Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsorientering, F-3, 15 hp

Engelskt namn: Civic Orientation for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 6PE146

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-02-03

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen behandlar lärares samhällsorienterande undervisningsuppdrag i förskoleklass samt i grundskolans årskurs 1-3, som det kommer till uttryck i gällande styrdokument.  Innebörden i och betydelsen av kunskapsbildning i SO-ämnen analyseras och diskuteras liksom frågan om hur förskoleklassen och skolan kan stimulera till och möta barns frågor om samhälle, kultur och livsåskådning. Ämnesstoff av betydelse för skolans SO-undervisning förmedlas och bearbetas.
I ämnesstudierna integreras didaktiska frågor rörande exempelvis lärandemål, stoffurval och möjligheter till tematisk undervisning inom SO- området. Vidare granskas metoder för att söka, värdera och bearbeta information genom bland annat IKT samt metoder för upplevelser och skapande i SO- undervisningen. Kursen består av tre moment:

Moment 1: Barnet, samhället och historien (7 hp)
(The Child, the Society and History)
Momentet behandlar barns livsvärld i relation till familj, arbete och ekonomi, demokrati, medier och lagstiftning, Momentet behandlar även människors livsvillkor i historien med särskilt fokus på lokalsamhället och forntiden i Norden; begreppen dåtid, nutid och framtid.

Moment 2: Barnet och omgivningen (4 hp)
(The Child and the Environment)
Momentet behandlar barns livsvärld i relation till bebyggelse, mark, vatten, miljö, energi, klimat, trafik, kommunikation och migration. I momentet behandlas även rumsuppfattningar med hjälp av mentala och fysiska kartor, jordglob, samt olika begrepp som exempelvis plats, läge, gräns och väderstreck.

Moment 3: Barnet och livsfrågorna (4 hp)
(The Child and the Questions of Existence)
Momentet behandlar barns livsvärld i relation till normer och regler, kamratrelationer, genus, livsåskådningar och kulturer. Därutöver behandlas även högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom samt religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Barnet, samhället och historien (7 hp)
(The Child, the Society and History)

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva och analysera samhällsfrågor och människors livsvillkor idag och i ett historiskt perspektiv
 
Färdighet och förmåga
- tolka och tillämpa läroplanen och kursplanerna i samhällskunskap och historia
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera och kritiskt belysa de livsvillkor och samhällsfrågor som påverkat och påverkar människan

Moment 2: Barnet och omgivningen (4 hp)
(The Child and the Environment)

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- kunna beskriva och analysera natur- och kulturlandskapet ur ett rumsligt perspektiv
 
Färdighet och förmåga
- kunna redogöra för och använda olika former av kartor och statistik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 - kunna visa på ett kritiskt reflekterande förhållningssätt avseende frågor som rör hållbar utveckling 

Moment 3: Barnet och livsfrågorna (4 hp)
(The Child and the Questions of Existence)

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom
 
Färdighet och förmåga
- planera undervisning om livsfrågor och religion med inriktning mot F-3
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera religionsundervisning i relation till skolans värdegrund
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna I (UK I).
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, exkursion och gruppövningar.
 

Examination

Moment 1 examineras genom seminarier, skriftliga uppgifter och undervisningsplanering. Moment 2 examineras genom skriftlig individuell tentamen. Moment 3 examineras genom seminarier och undervisningsplanering. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
För Väl godkänt krävs en fördjupad, analytisk och problematiserande förmåga i förhållande till kursens innehåll. För Väl godkänt på hel kurs krävs minst Väl godkänt på 8 hp. För Godkänt betyg krävs att enligt instruktioner genomföra de ålagda uppgifterna, delta i de obligatoriska delarna av kursen samt en Godkänd individuell tentamen. För Väl godkänt betyg krävs, utöver det som krävs för
Godkänt betyg, en Väl godkänd individuell tentamen.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

En svensk historia från vikingatid till nutid
Berggren Lars, Greiff Mats
2., [bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 404 s. :
ISBN: 978-91-44-05246-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forum : samhällskunskap 123
Brolin Krister, Nohagen Lars
2. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2012 : 623 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (Valda delar)

Samhällsämnenas didaktik : F - åk 3
Franck Olof, Hermansson Adler Magnus, Björneloo Inger
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 139 s. :
ISBN: 9789144089652
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Forntid i Sverige : en introduktion
Lindström Dag, Paulsrud Lars
Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 132, [6] s. :
ISBN: 91-27-09764-1 (inb.) :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 5:e upplagan
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
5. uppl. : Fundo Förlag : 2012 : 71 s. :
ISBN: 978-91-975584-5-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hammarberg Thomas
Mänskliga rättigheter : konventionen om barnets rättigheter
Ny, rev. uppl. : Stockholm : Utrikesdepartementet : 2006 : 80 s. :
http://www.regeringen.se/download/b8de24c7.pdf?major=1&minor=40998&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
ISBN: 91-7496-358-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11
Skolverket : 2011 :
Hämtas från
Obligatorisk

Kursplaner och betygskriterier för Grundskola. Kursplaner i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap.
Skolverket : 2011 :
Obligatorisk

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap
Stockholm : Skolverket : 2011 : 39 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32560-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svaleryd Kajsa
Genuspedagogik
Stockholm : Liber AB : 2007 :
Obligatorisk

Östman Peter
Geografi : människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling.
3., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 462 s. :
ISBN: 978-91-47-10340-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom tillkommer - aktuella artiklar på engelska och svenska - egen vald bok i religionskunskap - lagtexter rörande samhälle, barn och familj

Referenslitteratur

Almén Edgar
Livstolkning och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik
Linköping : Univ., Skapande vetande : 2000 : 251 s. :
ISBN: 91-7219-804-4
Se bibliotekskatalogen Album

Diamond Jared
Collapse : how societies choose to fail or succeed
New York : Penguin : 2011. : xii, 589 p., [24] p. of plates :
ISBN: 9780143117001 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Elfström Ingela
Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära
Stockholm : Liber : 2008 : 178 s. :
ISBN: 978-91-47-08422-7
Se bibliotekskatalogen Album

Barnets bästa : om föräldrars och samhällets ansvar
Ewerlöf Göran, Sverne Tor, Singer Anna
5., [omarb.] uppl. : Stockholm : Norstedts juridik : 2004 : 267 s. :
ISBN: 91-39-10702-7
Se bibliotekskatalogen Album

Franck Olof
Samhällsämnenas didaktik : årskurs 4-6
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 152 s. :
ISBN: 978-91-44-07950-9
Se bibliotekskatalogen Album

Kulturgeografi : en ämnesteoretisk introduktion
Gren Martin, Hallin Per-Olof, Lindqvist Ingela
1. uppl. : Malmö : Liber : 2003 : 224 s. :
ISBN: 91-47-06504-4
Se bibliotekskatalogen Album

Att utveckla elevers tänkande : en teoretisk praktika
Hyltegren Gunnar, Lindqvist Stellan
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 140 s. :
ISBN: 978-91-47-09946-7
Se bibliotekskatalogen Album

Granath Lars
Kartläroboken
[Ny uppl.] : Gävle : Lantmäteriet/Kartförl. : cop. 1992 : 48 s. :
ISBN: 91-26-92512-5 ;
Se bibliotekskatalogen Album

Forntiden runt hörnet : en arkeologisk handledning för grundskolans lärare
Lindström Jonathan, Hjort Sofi
2., rev. uppl. : Stockholm : Stockholms läns museum : 2008 : 151 s. :
ISBN: 91-87006-28-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: (Valda delar)

Flickornas historia : från Igelkottsflickan på stenåldern till Julia i vår tid
Lindström Kristina, Tidholm Anna-Clara
Stockholm : Alfabeta : 1997 : 160 s. :
ISBN: 91-7712-770-6 (inb.) ; 195:00
Se bibliotekskatalogen Album

Löfstedt Malin
Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 219 s. :
ISBN: 978-91-44-05785-9
Se bibliotekskatalogen Album

Molin Lena
Rum, frirum och moral : en studie av skolgeografins innehållsval
Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University : 2006 : 233 s. :
urn:nbn:se:uu:diva-6884
ISBN: 91-506-1876-8
Se bibliotekskatalogen Album

Otterbeck Jonas
Islam, muslimer och den svenska skolan
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 148 s. :
ISBN: 91-44-00945-3
Se bibliotekskatalogen Album

Miljödidaktik : naturen, skolan och demokratin
Sandell Klas, Öhman Johan, Östman Leif, Lindman Margareta
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 214 s. :
ISBN: 91-44-02115-1 :
Se bibliotekskatalogen Album