Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsplanering 1, 6 hp

Engelskt namn: Urban planning 1

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR207

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-07

Innehåll

Kursen behandlar samhällsplanering för arkitekter på en grundläggande nivå. Kursen syftar till att ge kunskap om
samhällsplaneringens officiella principer med inslag som belyser såväl dess visionära sidor som dess tvärvetenskaplighet.
Kursen innehåller en diskussion om privata och offentliga sfärer i staden och tonvikten läggs vid att samhällsplanering,
liksom arkitektur, handlar om relationer mellan olika system. Studenten introduceras till parametrar som påverkar en
kontexts karaktär och utveckling över tid. I projektarbete utvecklas studentens förståelse för stadens politiska och rumsliga komplexitet. I projektarbete utvecklas studentens förståelse för stadens politiska och rumsliga komplexitet. Studenten introduceras till parametrar som påverkar en kontexts karaktär över tid. I projektarbete utvecklas nya
kontextspecifika strategier för hållbar utveckling.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- kritiskt redogöra för stadsplanering som samhällelig strategi
- utföra kontextuella analyser samt värdera resultatet av ett arkitektoniskt ingrepp i en stad
- översiktligt beskriva den svenska planprocessens olika steg
- kommunicera ett stadsplaneförslag

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR200: Arkitekturprojekt 2:1 (15 hp)
5AR201: Arkitekturteori 2:1 (6 hp)
5AR202: Arkitekturhistoria 2:1 (6 hp)
5AR203: Arkitekturteknik 2:1 (3 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av projektarbete, handledning, diskussion i grupp och kritik samt föreläsningar, seminarier,
studiebesök och fältstudier.

Examination

Examinationen sker muntligt, skriftligt och visuellt vid ett kritiktillfälle.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).  För Godkänt fordras att samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande
innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.