"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samisk morfologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Sámi Morphology

Denna kursplan gäller: 2018-11-05 och tillsvidare

Kurskod: 1SA117

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-06-23

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

Kursen ger en fördjupning i generativ morfologisk teori med specifik tillämpning på de samiska språken. Kursen presenterar grunderna i Distributed Morphology, dess analysverktyg och analysmetoder. Kursen tar också upp aspekter på inlärning och förlust av morfologi, samt relaterar dessa till språkrevitalisering. Kursen tränar den studerandes förmåga att läsa och sammanfatta grammatiska vetenskapliga artiklar, samt att i populärvetenskaplig form kunna presentera den moderna morfologins grundtankar tillämpad på samiska, samt att identifiera och analysera specifika problem inom samisk morfologi.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
 
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om den teoretiska morfologins vetenskapliga och metodologiska grundvalar;
 • uppvisa kunskap om och förståelse av den teoretiska morfologins tillämpningsområden generellt, samt specifikt för samiska språk;
 • uppvisa kunskap och förståelse om hur morfologiska system fungerar i flerspråkiga kontexter, inklusive minoritetsspråkskontexter
 • vara väl orienterad om aktuella forskningsfrågor som kännetecknar det vetenskapliga området generellt, samt de samiska språken specifikt;

Färdighet och förmåga

 • på basis av den teoretiska morfologins grundvalar, analytiskt diskutera och kritiskt förhålla sig till empiri och teoribildning;
 • genom självständigt arbete att söka och insamla relevant data, samt att på vetenskapliga grunder formulera, tolka och granska problem- och frågeställningar
 • inom kursens ramar självständigt identifiera, formulera och lösa problem i samisk morfologi, vilket uppfyller gängse formella krav inom ämnesområdet.
 • identifiera och formulera problemställningar som är genomförbara inom de tidsramar som är fastställda i kursen.
 • muntligen och skriftligen kunna förmedla och diskutera problem och lösning i dialog med övriga kursdeltagare
 • i sitt arbete demonstrera färdighet och förmåga i praktisk tillämpning av morfologisk teori, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna på vetenskapliga bedömningsgrunder argumentera hur forskningen i distribuerad morfologi kan tillämpas på samiska och framgångsrikt bidra till, samt införlivas i det generella samiska språkarbetet i det samiska och omkringliggande samhället;
 • uppvisa goda insikter om de empiriska vetenskapernas roll för det samiska och omkringliggande samhället
 • vara insatt i dels generella forskningsetiska frågor samt etiska frågor som omgärdar urfolksforskning i allmänhet.
 • kunna identifiera behov för sin egen kunskapsinhämtning och kompetensutveckling på basis av egenreflektion och diskussion med övriga kursdeltagare

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Svenska B/Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande i norska, danska eller isländska. Univ: Minst 90 hp  samiska i vilka ska ingå Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, språkvetenskaplig inriktning, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av tre inlämningsuppgifter samt en muntlig presentation.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 40

Baker Mark
Building and Merging, Not Checking: The Nonexistence of (Aux)-S-VO Languages.
Linguistic Inquiry 33:321-328 : 2002 :
Obligatorisk

Bobaljik Jonathan
Syncretism Without Paradigms. Manuskript.
McGill University. (http://bobaljik.uconn.edu/papers/SyncretismYoM.pdf) : 2002 :
Obligatorisk

Bobaljik Jonathan
Where's Phi? Agreement as a Post-Syntactic Operation. Manuskript.
Uconn. (http://bobaljik.uconn.edu/papers/Phi.pdf) : 2006 :
Obligatorisk

Two Heads aren't Always Better than One.
Bobaljik Jonathan David, Thráinsson Höskuldur
Syntax 1:37-71. : 1998 :
Obligatorisk

Movement Operations after Syntax.
Embick David, Noyer Rolf
Linguistic Inquiry 32:555-595. : 2001 :
Obligatorisk

On the status of stems in morphological theory. Manuskript.
Embick David, Halle Morris
Upenn & MIT. (http://www.ling.upenn.edu/~embick/stem.pdf). : 2005 :
Obligatorisk

The view from building 20 : essays in linguistics in honor of Sylvain Bromberger
Hale Kenneth L., Keyser Samuel Jay, Bromberger Sylvain
Cambridge, Mass. : MIT Press : 1993 : xi, 273 s. :
ISBN: 0-262-08223-3 (inb.) ; CIP entry
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Halle, Morris, and Marantz, Alec. Distributed Morphology.

Explaining Frequency of Verb Morphology in Early L2 speech.
Hawkins Roger, Casillas Gabriela
Lingua 118:595-612 : 2008 :
Obligatorisk

Jaensch Carol
L3 acquisition of German Adjectival Inflection: A generative account.
Second Language Research 27:83-105. : 2010 :
Obligatorisk

McCloskey James
On the Scope of Verb Movement in Irish.
Natural Language and Linguistic Theory 14:47-104. : 1996 :
Obligatorisk

McFadden Thomas
The Morphosyntax of Finno-Ugric Case-marking: a DM account.
NELS 32. (www.hum.uit.no/a/mcfadden/downloads/nels32pap.pdf) : 2002 :
Obligatorisk

Skinner Tobin R.
The Consequences of Cyclic Spell-Out for Verbal Stem-Allomorphy.
Actes du congrès annuel de l'Association canadienne de linguistique 2008. (http://homes.chass.utoronto.ca/~cla-acl/actes2008/CLA2008_Skinner.pdf) : 2008 :
Obligatorisk

Thráinsson Höskuldur
Predictable and Unpredictable Sources of Variable Verb and Adverb Placement in Scandinavian.
Lingua 120:1062-1088 : 2010 :
Obligatorisk

Vinka Mikael
Clause Structure and Verb Raising Asymmetries in Saami. Manuskript.
Institutionen för språkstudier : 2011 :
Obligatorisk