Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Samhällsorientering åk 4-6, 30 hp

Engelskt namn: Social Studies for Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 och tillsvidare

Kurskod: 6LU005

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-02-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-11-22

Innehåll

Kursen innehåller 5 moment: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan (7,5 hp), Historia och samhälle (5 hp), Religion och samhälle (5 hp), Geografi och samhälle (5 hp), samt De samhällsorienterande ämnenas didaktik (7,5 hp).


Moment 1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan, 7,5hp
Momentet behandlar lärares samhällsorienterande undervisningsuppdrag i grundskolans mellanårskurser som det kommer till uttryck i gällande styrdokument. Innebörden och betydelsen av kunskapsbildning i SO-ämnen analyseras och diskuteras liksom frågan om SO-ämnenas betydelse för skolans värdegrundsuppdrag. Vidare problematiseras relationen mellan universitetsämnen och skolämnena inom SO-området. Särskilt behandlas syftet med ämnet samhällskunskap i grundskolan.
Momentet behandlar vidare innebörden i begreppen samhälle, kultur och ideologi och sambanden däremellan. Olika beståndsdelar och funktioner i samhället samt relationer däremellan studeras och analyseras, främst:
Ekonomiskt liv: Produktion, konsumtion, försörjning, fördelning, samhällsresurser och hållbar utveckling.
Socialt liv: Individ, grupp och identitet, jämlikhet och migration.
Politiskt liv: Politiska idéer, beslutsfattande och demokrati , rättigheter, lagar och rättsskipning.
Media, information, digitalisering och källkritik.
Samhällsvetenskapliga begrepp som exempelvis konflikt, konsensus, aktör och struktur används som analysverktyg vid granskning av samhällets beståndsdelar och funktioner.

Moment 2: Historia och samhälle (5 hp)
Momentet behandlar översiktligt den historiska utvecklingen i Norden 800-2000. I fokus står de breda utvecklingslinjerna och förändringsprocesserna i Norden: politiskt handlar det om statsbyggnadsprocessen och utvecklingen mot ett demokratiskt samhälle; socialt om olika socialgruppers levnadsvillkor liksom villkoren för kvinnor, män och barn och villkoren för nationella minoriteter; kulturellt om religion och folklig kultur och ekonomiskt om förändrade förutsättningar för människors arbete. Under momentet analyseras även vad som driver historien framåt. Grundläggande didaktiska frågor av relevans för läraruppdrag analyseras och diskuteras. Som exempel kan nämnas frågor om mål, stoffurval, metodval och examinationsformer inom skolämnet historia. Historiska metodövningar genomförs där källkritik övas och historievetenskapliga begrepp behandlas.

Moment 3: Religion och samhälle (5 hp)
Momentet behandlar religionernas betydelse i det svenska samhället i historia och nutid. Fokus ligger på levd religion inklusive centrala tankegångar, religiösa praktiker och uttrycksformer, så som religiösa berättelser och levnadsregler, ritualer samt heliga platser i världsreligionerna
kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Även fornskandinavisk och äldre samisk religion belyses. Vidare behandlas utvecklingen från ett kristet enhetssamhälle till dagens mångkulturella samhälle som karaktäriseras av mångfald, pluralitet och interkulturella uttryck samt positioner. Kursen problematiserar dessutom ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv. Vidare behandlas olika livsfrågor, några etiska begrepp och moraliska frågor. I kursen ingår också att reflektera över sin egen roll i att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla inlevelseförmåga, dvs. förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Grundläggande didaktiska frågor av relevans för detta uppdrag analyseras och diskuteras, bland annat frågor om ämnets syfte, centralt innehåll, kunskapskrav, stoffurval, metodval och examinationsformer inom skolämnet religionskunskap.

Moment 4: Geografi och samhälle (5 hp)
Momentet behandlar geografiämnets teoretiska och metodologiska grunder i ett sammanhang där människors skilda levnadsvillkor relaterade till såväl naturgivna som kulturskapade förhållanden på olika platser och regioner står i fokus. Geografiska perspektiv på aktuella problemställningar från det lokala till det globala behandlas. Det svenska kulturlandskapets utveckling, speciellt med hänsyn till hur naturen har och kan nyttjas som resurs och ingå i människors försörjning, ges utrymme och diskuteras utifrån begreppet hållbar utveckling. Lokaliseringsteorins kärna och moderna tendenser presenteras, liksom teoribildningar kring lokal och regional utveckling, samt hur detta relaterar till globalisering. Momentet behandlar även grunderna i kartografi och hur kartor bidrar till vår förståelse av vår omgivning och omvärld. Under momentet analyseras och diskuteras grundläggande geografididaktiska frågor.

Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik (7,5 hp)
Didaktiska frågor av betydelse för respektive SO- ämne behandlas liksom möjligheter till ämnesövergripande undervisning i skolans mellanårskurser. Planering av arbetsområden/teman inom SO-området genomförs. Olika modeller för didaktisering av SO-ämnesinnehåll studeras. Metoder av relevans för SO- undervisningen behandlas liksom frågan hur kunskap medieras inom berörda skolämnen. Särskilt granskas digitaliseringens möjligheter och risker i SO-undervisningen.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Moment 1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan, 7.5 hp

Kunskap och förståelse
-Redogöra för lärares undervisningsuppdrag i grundskolans samhällsorienterande ämnen så som det kommer till uttryck i läroplan och kursplaner
-Beskriva och diskutera olika kunskapskvaliteter inom skolämnena religion, historia, samhällskunskap och geografi i grundskolans mellanårskurser
-Beskriva möjligheter till ämnesövergripande undervisning
-Redogöra för och diskutera centrala samhällsvetenskapliga begrepp
-Redogöra för relationer mellan olika beståndsdelar i samhället

Färdighet och förmåga
-Diskutera vissa etiska begrepp

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Problematisera SO-undervisningens betydelse för skolans värdegrundsuppdrag

Moment 2: Historia och samhälle, 5 hp

Kunskap och förståelse
-Översiktligt redogöra för centrala politiska, sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingslinjer i Norden 800 – 2000

Färdighet och förmåga
-Diskutera olika drivkrafter i den historiska utvecklingen i Norden 800-2000

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Problematisera kursinnehåll ur ett historiebruksperspektiv

Moment 3: Religion och samhälle, 5 hp

Kunskap och förståelse
-Beskriva och diskutera innehåll och praktiker i världsreligionerna samt kunna beskriva och diskutera den religiösa
utvecklingen i Sverige

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Problematisera kursinnehåll utifrån ett religionsperspektiv

Moment 4: Geografi och samhälle, 5 hp
Kunskap och förståelse
-Beskriva och diskutera några centrala teorier och modeller inom geografi samt kunna relatera aktuella utvecklingsfrågor till såväl lokala som globala förhållanden

Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 5 hp

Kunskap och förståelse
-Beskriva möjligheter till ämnesövergripande undervisning

Färdighet och förmåga
-Analysera och problematisera lärares uppdrag i SO-undervisning med hjälp av didaktiska begrepp
-Planera arbetsområden/teman inom SO-området med tydliga lärandemål, genomtänkt och välstrukturerat ämnesinnehåll samt välmotiverade undervisningsmetoder och examinationsformer
-Analysera kvaliteter i olika SO-läromedel
 -Analysera och presentera relationer mellan olika samhällsfunktioner med hjälp av digital teknik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Problematisera sin egen roll som kunskapsförmedlare av SO-ämnena

 

Behörighetskrav

Genomgången kurs Att undervisa (VFU II), 6 hp eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Föreläsningarna syftar dels till att ge översikter, men också att problematisera såväl ämnesstoff som ämnesdidaktik. Föreläsningarna kan både ha funktionen att förklara kurslitteraturen och att ge bredd utöver kurslitteraturen. Seminarier syftar till att i mindre grupper diskutera avgränsade frågeställningar eller del av kurslitteratur. Gruppövningar syftar till att öva färdigheter och förhållningssätt. Exkursioner och samverkan med andra samhällsaktörer kan förekomma.

Examination

Varje moment examineras i enskild skriftlig form och/eller i muntlig form. Med enskild skriftlig form avses skrivsalstentamen, hemtentamen eller annan form av skriftlig individuell inlämningsuppgift. Med muntlig examination avses enskild muntlig tentamen, muntlig examination i grupp eller examinerande övningar. Samtliga moment ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga fem moment är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 22,5 hp.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs eller hel kurs ställs till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina. Blankett för tillgodoräknande hittas via
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/.


 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 46

  Moment1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Samhällskunskap för lärare 4-9
  Första upplagan : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 9789140693761
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789140685919
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket. Artiklar och annat material enligtlärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 1

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Historia och samhälle

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3: Religion och samhälle

  Religioner, livsåskådningar och etik : för lärare årskurs 4-6
  Franck Olof, Osbeck Christina, Brömssen Kerstin von
  Malmö : Gleerups : 2016 : 296 s. :
  ISBN: 9789140692658
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Religion
  Larsson Göran, Sorgenfrei Simon
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 102 sidor :
  ISBN: 9789147096718
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 3

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 518 s. :
  ISBN: 91-44-03856-9
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 4: Geografi och samhälle

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Introduktion till kartografi och geografisk information.
  Hall O., Alm G., Ene S., Jansson U.
  Lund : 2003 :
  ISBN: 91-44-04050-4 (ISBN 13:9789144040509)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Studentlitteratur Ca 150 sidor

  Human geography : places and regions in global context
  Knox Paul L., Marston Sallie A.
  6th ed. : Pearson : 2013. :
  ISBN: 9781292020877
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Ca 400 sid.

  Artiklar enligt lärarens anvisningar. Ca 100 sid.

  Referenslitteratur Moment 4

  Diamond Jared
  Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive.
  London : Penguin (finns även på svenska) : 2005 :
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Andersson Bo
  Geo : geografi för gymnasiet
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2008 : 366 s. :
  ISBN: 978-91-40-64806-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Sveriges Nationalatlas SNA.

  Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: ( urval) Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Samhällskunskap för lärare 4-9
  Första upplagan : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 9789140693761
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789140685919
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 5

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Miljödidaktik : naturen, skolan och demokratin
  Sandell Klas, Öhman Johan, Östman Leif, Lindman Margareta
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 214 s. :
  ISBN: 91-44-02115-1 :
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Kompendium
  Lindström G, Pennlert L-Å
  Fundo förlag : 2006 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: OBS! 5:e uppl 2012, 73s Se bibliotekets söktjänst

  Hammarberg Thomas
  Mänskliga rättigheter [Elektronisk resurs] : konventionen om barnets rättigheter
  Ny, rev. uppl. : Stockholm : Utrikesdepartementet : 2006 : 80 s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/5344/a/40998

  Kursplan i Samhällskunskap. Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket :
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Lgr 11)

  Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
  Skolverket :
  Läsanvisning: (39s)

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (urval)

  Lagtexter. Utdrag ur: Föräldrabalken (1949:381), Socialtjänstlagen (2001:453), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, ca 200s. E-böcker och paperback kan finnas tillgängliga.

  E-böcker och paperback kan finnas tillgängliga.

 • Giltig från: 2019 vecka 46

  Moment1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Samhällskunskap för lärare 4-9
  Första upplagan : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 9789140693761
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789140685919
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket. Artiklar och annat material enligtlärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 1

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Historia och samhälle

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3: Religion och samhälle

  Religioner, livsåskådningar och etik : för lärare årskurs 4-6
  Franck Olof, Osbeck Christina, Brömssen Kerstin von
  Malmö : Gleerups : 2016 : 296 s. :
  ISBN: 9789140692658
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 3

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 518 s. :
  ISBN: 91-44-03856-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 4: Geografi och samhälle

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Introduktion till kartografi och geografisk information.
  Hall O., Alm G., Ene S., Jansson U.
  Lund : 2003 :
  ISBN: 91-44-04050-4 (ISBN 13:9789144040509)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Studentlitteratur Ca 150 sidor

  Human geography : places and regions in global context
  Knox Paul L., Marston Sallie A.
  6th ed. : Pearson : 2013. :
  ISBN: 9781292020877
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Ca 400 sid.

  Artiklar enligt lärarens anvisningar. Ca 100 sid.

  Referenslitteratur Moment 4

  Diamond Jared
  Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive.
  London : Penguin (finns även på svenska) : 2005 :

  Andersson Bo
  Geo : geografi för gymnasiet
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2008 : 366 s. :
  ISBN: 978-91-40-64806-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Sveriges Nationalatlas SNA.

  Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: ( urval)

  Odenstad Christina
  Samhällskunskap för lärare 4-9
  Första upplagan : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 9789140693761
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789140685919
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 5

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljödidaktik : naturen, skolan och demokratin
  Sandell Klas, Öhman Johan, Östman Leif, Lindman Margareta
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 214 s. :
  ISBN: 91-44-02115-1 :
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Kompendium
  Lindström G, Pennlert L-Å
  Fundo förlag : 2006 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: OBS! 5:e uppl 2012, 73s

  Hammarberg Thomas
  Mänskliga rättigheter [Elektronisk resurs] : konventionen om barnets rättigheter
  Ny, rev. uppl. : Stockholm : Utrikesdepartementet : 2006 : 80 s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/5344/a/40998

  Kursplan i Samhällskunskap. Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket :
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Lgr 11)

  Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
  Skolverket :
  Läsanvisning: (39s)

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (urval)

  Lagtexter. Utdrag ur: Föräldrabalken (1949:381), Socialtjänstlagen (2001:453), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, ca 200s. E-böcker och paperback kan finnas tillgängliga.

  E-böcker och paperback kan finnas tillgängliga.

 • Giltig från: 2019 vecka 1

  Moment1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Samhällskunskap för lärare 4-9
  Första upplagan : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 9789140693761
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789140685919
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket. Artiklar och annat material enligtlärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 1

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Historia och samhälle

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3: Religion och samhälle

  Religioner, livsåskådningar och etik : för lärare årskurs 4-6
  Franck Olof, Osbeck Christina, Brömssen Kerstin von
  Malmö : Gleerups : 2016 : 296 s. :
  ISBN: 9789140692658
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 3

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 518 s. :
  ISBN: 91-44-03856-9
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 4: Geografi och samhälle

  Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
  Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
  ISBN: 91-47-06504-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Introduktion till kartografi och geografisk information.
  Hall O., Alm G., Ene S., Jansson U.
  Lund : 2003 :
  ISBN: 91-44-04050-4 (ISBN 13:9789144040509)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Studentlitteratur Ca 150 sidor

  Human geography : places and regions in global context
  Knox Paul L., Marston Sallie A.
  6th ed. : Pearson : 2013. :
  ISBN: 9781292020877
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Ca 400 sid.

  Artiklar enligt lärarens anvisningar. Ca 100 sid.

  Referenslitteratur Moment 4

  Diamond Jared
  Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive.
  London : Penguin (finns även på svenska) : 2005 :

  Andersson Bo
  Geo : geografi för gymnasiet
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2008 : 366 s. :
  ISBN: 978-91-40-64806-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Sveriges Nationalatlas SNA.

  Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik

  Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion
  Ekendahl Ingegerd, Nohagen Lars, Sandahl Johan
  1. uppl. : Sockholm : Liber : 2015 : 186 s. :
  ISBN: 9789147111442
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: ( urval)

  Odenstad Christina
  Samhällskunskap för lärare 4-9
  Första upplagan : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 9789140693761
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789140685919
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 5

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
  6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
  ISBN: 9789197558488
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljödidaktik : naturen, skolan och demokratin
  Sandell Klas, Öhman Johan, Östman Leif, Lindman Margareta
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 214 s. :
  ISBN: 91-44-02115-1 :
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. Kompendium
  Lindström G, Pennlert L-Å
  Fundo förlag : 2006 :
  Läsanvisning: Läsanvisning: OBS! 5:e uppl 2012, 73s

  Hammarberg Thomas
  Mänskliga rättigheter [Elektronisk resurs] : konventionen om barnets rättigheter
  Ny, rev. uppl. : Stockholm : Utrikesdepartementet : 2006 : 80 s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/5344/a/40998

  Kursplan i Samhällskunskap. Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket :
  Läsanvisning: Läsanvisning: (Lgr 11)

  Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
  Skolverket :
  Läsanvisning: (39s)

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: (urval)

  Lagtexter. Utdrag ur: Föräldrabalken (1949:381), Socialtjänstlagen (2001:453), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, ca 200s. E-böcker och paperback kan finnas tillgängliga.

  E-böcker och paperback kan finnas tillgängliga.