Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Samiska A, Kulturstudier, 30 hp

Engelskt namn: Sami Cultural Studies A

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1SA165

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-10

Innehåll

Introduktion till samisk kultur med fokus på förhållandena i Sverige. Kursen behandlar teman som samernas materiella, immateriella/andliga kultur i historiska och samtida perspektiv. En delkurs med jämförande urfolksstudier ingår i kursen där likheter och skillnader mellan olika urfolk om världen över synliggörs. 

Kursen består av fyra delkurser:

1. Introduktion till samisk kultur (7,5 högskolepoäng)  

Delkursen ger en introduktion till samernas kultur, historia och nutid. Frågor kring relationen mellan majoritetssamhälle och urfolk behandlas ur olika historiska, politiska och språkliga perspektiv. 
 
2. Jämförande urfolksstudier I (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen ger grundläggande kunskaper om urfolkens kultur och historia i världen. Några frågor som diskuteras är: Hur har urfolks förutsättningar utvecklats i olika historiska och geografiska sammanhang? Vilka strategier för politiskt inflytande och självbestämmande har använts och hur har dessa fungerat? Hur förhåller sig olika urfolk till varandra och vilka jämförelser kan göras med det samiska folket?  
 
3. Materiell kultur (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen ger en introduktion till materiella kulturformer såsom slöjd, byggnadstraditioner och näringsformer. Fokus ligger på ämnesområden som kulturmöten, självhushållning, ekonomisk och teknisk utveckling samt traditioner och samhällsförändringar i Sápmi.  
 
4. Andlig och immateriell kultur (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen ger en introduktion till muntliga traditioner, samisk religion och andlighet med fokus på samernas förhållande till den andliga världen och världsbilden. Vidare behandlas problematik gällande det källmaterial som rör samisk religion. I delkursen behandlas frågeställningar såsom: Vad är muntliga traditioner och vad karakteriserar samiska muntliga traditioner? Fokus ligger på ämnesområden som immateriell kultur, muntliga traditioner, samiska sägner, myter, sagor och jojk.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 
  • identifiera och diskutera viktiga händelser i samernas historia 
  • redogöra för centrala begrepp i relation till det globala urfolksfältet 
  • beskriva och diskutera samisk kultur utifrån begrepp med koppling till det materiella och immateriella kulturarvet 

Färdighet och förmåga 
  • skriftligt sammanfatta, problematisera och dra slutsatser utifrån det behandlade stoffet 
  • genomföra enklare analyser av skriftlig och muntlig historia 
  • använda enklare vetenskapliga metoder för dokumentation, analys och kritisk granskning av källmaterial 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • uppvisa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till det inlärda stoffet 
  • kritiskt reflektera kring olika vetenskapliga ståndpunkter inom ämnesområdet i relation till historisk, kulturell och geografisk kontext 
  • visa på grundläggande etisk medvetenhet i relation till det samiska forskningsfältet. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner samt seminarier.

Examination

Examination i alla delkurser sker genom bedömning av inlämningsuppgifter, av den studerandes bidrag till diskussionsgrupper samt av skriftligt slutprov. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Alla examinerande uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 22,5 högskolepoäng. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har personen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.