Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsplanering med hållbarhetsprofil, 7,5 hp

Engelskt namn: Urban and regional planning with a sustainability profile

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 5MH152

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-03

Innehåll

Kursen behandlar samhällsplanering och dess möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, främst fysisk planering. Samhällsplaneringen behandlas ur ett flernivåperspektiv.

I kursen ingår en genomgång av den svenska samhällsplaneringens grunder, dess utformning och lagstiftning. Under kursen läggs särskilt fokus på samhällets anpassning till klimatförändringar. Dessutom uppmärksammas markanvändning och skydd av natur- och kulturvärden. Planernas styrande funktion samt påverkansmöjligheter vid planering såsom samrådskrav och medborgarinflytande är ytterligare aspekter som behandlas.

Under kursen uppmärksammas både urbana och rurala perspektiv på samhällsplanering. Vi studerar även hur den pågående urbaniseringen samt städers expansion påverkar den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten och vilka konsekvenser det får för planeringen. Vidare diskuteras betydelsen av globala resurs- och miljöproblem, inte minst energifrågor.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:

Modul 1. Teori 4,5 hp.
1. Förklara och diskutera olika planeringsteorier och planprocesser i Sverige.
2. Identifiera centrala aktörer och förklara deras roll i planeringssammanhang.
3. Redogöra för de regelverk som styr svensk samhällsplanering
4. Genomföra en fältstudie och diskutera den i förhållande till svensk samhällsplanering.
5. Förklara samhällsplaneringens roll i arbetet med nationella och internationella miljöfrågor.

Modul 2. Fallstudier 3 hp.
6. Identifiera och förklara samhällseffekterna ur ett planeringsperspektiv av aktuella miljöproblem.
7. Kritiskt granska och tillämpa sina kunskaper om svensk samhällsplanering på egna praktikfall.
8. Tillämpa kunskap från vetenskapliga texter kopplat till kursens innehåll.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:

Modul 1. Teori 4,5 hp.
9. Självständigt och kritiskt värdera samhällsrelaterade planeringsproblem.

Modul2. Fallstudier 3 hp.
10. Självständigt identifiera och värdera vetenskapliga texter kopplat till kursens innehåll.

Behörighetskrav

Univ: 150 hp varav minst 60 hp inom miljö och hälsoskydd, miljövetenskap, geovetenskap/naturgeografi, kulturgeografi, biologi eller motsvarande. Engelska A samt svenska för grundläggande behörighet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier och exkursioner. Exkursioner, fallstudier, seminarier är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examination sker dels genom skriftlig individuell uppgift, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av fallstudieuppgifter, seminarieuppgifter och exkursion.

Modul 1 examineras genom seminarium med inlämningsuppgift, exkursion, samt individuell skriftlig uppgift. Seminarium med inlämningsuppgift samt exkursion examineras genom något av betygen underkänd (U) eller Godkänd (G). Skriftligt individuell uppgift examineras genom något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För VG på momentet krävs VG på den skriftliga t individuella uppgiften,.

Modul 2 examineras genom seminarium med inlämningsuppgifter och genomförande av fältstudie. Seminarium II med inlämningsuppgift examineras genom något av betygen underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd VG. Seminarium III med inlämningsuppgift samt fältstudien examineras genom något av betygen underkänd (U) eller Godkänd (G). För VG på momentet krävs VG på seminariet med inlämningsuppgifter.

Betyget sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.  Studerande, som har underkänts, har rätt att genomgå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22§). Begära om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Obligatorisk litteratur

Planeringens grunder : en översikt
Nyström Jan, Tonell Lennart
3., utök. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 341 s. :
ISBN: 978-91-44-06622-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jämställdhet nästa! : samhällsplanering ur ett genusperspektiv
Larsson Anita, Jalakas Anne
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2008 : 172 s. :
ISBN: 978-91-85695-76-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se länk på kursens Cambrosida!

Forsberg (red.) Gunnel
Samhällsplaneringens teori och praktik
Liber : 2019 : 384 sidor :
ISBN: 9789147113613
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Tonell Lennart
Hållbar utveckling : samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden
Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi : 2012 : 288 s. :
ISBN: 9789163724077
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer.