Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Samhällsplanering, 15 hp

Engelskt namn: Social Planning

Denna kursplan gäller: 2013-11-18 och tillsvidare

Kurskod: 2KG011

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2013-10-28

Innehåll

Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp
Momentet tar sin utgångspunkt i de motstridiga intressen som ofta omger användningen av mark och vatten i såväl urbana som rurala miljöer. Momentet behandlar också betydelsen av samhällsplanering och ger exempel på planeringsproblem från olika delar av världen. Under momentet behandlas begrepp och teorier avseende stadsgeografi och kulturlandskapets utveckling. Bland annat belyses kolonisationsprocesser med särskild tonvikt på bebyggelsespridningen i övre Norrlands inland. Dessutom introduceras kartografi som ett viktigt redskap för geografiska analyser och planering. Dessutom introduceras kartografi, geografiska informationssystem (GIS) och tidsgeografi som viktiga redskap för geografiska analyser och metoder.

Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp
Under momentet fördjupas kunskaperna inom samhällsplanering, främst avseende fysisk planering, samt miljöhänsyn, jämställdhet och sårbarhetsaspekter i planeringen. Planering för lokal och regional utveckling utifrån ett nationellt och europeiskt perspektiv är ett annat centralt inslag. Vidare behandlas avvägningsproblematiken mellan bevarande och utveckling i planeringen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- förstå behovet av planering i olika geografiska sammanhang,
- redogöra för grundläggande planeringsbegrepp, samt begrepp och teorier avseende stadsgeografi och kulturlandskap, och kunna koppla det till faktiska sammanhang,
- redogöra för det svenska planeringssystemet,
- redogöra för grundläggande kartografiska begrepp och tekniker, samt känna till GIS användningsområden,
- exemplifiera och problematisera planeringsfrågor i olika delar av världen, med fokus på europeiska förhållanden,
- genomföra och skriftligen avrapportera en fältstudie,
- förstå grundläggande samhällsplaneringsprocesser ur ett genusperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer seminarier, gruppövningar, fältstudier och/eller studiebesök. Seminarier, laborationer, övningar och fältstudier är obligatoriska. Under respektive delmoment skall den studerande genomföra ett antal självständiga eller gruppvisa övningar och laborationer. För kursen relevanta genusaspekter presenteras fortlöpande i undervisningen. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga eller muntliga prov och redovisning av självständigt fullföljda arbetsuppgifter. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 50

  Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp

  Hall Ola
  Introduktion till kartografi och geografisk information
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-04050-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Pacione Michael
  Urban geography : a global perspective
  3. ed. : London : Routledge : 2009 : xxxi, 703 s. :
  ISBN: 978-0-415-46201-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Forsberg (red.) Gunnel
  Samhällsplaneringens teori och praktik
  Liber : 2019 : 384 sidor :
  ISBN: 9789147113613
  Se bibliotekets söktjänst

  KGI = Tillhandahålles av kulturgeografiska institutionen Améen, L. (1985): Stadens gator och kvarter. (KGI). Arell, N. (1979): Kolonisationen i Lappmarken - några näringsgeografiska aspekter. Esselte Studium. (KGI). Hägerstrand, T. (1988): Krafter som format det svenska kulturlandskapet (Ur Mark och Vatten år 2010 BoDs 1988:35). (KGI) Kulturlandskap och bebyggelse. (2003): kompendium (ca 30 s.). (KGI) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 300 sidor.

  Referenslitteratur:

  Diercke Weltatlas: Westermans förlag, senaste upplaga eller Gleerups stora skolatlas 1996 eller senare.

  Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp

  Göransson Anna-Lena
  Olycksrisker och MKB
  Karlstad : Statens räddningsverk : 2001 : 144 s. :
  ISBN: 91-7253-094-4 (korr.)z 91-7253-094-04
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig som pdf via Räddningsverkets hemsida: www.srv.se (Http://www.raddningsverket.se/Shopping/pdf/17506.pdf)

  Woods Michael
  Rural geography : processes, responses and experiences in rural restructuring
  London : SAGE : 2005 : 330 s. :
  ISBN: 0-7619-4760-4
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (pb ISBN 0-7619-4761-2)

  Planeringens grunder : en översikt
  Nyström Jan, Tonell Lennart
  3., utök. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 341 s. :
  ISBN: 978-91-44-06622-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Olycksrisker och MKB [elektronisk resurs] : att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen
  79 s. :
  Fritt tillgänglig från MSB
  ISBN: 978-91-7383-305-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Forsberg (red.) Gunnel
  Samhällsplaneringens teori och praktik
  Liber : 2019 : 384 sidor :
  ISBN: 9789147113613
  Se bibliotekets söktjänst

  Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 300 sidor.

  Referenslitteratur:

  Diercke Weltatlas: Westermanns förlag, senaste upplaga eller Gleerups stora skolatlas 1996 eller senare.

 • Giltig från: 2013 vecka 48

  Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp

  Hall Ola
  Introduktion till kartografi och geografisk information
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-04050-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Planeringens utmaningar och tillämpningar
  Berger Sune, Forsberg Gunnel
  1. uppl. : Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala Publishing House : 2005 : 493 s. :
  ISBN: 91-7005-294-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar).

  Pacione Michael
  Urban geography : a global perspective
  3. ed. : London : Routledge : 2009 : xxxi, 703 s. :
  ISBN: 978-0-415-46201-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  KGI = Tillhandahålles av kulturgeografiska institutionen Améen, L. (1985): Stadens gator och kvarter. (KGI). Arell, N. (1979): Kolonisationen i Lappmarken - några näringsgeografiska aspekter. Esselte Studium. (KGI). Hägerstrand, T. (1988): Krafter som format det svenska kulturlandskapet (Ur Mark och Vatten år 2010 BoDs 1988:35). (KGI) Kulturlandskap och bebyggelse. (2003): kompendium (ca 30 s.). (KGI) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 300 sidor.

  Referenslitteratur:

  Diercke Weltatlas: Westermans förlag, senaste upplaga eller Gleerups stora skolatlas 1996 eller senare.

  Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp

  Göransson Anna-Lena
  Olycksrisker och MKB
  Karlstad : Statens räddningsverk : 2001 : 144 s. :
  ISBN: 91-7253-094-4 (korr.)z 91-7253-094-04
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig som pdf via Räddningsverkets hemsida: www.srv.se (Http://www.raddningsverket.se/Shopping/pdf/17506.pdf)

  Planeringens utmaningar och tillämpningar
  Berger Sune, Forsberg Gunnel
  1. uppl. : Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala Publishing House : 2005 : 493 s. :
  ISBN: 91-7005-294-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar)

  Woods Michael
  Rural geography : processes, responses and experiences in rural restructuring
  London : SAGE : 2005 : 330 s. :
  ISBN: 0-7619-4760-4
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (pb ISBN 0-7619-4761-2)

  Planeringens grunder : en översikt
  Nyström Jan, Tonell Lennart
  3., utök. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 341 s. :
  ISBN: 978-91-44-06622-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Olycksrisker och MKB [elektronisk resurs] : att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen
  79 s. :
  Fritt tillgänglig från MSB
  ISBN: 978-91-7383-305-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 300 sidor.

  Referenslitteratur:

  Diercke Weltatlas: Westermanns förlag, senaste upplaga eller Gleerups stora skolatlas 1996 eller senare.

 • Giltig från: 2013 vecka 47

  Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp

  Hall Ola
  Introduktion till kartografi och geografisk information
  Lund : Studentlitteratur : 2003 : 205 s. :
  ISBN: 91-44-04050-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Planeringens utmaningar och tillämpningar
  Berger Sune, Forsberg Gunnel
  1. uppl. : Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala Publishing House : 2005 : 493 s. :
  ISBN: 91-7005-294-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar).

  Pacione Michael
  Urban geography : a global perspective
  3. ed. : London : Routledge : 2009 : xxxi, 703 s. :
  ISBN: 978-0-415-46201-3 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  KGI = Tillhandahålles av kulturgeografiska institutionen Améen, L. (1985): Stadens gator och kvarter. (KGI). Arell, N. (1979): Kolonisationen i Lappmarken - några näringsgeografiska aspekter. Esselte Studium. (KGI). Hägerstrand, T. (1988): Krafter som format det svenska kulturlandskapet (Ur Mark och Vatten år 2010 BoDs 1988:35). (KGI) Kulturlandskap och bebyggelse. (2003): kompendium (ca 30 s.). (KGI) Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 300 sidor.

  Referenslitteratur:

  Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen
  Wastenson Leif, Helmfrid Staffan
  1. utg. : Stockholm : Sveriges nationalatlas (SNA) : 1994 : 160 s. :
  http://www.sna.se/webbatlas/ z SNA webbatlas
  ISBN: 91-87760-29-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Diercke Weltatlas: Westermans förlag, senaste upplaga eller Gleerups stora skolatlas 1996 eller senare.

  Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp

  Göransson Anna-Lena
  Olycksrisker och MKB
  Karlstad : Statens räddningsverk : 2001 : 144 s. :
  ISBN: 91-7253-094-4 (korr.)z 91-7253-094-04
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Finns även tillgänglig som pdf via Räddningsverkets hemsida: www.srv.se (Http://www.raddningsverket.se/Shopping/pdf/17506.pdf)

  Planeringens utmaningar och tillämpningar
  Berger Sune, Forsberg Gunnel
  1. uppl. : Uppsala : Konsultförlaget/Uppsala Publishing House : 2005 : 493 s. :
  ISBN: 91-7005-294-8
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (Valda delar)

  Woods Michael
  Rural geography : processes, responses and experiences in rural restructuring
  London : SAGE : 2005 : 330 s. :
  ISBN: 0-7619-4760-4
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (pb ISBN 0-7619-4761-2)

  Planeringens grunder : en översikt
  Nyström Jan, Tonell Lennart
  3., utök. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 341 s. :
  ISBN: 978-91-44-06622-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Olycksrisker och MKB [elektronisk resurs] : att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen
  79 s. :
  Fritt tillgänglig från MSB
  ISBN: 978-91-7383-305-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 300 sidor.

  Referenslitteratur:

  Diercke Weltatlas: Westermanns förlag, senaste upplaga eller Gleerups stora skolatlas 1996 eller senare.