"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsorientering åk 4-6, 30 hp

Engelskt namn: Social Studies for Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 6LU005

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-02-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-09-01

Innehåll

Kursen innehåller fem moment: Samhällskunskap och introduktion till de samhällsorienterande ämnena i skolan (7,5 hp), Historia och samhälle (5 hp), Religion och samhälle (5 hp), Geografi och samhälle (5 hp), samt De samhällsorienterande ämnenas didaktik (7,5 hp). 
 
Moment 1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan, 7,5hp 
Momentet behandlar lärares samhällsorienterande undervisningsuppdrag i grundskolans mellanårskurser som det kommer till uttryck i gällande styrdokument. Innebörden och betydelsen av kunskapsbildning i samhällsorienterande ämnen analyseras och diskuteras liksom frågan om de samhällsorienterande ämnenas betydelse för skolans värdegrundsuppdrag. Vidare problematiseras relationen mellan universitetsämnen och skolämnena för de samhällsorienterande ämnena. Särskilt behandlas syftet med ämnet samhällskunskap i grundskolan. 
 
Momentet behandlar vidare innebörden i begreppen samhälle, kultur och ideologi och sambanden däremellan. Olika beståndsdelar och funktioner i samhället samt relationer däremellan studeras och analyseras, främst: 
Ekonomiskt liv: Produktion, konsumtion, försörjning, fördelning, samhällsresurser och hållbar utveckling. 
Socialt liv: Individ, grupp och identitet, jämlikhet och migration. 
Politiskt liv: Politiska idéer, beslutsfattande och demokrati, rättigheter, lagar och rättsskipning. 
Media, information, digitalisering och källkritik. 
Samhällsvetenskapliga begrepp som exempelvis konflikt, konsensus, aktör och struktur används som analysverktyg vid granskning av samhällets beståndsdelar och funktioner. 

Moment 2: Historia och samhälle (5 hp) 
Momentet behandlar översiktligt den historiska utvecklingen i Norden med fokus på tidsperioden 800-1900. I centrum står de breda utvecklingslinjerna och förändringsprocesserna i Norden: politiskt handlar det om statsbyggnadsprocessen och utvecklingen mot ett demokratiskt samhälle; socialt om olika socialgruppers levnadsvillkor liksom villkoren för kvinnor, män och barn och villkoren för nationella minoriteter; kulturellt om religion och folklig kultur och ekonomiskt om förändrade förutsättningar för människors arbete. Under momentet analyseras även vad som driver historien framåt. Historiska metodövningar genomförs där källkritik övas och historievetenskapliga begrepp behandlas. 

 
Moment 3: Religion och samhälle (5 hp) 
Momentet behandlar religionernas betydelse i det svenska samhället i historia och nutid. Fokus ligger på levd religion inklusive centrala tankegångar, religiösa praktiker och uttrycksformer, så som religiösa berättelser och levnadsregler, ritualer samt heliga platser i världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Dessutom behandlas huvuddragen inom världsreligionerna hinduism och buddhism. Inom ramen för momentet kommer innehåll och uttryck för dessa religioner att jämföras. Vidare behandlas utvecklingen från ett kristet enhetssamhälle till dagens mångkulturella samhälle som karaktäriseras av mångfald, pluralitet och interkulturella uttryck samt positioner. Kursen problematiserar dessutom ett flertal religionsvetenskapliga grundbegrepp, hur religioner framställs medialt och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv bland annat från ett jämställdhetsperspektiv. Vidare behandlas olika livsfrågor, moraliska frågor och etiska begrepp. I kursen ingår också att reflektera över sin egen roll i att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla inlevelseförmåga, dvs. förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Grundläggande didaktiska frågor av relevans för detta uppdrag analyseras och diskuteras, bland annat frågor om ämnets syfte, centralt innehåll, kunskapskrav, stoffurval, metodval och examinationsformer inom skolämnet religionskunskap. 

 
Moment 4: Geografi och samhälle (5 hp) 
Momentet behandlar geografiämnets teoretiska och metodologiska grunder. Människors skilda levnadsvillkor relaterade till såväl naturgivna som av människan skapade förhållanden på olika platser och i olika regioner står i fokus. Geografiska perspektiv på aktuella utmaningar från det lokala till det globala behandlas. Det svenska kulturlandskapets utveckling, speciellt med hänsyn till hur naturen har och kan nyttjas som resurs och ingå i människors försörjning, ges utrymme och problematiseras utifrån perspektivet hållbar utveckling. Teoribildningar kring lokal och regional utveckling diskuteras, samt hur dessa relaterar till globala processer. Momentet behandlar även geografins metoder och verktyg, i form av kartografins grunder, samt hur kartor, fältstudier och geografiska modeller och begrepp bidrar till vår förståelse av vår omgivning och omvärld. Under momentet behandlas även grundläggande geografididaktiska frågor. 
 

Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik (7,5 hp) 
Didaktiska frågor av betydelse för respektive samhällsorienterande ämne behandlas liksom möjligheter till ämnesövergripande undervisning i skolans mellanårskurser. Planering av arbetsområden/teman inom de samhällsorienterande ämnena genomförs. Olika modeller för didaktisering av ämnesinnehållet för de samhällsorienterande ämnena studeras. Metoder av relevans för undervisningen i de samhällsorienterande ämnena behandlas liksom frågan hur kunskap medieras inom berörda skolämnen. Studenterna ska även kritiskt granska analoga och digitala läromedel.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna: 
 
Moment 1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan, 7.5 hp 

Kunskap och förståelse 

 • Redogöra för lärares undervisningsuppdrag i grundskolans samhällsorienterande ämnen så som det kommer till uttryck i läroplan och kursplaner. 
 • Beskriva och diskutera olika kunskapskvaliteter inom skolämnet samhällskunskap i grundskolans mellanårskurser. 
 • Redogöra för och diskutera centrala samhällsvetenskapliga begrepp inom socialt liv, ekonomiskt liv och politiskt liv. 
 • Redogöra för relationer mellan samhällets olika delar.  

 
Färdighet och förmåga 

 • Planera arbetsområden/teman inom samhällskunskapsämnet med tydliga lärandemål, genomtänkt och välstrukturerat ämnesinnehåll samt. välmotiverade undervisningsmetoder och examinationsformer. 
 • Analysera och presentera relationer mellan olika samhällsfunktioner med hjälp av digital teknik. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Diskutera och värdera undervisningen i de samhällsorienterande ämnenas i relation till betydelsen för skolans värdegrundsuppdrag. 

  
Moment 2: Historia och samhälle, 5 hp 

Kunskap och förståelse 

 • Översiktligt redogöra för centrala politiska, sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingslinjer i Norden 800-1900.  
 • Övergripande kunskaper om nordisk stenålder, bronsålder och järnålder. 

 Färdighet och förmåga 

 • Diskutera olika drivkrafter i den historiska utvecklingen i Norden 800-1900. 
 • Visa grundläggande källkritisk förmåga. 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Uppfatta olika perspektiv på den historiska utvecklingen och relationen mellan samtiden och olika synsätt på den historiska utvecklingen. 

 
Moment 3: Religion och samhälle, 5 hp 

Kunskap och förståelse 

 • Beskriva och diskutera innehåll och praktiker i världsreligionerna samt kunna beskriva och diskutera den religiösa utvecklingen i Sverige. 

Färdighet och förmåga 

 • Diskutera moraliska frågor och etiska begrepp. 
 • Jämföra innehåll och uttryck för olika livsåskådningar och världsreligioner utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. 
 • Diskutera och kritiskt granska sätt att tolka religiöst liv, exempelvis utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Problematisera kursinnehåll utifrån religionsvetenskapliga perspektiv. 

Moment 4: Geografi och samhälle, 5 hp 

Kunskap och förståelse 

 • Beskriva några centrala begrepp, teorier och modeller inom geografi. 
 • Redogöra för kartors grundläggande beståndsdelar.
 • Förstå hur aktuella frågor kan studeras med hjälp av geografiska tankeredskap, såsom plats, rum och skala.

Färdighet och förmåga 

 • Diskutera och tillämpa några teorier och modeller inom geografi. 
 • Diskutera hur agerande på individ- och samhällsnivå påverkar möjligheten till hållbar utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Problematisera kursinnehåll utifrån ett geografididaktiskt perspektiv. 

  
Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 5 hp 

Kunskap och förståelse 

 • Beskriva möjligheter till ämnesövergripande undervisning. 
 • Beskriva och diskutera olika kunskapskvaliteter inom de samhällsorienterande ämnena i grundskolans mellanårskurser. 
 • Kunna analysera olika läromedel. 

 
Färdighet och förmåga 

 • Planera, genomföra och utvärdera arbetsområden/teman inom de samhällsorienterande ämnena med tydliga lärandemål, genomtänkt och välstrukturerat ämnesinnehåll samt välmotiverade undervisningsmetoder och examinationsformer. 
 • Analysera och problematisera lärares uppdrag i undervisningen i de samhällsorienterande ämnenas med hjälp av didaktiska begrepp. 
 •  Didaktisera undervisningsinnehåll i de samhällsorienterande ämnena.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Problematisera sin egen roll som kunskapsförmedlare av de samhällsorienterande ämnena. 

Behörighetskrav

Univ: 'Att vara grundlärare (VFU)' 1,5 hp eller motsvarande, 'Att undervisa i 4-6 (VFU)' 6,0 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Föreläsningarna syftar dels till att ge översikter, men också att problematisera såväl ämnesstoff som ämnesdidaktik. Föreläsningarna kan både ha funktionen att förklara kurslitteraturen och att ge bredd utöver kurslitteraturen. Seminarier syftar till att i mindre grupper diskutera avgränsade frågeställningar eller del av kurslitteratur. Gruppövningar syftar till att öva färdigheter och förhållningssätt. Exkursioner och samverkan med andra samhällsaktörer kan förekomma.

Examination

Varje moment examineras i enskild skriftlig form och i muntlig form enligt nedan.

Moment 1: Skriftlig individuell inlämningsuppgift omfattande 4,5 hp samt muntliga seminarier och redovisningar i grupp om 3 hp.

Moment 2: Skriftlig tentamen omfattande 3 hp samt muntliga presentationer och seminarier om 2 hp.  

Moment 3: ​Skriftlig tentamen omfattande 3 hp samt muntliga seminarier om 2 hp.  
 
Moment 4: Skriftliga inlämningsuppgifter omfattande 3 hp samt muntliga seminarier och exkursioner 2 hp.

Moment 5: Skriftliga inlämningsuppgifter omfattande 4,5 samt muntliga seminarier och redovisningar 3 hp. 

För att få godkänt betyg på ett moment krävs att samtliga examinationer inom momentet har genomförts med godkänt resultat. För att få väl godkänt betyg på momenten krävs dessutom att de examinationer som bedöms med hela betygsskalan (U/G/VG) bedöms som Väl godkända. Muntliga presentationer, redovisningar, seminarier och exkursioner på samtliga moment bedöms med betygsgraderna Godkänd-Underkänd. Individuella skriftliga inlämningsuppgifter på moment 1, 4 och 5 bedöms med betygsskalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. På moment 2 och 3 bedöms tentamina med betygsskalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.  

Samtliga moment ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betygsskalan för hela kursen består av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga fem moment är minst godkända. För betyget väl godkänd krävs att samtliga prov på momenten är minst godkända, och att den studerande är väl godkänd på sammanlagt minst 13,5 hp. 
 
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 46

  Moment 1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan

  Odenstad Christina
  Samhällskunskap för lärare 4-9
  Första upplagan : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 9789140693761
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789140685919
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. Skolverket. Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 1

  Hammarberg Thomas
  Mänskliga rättigheter : konventionen om barnets rättigheter
  Ny, rev. uppl. : Stockholm : Utrikesdepartementet : 2006 : 80 s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/5344/a/40998

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2: Historia och samhälle

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar.

  Moment 3: Religion och samhälle

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Religion
  Larsson Göran, Sorgenfrei Simon
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 102 sidor :
  ISBN: 9789147096718
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Religioner, livsåskådningar och etik : för lärare årskurs 4-9 och gymnasiet
  Franck Olof, Osbeck Christina, Brömssen Kerstin von
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2023] : 304 sidor :
  ISBN: 9789151109169
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: I urval.

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 3

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 518 s. :
  ISBN: 91-44-03856-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 4: Geografi och samhälle

  Introduction to geography : people, places & environment
  Dahlman Carl, Renwick William H.
  6th ed., Global ed. : Boston : Pearson : ©2015. : 568 pages :
  ISBN: 978-1-292-06126-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geografididaktik : för lärare 4-9
  Dessen Jankell Annalotta, Örbring David
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789151102719
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till kartografi och geografisk information.
  Hall O., Alm G., Ene S., Jansson U.
  Lund : 2003 :
  ISBN: 91-44-04050-4 (ISBN 13:9789144040509)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Studentlitteratur Ca 150 sidor

  Hägerstrand Torsten
  Krafter som format det svenska kulturlandskapet
  Institutionen för geografi och ekonomisk historia : 1988 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Artiklar enligt lärarens anvisningar. Ca 100 sid.

  Referenslitteratur Moment 4

  Geografididaktik : perspektiv och exempel
  Møller Jens Peter, Axelsson Sture
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 119, [1] s. :
  ISBN: 91-47-05140-X
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Sveriges Nationalatlas SNA.

  Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik

  Geografididaktik : för lärare 4-9
  Dessen Jankell Annalotta, Örbring David
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789151102719
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ( urval) Se bibliotekets söktjänst

  Upptäckarna och världen – ett ämnesintegrerat temaarbete
  Olovsson Tord Göran, Hedlund Anna
  SO-didaktik, Stockholms universitet : 2020 :
  Artikel on line
  Läsanvisning: Sidan 76-->

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. Skolverket Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 5

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, ca 200s.

  E-böcker och paperback kan finnas tillgängliga.

 • Giltig från: 2022 vecka 33

  Moment 1: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan

  Odenstad Christina
  Samhällskunskap för lärare 4-9
  Första upplagan : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 9789140693761
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Odenstad Christina
  Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 135 s. :
  ISBN: 9789140685919
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. Skolverket. Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 1

  Hammarberg Thomas
  Mänskliga rättigheter : konventionen om barnets rättigheter
  Ny, rev. uppl. : Stockholm : Utrikesdepartementet : 2006 : 80 s. :
  http://www.regeringen.se/sb/d/5344/a/40998

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2: Historia och samhälle

  Gustafsson Harald
  Nordens historia : en europeisk region under 1200 år
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 297 s. :
  ISBN: 91-44-49031-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Det svenska samhället 800-1720 : klerkernas och adelns tid
  Lindkvist Thomas, Sjöberg Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 528 s. :
  illustrationer, kartor, källtexter, diskussionsfrågor
  ISBN: 91-44-01467-8 ( inb.) : 570:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar.

  Moment 3: Religion och samhälle

  Religioner, livsåskådningar och etik : för lärare årskurs 4-6
  Franck Olof, Osbeck Christina, Brömssen Kerstin von
  Malmö : Gleerups : 2016 : 296 s. :
  ISBN: 9789140692658
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: I urval. Tillgänglig via Institutionen för idé- och samhällsstudier.

  Löfstedt Malin
  Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
  ISBN: 978-91-44-05785-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Religion
  Larsson Göran, Sorgenfrei Simon
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 102 sidor :
  ISBN: 9789147096718
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar

  Referenslitteratur Moment 3

  Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring
  Andersson Daniel, Sander Åke
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 518 s. :
  ISBN: 91-44-03856-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Moment 4: Geografi och samhälle

  Introduction to geography : people, places & environment
  Dahlman Carl, Renwick William H.
  6th ed., Global ed. : Boston : Pearson : ©2015. : 568 pages :
  ISBN: 978-1-292-06126-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Geografididaktik : för lärare 4-9
  Dessen Jankell Annalotta, Örbring David
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789151102719
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Introduktion till kartografi och geografisk information.
  Hall O., Alm G., Ene S., Jansson U.
  Lund : 2003 :
  ISBN: 91-44-04050-4 (ISBN 13:9789144040509)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Studentlitteratur Ca 150 sidor

  Hägerstrand Torsten
  Krafter som format det svenska kulturlandskapet
  Institutionen för geografi och ekonomisk historia : 1988 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

  Artiklar enligt lärarens anvisningar. Ca 100 sid.

  Referenslitteratur Moment 4

  Geografididaktik : perspektiv och exempel
  Møller Jens Peter, Axelsson Sture
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2003 : 119, [1] s. :
  ISBN: 91-47-05140-X
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Sveriges Nationalatlas SNA.

  Moment 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik

  Geografididaktik : för lärare 4-9
  Dessen Jankell Annalotta, Örbring David
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 245 sidor :
  ISBN: 9789151102719
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Franck Olof
  Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
  ISBN: 978-91-44-07950-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ( urval) Se bibliotekets söktjänst

  Upptäckarna och världen – ett ämnesintegrerat temaarbete
  Olovsson Tord Göran, Hedlund Anna
  SO-didaktik, Stockholms universitet : 2020 :
  Artikel on line
  Läsanvisning: Sidan 76-->

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. Skolverket Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma.

  Referenslitteratur Moment 5

  Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e upplagan
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  8 uppl. : Fundo Förlag : 2022 : 111 sidor :
  ISBN: 9789198603934
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och annat material enligt lärarens anvisningar kan tillkomma, ca 200s.

  E-böcker och paperback kan finnas tillgängliga.