"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska A, Lulesamiska, 30 hp

Engelskt namn: Lule Sami A

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 till 2023-07-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1SA134

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-17

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I kursen ingår textläsning, samt skriftliga och muntliga övningar.

Kursen består av följande obligatoriska moment

Mom. 1. Lulesamisk grammatik, 7,5 hp
Lule Sámi Grammar
Grunderna i lulesamiskans uppbyggnad: fonologi, morfologi och syntax.

Mom. 2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
Oral Proficiency
Muntlig språkfärdighet med uttalsövningar, gruppövningar, muntliga presentationer och andra muntliga övningar, samt hörförståelse.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Muntlig språkfärdighet del I, 4 hp
b) Muntlig språkfärdighet del II, 3,5 hp.

Mom. 3. Lulesamiska texter, 7,5 hp
Lule Sámi Texts
Läsning av olika typer av lulesamiska texter, såväl skönlitterära verk som myndighetstexter.

Mom. 4. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Written Proficiency
Skriftlig språkfärdighet med skriftliga övningar, referat, översättningar, egen textproduktion, m.m.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Skriftlig språkfärdighet del I,3,5 hp.
b) Skriftlig språkfärdighet del II, 4 hp.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse

 • kunna använda grammatiska begrepp och regler för att granska, analysera, korrigera och skriva lulesamiska med avseende på ljud-, form- och satslära
 • kunna på ett koherent språkvetenskapligt sätt redogöra för grunderna i lulesamisk grammatik
 • uppvisa grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga metoder
 • uppvisa grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga forskningsfrågor som är aktuella för samiska 

Färdighet och förmåga

 • kunna skriva texter på godtagbar lulesamiska med avseende på form och betydelse
 • ha en viss muntlig språkfärdighet med godtagbart uttal
 • kunna uppfatta det väsentliga innehållet i talad lulesamiska och redovisa detta muntligt och skriftligt
 • kunna delta i diskussioner och samtal på lulesamiska
 • med hjälp av ordböcker, appar och andra hjälpmedel kunna läsa olika typer av texter, i syfte att redogöra för och diskutera deras innehåll
 • kunna identifiera och beskriva specifika stilistiska drag som används i olika slag av texttyper
 • uppvisa förmåga att utöka sitt aktiva lulesamiska ordförråd och uppvisa god retention
 • att inom ramen för grupparbete på vetenskapliga grunder formulera, tolka och granska problem- och frågeställningar
 • att muntligen och skriftligen kunna förmedla och diskutera problem och lösning i dialog med övriga kursdeltagare på lulesamiska
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom de tidsramar som är fastställda i kursen 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av information med innehåll som beskriver eller analyserar språkliga fenomen inom ämnet samiska språk

Behörighetskrav

Gy: Lulesamiska Steg 3 Eller: Lulesamiska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Gy: Lulesamiska som modersmål A eller Univ: Lulesamisk introduktionskurs, 30 hp, eller Lulesamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4),15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt enskilda arbeten dels via nätplattformen, dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator, högtalare/hörlurar och mikrofon krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För att kunna göra egna ljudinspelningar används gratisprogrammet Audacity (eller motsvarande programvara). För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Moment 1: Skriftligt prov via nätplattformen efter momentets slut.
Moment 2: Två prov via nätplattformen genom bedömning av studentens inspelade ljudfiler: a) Muntlig språkfärdighet del I, 4 p och b) Muntlig språkfärdighet del II, 3,5 p.
Moment 3: Skriftligt prov via nätplattformen efter momentets slut.
Moment 4: Två skriftliga prov via nätplattformen: a) Skriftlig språkfärdighet del I,3,5 p och b) Skriftlig språkfärdighet del II, 4 p.

Alla inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det avslutande provet bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer annat material, övningar och uppgifter via nätplattformen och under sammankomsterna.

Moment 1. Lulesamisk grammatik, 7,5 högskolepoäng

Giellaj hilá
Tuolja Karin, Angéus Kuoljok Susanna, Korak Annelie
Ny, rev., uppl. : Jokkmokk : Samernas utbildningscentrum : 2013 : 240 s. :
ISBN: 9789197381581
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare material och övningar tillkommer via nätplattformen. Övningar delas även ut vid sammankomsterna.

Moment 2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

Material och övningar tillhandahålls via nätplattformen. Övningar delas även ut vid sammankomsterna.

Moment 3. Lulesamiska texter, 7,5 högskolepoäng

Jåvvå
Aira Gun, Hivand Aino, Vannar Ingegerd
Jokkmokk : Sámeskåvllåstivrra (Sameskolstyr.) : 1997 : 38 s. :
ISBN: 91-7716-082-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare material i form av texthäfte med myndighetstexter, noveller m m delas ut vid momentets första sammankomst.

Moment 4. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

Giellaj hilá
Tuolja Karin, Angéus Kuoljok Susanna, Korak Annelie
Ny, rev., uppl. : Jokkmokk : Samernas utbildningscentrum : 2013 : 240 s. :
ISBN: 9789197381581
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare material och övningar tillkommer via nätplattformen. Övningar delas även ut vid sammankomsterna.