"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samisk kultur: slöjd, musik och litteratur, 7,5 hp

Engelskt namn: Sami culture: craft, music and literature

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1SA160

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-12-15

Innehåll

Kursen ger en introduktion till samisk kultur med fokus på konst, konsthantverk, musik och litteratur i dagens samiska samhälle och historiskt sett.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

  • kunna uppvisa grundläggande kunskaper om samisk konst och konsthantverk förr och nu
  • kunna uppvisa goda kunskaper om samisk musik
  • kunna redogöra för historiska skeden i jojkens historia
  • kunna uppvisa förståelse för tidig samisk litteratur skriven på nordiskt språk

Färdighet och förmåga

  • självständigt kunna tillämpa kurslitteraturen för egna slutsatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • utifrån kursinnehåll och kurslitteratur kritiskt kunna granska samiska historiska förhållanden ur ett maktperspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av.
a) Inlämningsuppgifter (Written assignments), 2.5 hp
b) Skriftligt nätbaserat slutprov (Written online test), 5 hp

Vid examinationen används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på det skriftliga slutprovet.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Någon av dessa obligatoriska böcker kan användas: Huuva, Rose Marie Kall Kamrat (original: Galbma Rádná) Kautokeino: DAT 2001. ISBN 8290625-36-7 eller Päiviö Sara, Suonjir Sámi Girjjit, Jokkmokk 1993. ISBN 91-86604-44-9

Gaski Harald
In the shadow of the midnight sun : contemporary Sami prose and poetry
[Karasjok] : Davvi Girji : 1996 : 276 s. :
ISBN: 82-7374-309-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gaski Harald
Skriftbilder : samisk litteraturhistorie.
Kárásjohka [Karasjok] : Davvi girji : 69 s. (69 s.) : ill. :
ISBN: 82-7374-353-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Haetta Odd Mathis
Samene : Nordkalottens urfolk
Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
ISBN: 82-7634-428-3 , h.
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s 84-122

Kjellström Rolf
Samernas liv
Stockholm : Carlsson : 2000 : 299 s. :
ISBN: 91-7203-930-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ss 116-151

Stoor Krister
Att jojka är att leva. CD-skiva.*
Sámi dutkan/samiska studier. Umeå universitet : 2002 :
Obligatorisk

Ternhag Gunnar
Jojksamlaren Karl Tirén
2. uppl. : Umeå : Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå : 2010 : 134 s. :
ISBN: 9789172290723
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Min bok om samene
Turi Johan, Lindbach Harald O.
Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2011 : 192 s. :
ISBN: 978-82-8263-062-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Huuva Rose-Marie
Galbma rádná
Guovdageaidnu [Kautokeino] : DAT : 1999 : 118, [2] s. :
ISBN: 82-90625-36-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Suonjir
Päiviö Sara, Westlund Torgny L.
Jokkmokk : Sámi Girjjit : 1993 : 94 s. :
ISBN: 91-86604-44-9 ; 105:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst