Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samisk kultur: andlighet och tro, 7,5 hp

Engelskt namn: Sami culture: spirituality and faith

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1SA157

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-12

Innehåll

Kursen ger en introduktion till samisk kultur med fokus på den andliga kulturen, från den historiska samiska religionen till trons roll i dagens samiska samhälle.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
  • kunna uppvisa grundläggande kunskaper om samisk religion förr och nu
  • kunna uppvisa goda kunskaper om samisk andlighet och spiritualitet
  • kunna redogöra för historiska skeden i Svenska kyrkans behandling av samer
  • kunna uppvisa förståelse för tidig samisk religion i relation till kristendom
Färdighet och förmåga
  • kunna analysera historiska texter som behandlar samers religiösa liv
  • självständigt kunna tillämpa litteraturen för egna slutsatser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån kursinnehåll och kurslitteratur kritiskt kunna granska samiska historiska förhållanden ur ett maktperspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.
 

Examination

Examinationen sker genom bedömning av.
a) Inlämningsuppgifter (Written assignments), 2.5 hp
b) Skriftligt nätbaserat slutprov (Written online test), 5 hp

Vid examinationen används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på det skriftliga slutprovet.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige.
Faks.-utg. av de s. k. prästrelationerna m. m. först publicerade av K. B. Wiklund 1897-1909 : Umeå : Skytteanska samf. : 1983 : [Ca 370] s. (var. pag.) :
ISBN: 91-86438-01-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bäckman Louise
Vearalden Olmai - Världens Man – Frey eller Kristus?
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : S. 531-1135 : sid. 589-628 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns digitalt att nedladdas

Christoffersson Rolf
Svenska kyrkan och samiska trummor.
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : S. 531-1135 : sid. s. 657-680 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns digitalt att nedladdas.

Gripenstad Georg
Kautokeino 1852 : några tidsdokument
Luleå : Tornedalica : 1990 : 175 s. :
ISBN: 91-7538-094-3 ; 187:50
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Haetta Odd Mathis
Samene : Nordkalottens urfolk
Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
ISBN: 82-7634-428-3 , h.
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 61-83

Kjellström Rolf
Samernas liv
Stockholm : Carlsson : 2000 : 299 s. :
ISBN: 91-7203-930-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 183-218, 253-256

Kristiansen Roald E.
Samisk religion og læstadianisme
Bergen : Fagbokforl. : c2005 : 95 s. :
ISBN: 82-450-0155-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundmark Bo
Medeltida vittnesbörd om samerna och den katolska kyrkan.
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : 518 s. : sid. 221-240 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns digitalt att nedladdas.

Mebius Hans
Den återupprättade nåjden.
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : S. 531-1135 : sid. 681-710 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns digitalt att nedladdas.

Rydving Håkan
Samisk kyrkohistoria : en kort översikt med fokus på kvinnor som aktörer
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : 518 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns digitalt att nedladdas.

Stoor Krister
Svenska kyrkan och jojken.
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : S. 531-1135 : sid. 711-734 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns digitalt att nedladdas.

Thomasson Lars
Lappförsamlingarna i Jämtland-Härjedalen 1746 – 1941: Gemenskap eller segregering?
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : S. 531-1135 : sid. 855-884 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns digitalt att nedladdas.

Goabdesájgge : sámij dålusj goabddáj jáhko birra = Drum-time : the drums and religion of the Sámi
Westman Kuhmunen Anna, Utsi John Erling
Jokkmokk : Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum : 1999 : 29 s. :
ISBN: 91-87636-15-8 ; 185:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Westman Kuhmunen Anna
Bassebájke: Heliga platser i landskapet.
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : S. 531-1135 : sid. 629-655 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns digitalt att nedladdas.