidalos : 1999 : 277 s. :
  ISBN: 91-7173-126-1 ; 292:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gruber Sabined 1958-
  När skolan gör skillnad : skola, etnicitet och institutionell praktikc Sabine Gruber
  Stockholm : Liber : 2008 : 191 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708423o.jpg
  ISBN: 91-47-08423-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hirdman Yvonne
  Genussystemet
  Ingår i:
  Demokrati och makt i Sverige
  Stockholm : Allmänna förl. : 1990 : 454 s. : SOU 1990:44 : sid. 73-48 :
  Obligatorisk

  Gruber Sabine
  Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik.
  Akademisk avhandling vid Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier : 2007 :
  http://temaasyl2.episerverhotell.net/Documents/Forskning/Avhandlingar%20(sv)/Sabine%20Gruber%20%20Skolan%20g%C3%B6r%20skillnad.pdf
  Obligatorisk

  Holgersson Ulrika
  Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-44-04592-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Håkan
  Socialpolitiska klassiker
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 236 s. :
  ISBN: 91-47-07740-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Familjeliv
  Johansson Thomas, Vikström Jonny
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 188 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708921o.jpg
  ISBN: 978-91-47-08921-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Jan Ch.
  Begreppet arbete : definitioner, ideologier och sociala former
  2., översedda uppl. : Lund : Arkiv : 2013 : 159 s. :
  ISBN: 978-91-7924-248-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindgren Simon
  Sociologi 2.0 : samhällsteori och samtidskultur
  2. uppl. : Lund : Gleerups Utbildning : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789140688170
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Martin Patricia Yancey

  2003 :
  Obligatorisk

  Sarnecki Jerzy
  Brottsligheten och samhället
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-07120-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Anvisade texter och material kan tillkomma

  Moment 2: Jämförande politik

  Anckar Carsten
  Komparativ politik : institutioner och beteende
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 320 s. :
  ISBN: 9789144076003
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till jämförande politik
  Bjarnegård Elin, Freidenvall Lenita
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 149-166. :
  Obligatorisk

  Dahlerup Drude
  Könskvotering i politiken
  Ingår i:
  Politik och kön
  Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor : sid. s. 193-206 :
  Obligatorisk

  Komparativ politik : nio politiska system
  Denk Thomas, Anckar Carsten
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 295 s. :
  ISBN: 9789144096865
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindmark Torbjörn
  Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner
  Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 2013 : 217 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-82936
  ISBN: 9789174597301
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textkompendium som tillhandahålls av institutionen och som innefattar:

  Bale Tim
  Government and Parliaments – a Long Way from Equality
  Ingår i:
  European politics
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : xvi, 404 s. :
  Obligatorisk

  Bunce Valeri Jane
  Comparative Democratization Big and Bounded Generalizations
  Ingår i:
  Comparative political studies
  Beverly Hills : Sage publ. : 1968- : Vol. 1- : 33 : sid. 703-734 :
  Obligatorisk

  Caramani Daniele
  Party systems
  Ingår i:
  Comparative politics
  Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2014], ©2014 : xxxix, 576 pages :
  Obligatorisk

  Democracy and Democratization
  Dickovick J. Tyler, Eastwood Jonathan
  Ingår i:
  Comparative politics
  New York, New York : Oxford University Press : cop. 2016. : xxv, 638 pages : sid. s. 119-144 :
  Obligatorisk

  Introduction
  Ellis Andrew, Gratschew Maria, Pammett Jon H., Thiessen Erin
  Ingår i:
  Engaging the electorate
  Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) : cop. 2006 : 139 s. : sid. s. 10-17 :
  Obligatorisk

  Lidström Anders
  Kommunsystem i Europa
  2., omarb. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 270 s. :
  ISBN: 91-47-06214-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kap. 1 och 8-9

  Linde Jonas
  Nya demokratier
  Ingår i:
  Jämförande politik
  Malmö : Liber : 2008 : 339 s. :
  Obligatorisk

  Moment 3: Internationella relationer

  The globalization of world politics : an introduction to international relations
  Baylis John, Smith Steve, Owens Patricia
  7., [rev.] uppl. : Oxford : Oxford University Press : 2016 : 610 s. :
  ISBN: 978-0-19-873985-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sverige i världen
  Brommesson Douglas, Ekengren Ann-Marie
  2. uppl. : Malmö : Gleerups : 2011 : 216 s. :
  ISBN: 91-40-67554-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
  Freidenvall Lenita, Jansson Maria
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11776-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Arensmeier Cecilia
  Medborgarkunskaper i sikte : nordisk jämförelse och fördjupad analys av svenska elevers svårigheter i ICCS 2009
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 136 s. :
  Tillgänglig i fulltext via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789187115332
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album