Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsvetenskapernas historia, samhällsroll och globala sammanhang, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Science in Context: Historical, Contemporary and Global Perspectives

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2SO133

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2011-05-31

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-06

Innehåll

Kursen behandlar om samhällsvetenskapernas historia, samhällsroll och globala sammanhang. Kursens huvudfokus gäller den dynamiska relationen mellan samhällsvetenskaperna och det omgivande samhället, inklusive teman som samhällsvetenskapernas framväxt och etablering, olika genus- och maktaspekter, relationen vetenskap och politik, disciplinära gränser och tvärvetenskap, internationalisering och stratifiering, globala maktrelationer och postkoloniala perspektiv. Kursens övergripande syfte är att uppmuntra en kontextuell och reflexiv förståelse av samhällsvetenskapernas historiskt förändrade och samtida roller och funktioner, såväl nationellt som internationellt.

Kursen är strukturerad i två delar. Den första delen ger en introducerande överblick i form av kronologiskt och tematiskt ordnade föreläsningar och seminarier. I den andra delen ges kursdeltagarna möjlighet att fördjupa sig i ett ämne som knyter an till kursen och det egna intresseområdet. Ämnet för fördjupningsuppgiften väljs i samråd med lärarna. Undervisningen i denna andra del sker i form av handledningsseminarier och avslutas med ett slutseminarium där deltagarna presenterar sina fördjupningsuppgifter och ges möjlighet att uppöva sina praktiska färdigheter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha en fördjupad kunskap om samhällsvetenskapernas historia och samhällsroll
- kunna reflektera över sitt eget ämnesområde i relation till samhällsvetenskapernas historia, samhällsroll och globala sammanhang
- kunna skriva och muntligt presentera en avgränsad akademisk uppgift.

Behörighetskrav

Univ: Kurser 90 hp i samhällsvetenskapligt huvudområde (ekonomisk historia 90 hp, freds- och konfliktstudier 90 hp, företagsekonomi 90 hp, genusvetenskap 90 hp, informatik 90 hp, kulturgeografi 90 hp, nationalekonomi 90 hp, pedagogik 90 hp, psykologi 90 hp, socialt arbete 90 hp, sociologi 90 hp, statsvetenskap 90 hp), eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, textseminarier, handledningsseminarier och individuellt arbete. Samtliga seminarier är obligatoriska. All undervisning sker på engelska, om inte samtliga studenter är svensktalande.

Examination

Studenten ska författa en individuell fördjupningsuppgift inom kursens område som presenteras muntligt vid det avslutande seminariet. För att bli godkänd på kursen krävs också att studenten aktivt deltar vid samtliga obligatoriska seminarier.

Betygen för kursen är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Betyget baseras på en bedömning av studentens individuella prestationer. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i överenskommelse med examinatorn.

Varje student har rätt till totalt fem tentamenstillfällen/motsvarande per moment. Tentamen och inlämnade kompletteringar baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov/motsvarande på kurs eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs/moment prövas individuellt. För mera information kontakta studievägledaren. Se också ”Regelsamling för grundutbildningen vid Umeå universitet: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/regelsamlingen/examensfragor.html.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Course literature

Connell Raewyn
Southern theory : the global dynamics of knowledge in social science
Cambridge : Polity : 2007. : 271 s. :
ISBN: 978-0-7456-4249-9 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Social knowledge in the making
Camic Charles, Gross Neil, Lamont Michèle
Chicago : University of Chicago Press : 2011. : 471 s. :
ISBN: 978-0-226-09208-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Social science in context : historical, sociological, and global perspectives
Danell Rickard, Larsson Anna, Wisselgren Per
Lund : Nordic Academic Press : 2013 : 288 s. :
ISBN: 9789187351044 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wallerstein Immanuel, et al.
Open the social sciences : Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences
Stanford, Calif. : Stanford Univ. Press : 1996 : 105 s. :
ISBN: 0-8047-2726-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

World social science report 2010
Paris : UNESCO : 2010 : s. :
ISBN: 978-92-3-104131-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Additional texts to be announced.