Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Samiska A, Samiska kulturstudier, 30 hp

Engelskt namn: Sami Cultural Studies A

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1SA137

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-23

Innehåll

Introduktion till samisk kultur med fokus på förhållandena i Sverige. Kursen behandlar teman som samernas andliga och materiella kultur. Ett moment med jämförande urfolksstudier ingår i kursen.
Kursen består av följande moment:

Moment 1. Introduktion till samisk kultur (7,5 högskolepoäng)
Introduction to Sámi Culture
Momentet ger en introduktion till samernas kultur, historia och nutid. Frågor kring relationen mellan majoritetssamhälle och urfolk behandlas ur olika historiska, politiska och språkliga perspektiv.

Moment 2. Jämförande urfolksstudier I (7,5 högskolepoäng)
Comparative Indigenous Studies I
Kursen ger grundläggande kunskaper om urfolkens kultur och historia i världen, företrädesvis de cirkumpolära folken. Några frågor som diskuteras är: Hur har de cirkumpolära folken behandlats i sina hemländer och hur har deras strategier fungerat? Vilka jämförelser kan man göra med den samiska befolkningen?

Moment 3. Materiell kultur (7,5 högskolepoäng)
Handicraft and Material Culture
Kursen ger en introduktion till samernas historiska utveckling och erbjuder en översiktlig genomgång av minoritetspolitiken i de fyra länderna under olika tidsperioder. Fokus ligger på följande teman: kulturmöten, kolonisering samt samhällsförändringar. Närmare granskning av de materiella kulturerna såsom slöjd, byggnadstraditioner och näringsformer.

Moment 4. Andlig kultur (7,5 högskolepoäng)
Sámi Spirituality and Mythology
Kursen ger en introduktion till muntliga traditioner, samisk religion och andlighet med fokus på samernas förhållande till den andliga världen och världsbilden. Kursen behandlar även problematik om källmaterialet som rör samisk religion. I kursen behandlas frågeställningar såsom: Vad är muntliga traditioner och vad karakteriserar samiska muntliga traditioner? Centrala begrepp är oral history, folklore och immateriell kultur och samiska sägner, myter, sagor och jojk undersöks.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • analysera och förklara begrepp om urfolksfrågor
 • redogöra för, skriftligt sammanfatta och dra slutsatser utifrån det inlärda stoffet
 • sammanfatta centrala texter på ett vetenskapligt sätt
 • identifiera och diskutera de viktigaste händelserna i samernas historia
 • tillämpa de centrala begreppen och dra slutsatser baserade på frågeställningar om relationer mellan majoritetssamhälle och urfolk
 • förstå och diskutera begrepp så som duodji och dáidda (samisk slöjd, -konsthantverk, - konst)
Färdighet och förmåga
 • använda metoder för dokumentation av olika sorters berättelser
 • göra lättare analyser av muntlig historia
 • definiera vad skillnaderna är mellan begreppen urfolk, folk, folkgrupp, majoritet och minoritet
 • delta i diskussioner och samtal om urfolksfrågor
 • uppvisa kunskaper om användande av den metod eller de verktyg som valts för genomförandet av projekt på kursen
 • planera och genomföra projektarbete med andra
 • visa god ordkunskap inom teman som tagits upp under kursen
 • visa goda kunskaper i informationssökning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt till vetenskapliga studier
 • inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av information med innehåll som beskriver eller analyserar ett kulturellt fenomen inom ämnet samiska kulturstudier
 • att på etiskt korrekt sätt närma sig forskningsfrågor som berör folk i allmänhet och urfolk i synnerhet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen har tre sammankomster (moment 1, 3 och 4) under läsåret med stöd via lärplattform, moment 2 ges enbart som en nätbaserad kurs och undervisningen bedrivs via lärplattform. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.
För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/.

 

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftligt slutprov och inlämningsuppgifter samt den studerandes bidrag till diskussionsgrupper. Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Anmälan till prov och omprov är obligatorisk.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.  Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

Moment 1. Introduktion till samisk kultur (7,5 högskolepoäng)

Andersson Olle
Den sista rajden : samer berättar om livet förr
Östersund : Jamtli/Jämtlands läns museum : 2000 : 109 s. :
ISBN: 91-7948-162-0 (inb.) ; 267:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Språkbyte och språkbevarande : om samiskan och andra minoritetsspråk
Hyltenstam Kenneth, Stroud Christopher
Lund : Studentlitteratur : 1991 : 175, [1] s. :
ISBN: 91-44-33241-6 ; 205:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 114-159.

Lundmark Lennart
Så länge vi har marker : samerna och staten under sexhundra år.
Stockholm : Rabén Prisma, 1998 ; (Falun : 143, [1]s. : ill., kartor :
ISBN: 91-518-3453-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sydsamer : landskap och historia : ett dokumentationsprojekt på sydsamiskt område under åren 2012-2014
Norberg Erik, Winka Ulf Stefan
Östersund : Gaaltije : 2014 : 183 s. :
ISBN: 9789198115901
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare.

Solbakk John Trygve
Samene : en håndbok
[Ny rev. utg.] : Karsjok : Davvi girji : 2004 : 288 s. :
ISBN: 82-7374-290-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Udtja Lasse
Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure
Stockholm : Emma publishing : cop. 2007 : 137 s. :
ISBN: 978-91-633-0436-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2. Jämförande urfolksstudier 1 (7,5 högskolepoäng)

Bonvillain Nancy.
Native nations : cultures and histories of Native North America
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : c2001. : xii, 634 p. :
ISBN: 0-13-863242-1 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: S. 1-35 + valfritt kapitel till uppgift.

Hansen Emma I.
Memory and vision : arts, cultures and lives of Plains Indian peoples
Seattle, Wash. : University of Washington Press : 2007 : 319 s. :
ISBN: 0-295-98579-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare: valda kapitel.

Native religions and cultures of North America : anthropology of the sacred : Anthropology of the Sacred [Elektronisk resurs]
London : Continuum International Publishing Group : 2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: 40 sidor.

Stern Pamela R.
Daily life of the Inuit
Santa Barbara, Calif. : Greenwood : c2010 : xxx, 206 p. :
ISBN: 978-0-313-36311-5 (hardcopy : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Saqiyuq [Elektronisk resurs] : stories from the lives of three Inuit women
Wachowich Nancy, Awa Apphia Agalakti, Katsak Rhoda Kaukjak., Katsak Sandra Pikujak.
1st paperback ed. : Montreal : McGill-Queen's University Press : 2001. : viii, 301 p. :
Obligatorisk

Ziker John Peter
Peoples of the tundra : northern Siberians in the post-communist transition
Long Grove, Ill. : Waveland Press : cop. 2002 : x, 197 s. :
ISBN: 1-57766-212-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3. Materiell kultur (7,5 högskolepoäng)

Samernas historia fram till 1750
Hansen Lars Ivar, Olsen Bjørnar, Larson Per
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 411 s. :
Omslagsbild
ISBN: 91-47-05305-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare: valda kapitel.

Thomasson Lars
Ur jämtlandssamernas nutidshistoria : en mer än hundraårig kulturkamp
1. uppl. : Östersund : Gaaltije : cop. 2002 : [2], 249 s. :
ISBN: 91-631-2771-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Samisk kunst- og kulturhistorie
Tveterås Frode, Arntsen Trude, Jernsletten Regnor
Nesbru : Vett & Viten : 2002 : 157 s. :
ISBN: 82-412-0278-4, ib. : Nkr 298.00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Westerdahl Christer
Sydsamer : från Bottenhavet till Atlanten : en historisk introduktion till samerna i Ångermanland och Åsele lappmark med angränsande delar av Jämtland och Norge
Skärhamn : Båtdokgruppen : 2008 : 378 s. :
ISBN: 978-91-87360-45-9 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 4. Andlig kultur (7,5 högskolepoäng)

Arvidsson Alf
Folklorens former
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. :
ISBN: 91-44-00733-7 ; 320:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bergmann Sigurd
Så främmande det lika : samisk konst i ljuset av religion och globalisering
Trondheim : Tapir akademisk forlag : cop. 2009 : 452 s. :
ISBN: 978-82-519-2205-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Haetta Odd Mathis
Samene : Nordkalottens urfolk
Kristiansand : Høyskoleforl. : 2002 : 260 s. :
ISBN: 82-7634-428-3 , h.
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fragmenter i Lappska Mythologien
Læstadius Lars Levi, Pentikäinen Juha
Åbo : NIF : 1997 : 275 s. :
ISBN: 952-9724-20-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Mebius Hans
Bissie : studier i samisk religionshistoria.
Östersund : Jengel, 2003 (Östersund : eri) : 247 s. : ill. :
ISBN: 91-88672-05-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: 2009 eller senare: valda kapitel.

Stoor Krister
Att jojka är att leva. CD-skiva.*
Institutionen för språkstudier : 2002 :
Obligatorisk

Ytterligare material kan tillkomma