Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsplanering 2, 3 hp

Engelskt namn: Urban Planning 2

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5AR301

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen syftar till att utforska stadsutvecklingsstrategier baserade på arkitektonisk intervention. Olika metoder för att analysera aspekter av lokala urbana miljöer utforskas och tränas. Verktyg för att identifiera krafter som påverkar den lokala utvecklingen diskuteras och relateras till undersökningar av en specifik miljö och exempel på arkitektoniska interventioner med fokus på social hållbarhet analyseras och diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Tillämpa metoder för kvantitativ och kvalitativ kartläggning
  • Visa fördjupad kunskap i en kartläggningsmetod
  • Analysera och diskutera olika arkitektoniska strategier med fokus på social hållbarhet
  • Utvärdera skillnaderna mellan olika kartläggningsmetoder

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR204: Arkitekturprojekt 2:2 (15 hp)
5AR205: Arkitekturteknik 2:2 (4 hp)
5AR206: Arkitekturhistoria 2:2 (3 hp)
5AR207: Samhällsplanering 1 (6 hp)
5AR208: Arkitekturteori 2:2 (2 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och fältstudier samt arbete individuellt och i grupp med praktiska övningar, analysövningar och gruppdiskussioner.

Examination

Examination sker genom seminarier och praktiska uppgifter. Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid handledning, seminarier, fältstudier samt godkänt på de muntliga, skriftliga och gestaltande examinationerna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs skriftligen till prefekt för Arkitekthögskolan.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.