"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska A, Kulturstudier, 30 hp

Engelskt namn: Sami Cultural Studies A

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1SA165

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-10

Innehåll

Introduktion till samisk kultur med fokus på förhållandena i Sverige. Kursen behandlar teman som samernas materiella, immateriella/andliga kultur i historiska och samtida perspektiv. En delkurs med jämförande urfolksstudier ingår i kursen där likheter och skillnader mellan olika urfolk om världen över synliggörs. 

Kursen består av fyra delkurser:

1. Introduktion till samisk kultur (7,5 högskolepoäng)  

Delkursen ger en introduktion till samernas kultur, historia och nutid. Frågor kring relationen mellan majoritetssamhälle och urfolk behandlas ur olika historiska, politiska och språkliga perspektiv. 
 
2. Jämförande urfolksstudier I (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen ger grundläggande kunskaper om urfolkens kultur och historia i världen. Några frågor som diskuteras är: Hur har urfolks förutsättningar utvecklats i olika historiska och geografiska sammanhang? Vilka strategier för politiskt inflytande och självbestämmande har använts och hur har dessa fungerat? Hur förhåller sig olika urfolk till varandra och vilka jämförelser kan göras med det samiska folket?  
 
3. Materiell kultur (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen ger en introduktion till materiella kulturformer såsom slöjd, byggnadstraditioner och näringsformer. Fokus ligger på ämnesområden som kulturmöten, självhushållning, ekonomisk och teknisk utveckling samt traditioner och samhällsförändringar i Sápmi.  
 
4. Andlig och immateriell kultur (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen ger en introduktion till muntliga traditioner, samisk religion och andlighet med fokus på samernas förhållande till den andliga världen och världsbilden. Vidare behandlas problematik gällande det källmaterial som rör samisk religion. I delkursen behandlas frågeställningar såsom: Vad är muntliga traditioner och vad karakteriserar samiska muntliga traditioner? Fokus ligger på ämnesområden som immateriell kultur, muntliga traditioner, samiska sägner, myter, sagor och jojk.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 

  • identifiera och diskutera viktiga händelser i samernas historia 
  • redogöra för centrala begrepp i relation till det globala urfolksfältet 
  • beskriva och diskutera samisk kultur utifrån begrepp med koppling till det materiella och immateriella kulturarvet 

Färdighet och förmåga 

  • skriftligt sammanfatta, problematisera och dra slutsatser utifrån det behandlade stoffet 
  • genomföra enklare analyser av skriftlig och muntlig historia 
  • använda enklare vetenskapliga metoder för dokumentation, analys och kritisk granskning av källmaterial 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • uppvisa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till det inlärda stoffet 
  • kritiskt reflektera kring olika vetenskapliga ståndpunkter inom ämnesområdet i relation till historisk, kulturell och geografisk kontext 
  • visa på grundläggande etisk medvetenhet i relation till det samiska forskningsfältet. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner samt seminarier.

Examination

Examination i alla delkurser sker genom bedömning av inlämningsuppgifter, av den studerandes bidrag till diskussionsgrupper samt av skriftligt slutprov. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Alla examinerande uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 22,5 högskolepoäng. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har personen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Delkurs 1. Introduktion till samisk kultur (7,5 högskolepoäng)

Allard Christina
The Nordic countries’ law on Sámi territorial rights
Arctic Review, 2(2) : 2011 :
https://arcticreview.no/index.php/arctic/article/view/21
Obligatorisk

Andersson Olle
Den sista rajden : samer berättar om livet förr
Östersund : Jamtli/Jämtlands läns museum : 2000 : 109 s. :
ISBN: 91-7948-162-0 (inb.) ; 267:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Språkbyte och språkbevarande : om samiskan och andra minoritetsspråk
Hyltenstam Kenneth, Stroud Christopher
Lund : Studentlitteratur : 1991 : 175, [1] s. :
ISBN: 91-44-33241-6 ; 205:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 114-159.

Lantto Patrik
Tiden börjar på nytt : en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950
Umeå : [Institutionen för nordiska språk, Univ.] : 2000 : xv, [1], 433, [3] s. :
Fulltext
ISBN: 9188466418
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 31-56

Ledman Anna-Lill
Att representera och representeras : samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006
Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet : 2012 : 250 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: delar

Lundmark Lennart
Så länge vi har marker : samerna och staten under sexhundra år.
Stockholm : Rabén Prisma, 1998 ; (Falun : 143, [1]s. : ill., kartor :
ISBN: 91-518-3453-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sydsamer : landskap och historia : ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014
Norberg Erik, Winka Ulf Stefan
Östersund : Gaaltije : 2014 : 183 s. :
ISBN: 9789198115901
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare.

Samisk kunst- og kulturhistorie
Tveterås Frode, Arntsen Trude, Jernsletten Regnor
Nesbru : Vett & Viten : 2002 : 157 s. :
ISBN: 82-412-0278-4, ib. : Nkr 298.00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Udtja Lasse
Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure
Stockholm : Emma publishing : cop. 2007 : 137 s. :
ISBN: 978-91-633-0436-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Delkurs 2. Jämförande urfolksstudier 1 (7,5 högskolepoäng)

Bonvillain Nancy.
Native nations : cultures and histories of Native North America
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : c2001. : xii, 634 p. :
ISBN: 0-13-863242-1 (pbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 1-35 + valfritt kapitel till uppgift.

Gammage Bill.
The biggest estate on earth [electronic resource] : how Aborigines made Australia / Bill Gammage [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9781742377483
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fur Gunlög
Colonialism and Swedish history: Unthinkable connections?. in Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity (pp.17-36)
Springer, New York, NY : 2013 :
http://www.diva-portal.se/smash/record.jsf?faces-redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=sv&pid=diva2%3A617950&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=9667
Obligatorisk

Hansen Emma I.
Memory and vision : arts, cultures and lives of Plains Indian peoples
Seattle, Wash. : University of Washington Press : 2007 : 319 s. :
ISBN: 0-295-98579-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare: valda kapitel.

Loomba Ania
Colonialism/postcolonialism
Third edition. : 2015 : 304 pages :
ISBN: 1138807184
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: delar

Mahuika Nēpia
A Brief History of Whakapapa: Māori Approaches to Genealogy
Genealogy, 3, 32 : 2019 :
https://doi.org/10.3390/genealogy3020032
Obligatorisk

Stern Pamela R.
Daily life of the Inuit
Santa Barbara, Calif. : Greenwood : c2010 : xxx, 206 p. :
ISBN: 978-0-313-36311-5 (hardcopy : alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Saqiyuq [Elektronisk resurs] : stories from the lives of three Inuit women
Wachowich Nancy, Awa Apphia Agalakti, Katsak Rhoda Kaukjak., Katsak Sandra Pikujak.
1st paperback ed. : Montreal : McGill-Queen's University Press : 2001. : viii, 301 p. :
Obligatorisk

Ziker John Peter
Peoples of the tundra : northern Siberians in the post-communist transition
Long Grove, Ill. : Waveland Press : cop. 2002 : x, 197 s. :
ISBN: 1-57766-212-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Delkurs 3. Materiell kultur (7,5 högskolepoäng)

Guttorm Gunvor
Contemporary Duodji—A personal experience in understanding traditions
Relate North: Art, Heritage and Identity, Jokela, T., Coutts, G., Eds, 60-76 : 2015 :
Obligatorisk

Samernas historia fram till 1750
Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar, Larson Per
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 411 s. :
Omslagsbild
ISBN: 91-47-05305-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare: valda kapitel.

Kolonialt samlande i Sápmi
Nordin Jonas M., Ojala Carl-Gösta
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
Obligatorisk

Ruong Israel
Samerna i historien och nutiden
4., helt omarb. uppl. : Stockholm : Bonnier fakta : 1982 : 279, [1]s. :
ISBN: 91-34-50051-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Westerdahl Christer
Sydsamer : från Bottenhavet till Atlanten : en historisk introduktion till samerna i Ångermanland och Åsele lappmark med angränsande delar av Jämtland och Norge
Skärhamn : Båtdokgruppen : 2008 : 378 s. :
ISBN: 978-91-87360-45-9 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Samisk byggnadskultur : timrade kåtor och exemplet Bläckajaure
Östlund Lars, Josefsson Torbjörn
Arkeologi i Norr (Vol. 11, p. 115-) : 2009 :
Obligatorisk

Delkurs 4. Andlig och immateriell kultur (7,5 högskolepoäng)

Bergmann Sigurd
Så främmande det lika : samisk konst i ljuset av religion och globalisering
Trondheim : Tapir akademisk forlag : cop. 2009 : 452 s. :
ISBN: 978-82-519-2205-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cocq Coppélie
Att berätta och återberätta: intervjuer, narrativ interaktion och berättigande
Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidskrift, 23(4) : 2014 :
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A775953&dswid=4709
Obligatorisk

Haetta Odd Mathis
Samene : Nordkalottens urfolk
Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
ISBN: 82-7634-428-3 , h.
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna  : en vetenskaplig antologi. Bd 1 & 2
Lindmark Daniel, Sundström Olle
Artos & Norma : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: delar

Kovach Margaret
Story as Indigenous Methodologies
Ingår i:
Indigenous methodologies
Toronto : Toronto University Press : 2009 : 201 s. :
Obligatorisk

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare: valda kapitel.

Stoor Krister
Att jojka är att leva. CD-skiva.*
Institutionen för språkstudier : 2002 :
Obligatorisk

Rydving Håkan
Sami religion. In The Handbook of Religions in Ancient Europe
Routledge, pp.406-422 : 2014 :
Obligatorisk

Stoor Krister
Juoiganmuitalusat - jojkberättelser : en studie av jojkens narrativa egenskaper
Umeå : Samiska studier, Umeå universitet : 2007 : 199 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1323
ISBN: 978-91-7264-370-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare material kan tillkomma