Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samisk fonologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Sámi Phonology

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1SA100

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-06-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-11-01

Innehåll

Kursen behandlar samisk fonologi samt de analysverktyg och analysmetoder som den fonologiska teorin tillgängliggör. De grundläggande begreppen i samisk och teoretisk fonologi introduceras, såsom distinktiva särdrag, fonologiska representationer, underspecifikation, fonologiska regler och derivationer. Vidare behandlas stavelsestruktur och accentueringssystem. Stor vikt läggs också vid bruket av digitala analysverktyg, samt därtill hörande metodologi. Kursen tränar den studerandes förmåga att förstå teoretiskt fonologiska resonemang, samt att identifiera och analysera specifika problem inom samisk fonologi. Vidare behandlas fonologisk utveckling i fler- och minoritetspråksammanhang.


 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om fonologins vetenskapliga och metodologiska grundvalar;
 • uppvisa kunskap om och förståelse av fonologins tillämpningsområden generellt, samt specifikt för samiska språk;
 • uppvisa kunskap och förståelse om hur fonologiska system fungerar i flerspråkiga kontexter, inklusive minoritetsspråkskontexter
 • vara väl orienterad om aktuella forskningsfrågor som kännetecknar det vetenskapliga området generellt, samt de samiska språken specifikt; 
Färdighet och förmåga
 • på basis av den teoretiska fonologins grundvalar, analytiskt diskutera och kritiskt förhålla sig till empiri och teoribildning;
 • inom ramen för ett självständigt arbete söka och insamla relevant data samt på vetenskapliga grunder formulera, tolka och granska problem- och frågeställningar
 • inom kursens ramar självständigt identifiera, formulera och lösa problem i samisk fonologi, vilket uppfyller gängse formella krav inom ämnesområdet.
 • identifiera och formulera problemställningar som är genomförbara inom de tidsramar som är fastställda i kursen.
 • muntligen och skriftligen kunna förmedla och diskutera problem och lösning i dialog med övriga kursdeltagare
 • i sitt arbete demonstrera färdighet och förmåga i praktisk tillämpning av fonologisk teori, 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna på vetenskapliga bedömningsgrunder argumentera hur forskningen i allmän fonologi kan tillämpas på samiska och framgångsrikt bidra till samt införlivas i det generella samiska språkarbetet i det samiska och omkringliggande samhället;
 • uppvisa goda insikter om de empiriska vetenskapernas roll för det samiska och omkringliggande samhället
 • vara insatt i dels generella forskningsetiska frågor, samt etiska frågor som omgärdar urfolksforskning i allmänhet.
 • kunna identifiera behov för sin egen kunskapsinhämtning och kompetensutveckling på basis av egenreflektion och diskussion med övriga kursdeltagare.

Behörighetskrav

Gy: Eng B
Univ: Minst 90 hp samiska i vilka ska ingå Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

 

Examination

Examinationen sker genom bedömning av ett skriftligt arbete, en muntlig presentation samt genom att kritiskt granska ett arbete av en medstudent.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.