Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska A, Sydsamiska, 30 hp

Engelskt namn: South Sami A

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1SA136

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-07-02

Innehåll

I kursen ingår textläsning, skriftliga och muntliga övningar samt studier av sydsamiskans struktur. Kursen består av följande moment:

Mom. 1. Sydsamisk muntlig språkfärdighet, 7,5 hp
South Sámi Oral Proficiency I
Muntlig språkfärdighet utvecklas genom gruppövningar, muntliga presentationer samt hörförståelse- och uttalsövningar.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Muntlig språkfärdighet, 4 hp
b) Hörförståelse, 3,5 hp

Mom. 2. Praktisk och teoretisk sydsamisk grammatik, 7,5 hp
Practical and Theoretical South Sámi Grammar
Momentet syftar till att utveckla praktiska grammatiska färdigheter samt introducera grunderna i teoretisk samisk grammatik. Momentet lägger stor vikt vid språkvetenskaplig metodik, vilket bland annat omfattar utformning av och förhållningssätt till vetenskapliga hypoteser. Momentet omfattar också vetenskapliga presentationsformer.
Momentet har följande poängfördelning:
a)Teoretisk grammatik, 4 hp
b) Praktisk grammatik, 3,5 hp

Mom. 3. Sydsamiska texter, 7,5 hp
South Sámi Texts
Läsning, analys och diskussion av moderna och äldre sydsamiska texter. Momentets fokus ligger på ordkunskap och läsförståelse samt muntliga och skriftliga presentationsformer.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Moderna texter, 4 hp
b) Äldre texter, 3,5 hp

Mom. 4. Sydsamiskan idag, 7,5 hp
The South Sámi Language Today.
Momentet syftar till att utveckla förmågan att på vetenskapliga grunder genomföra och presentera ett grupparbete om den aktuella sydsamiska språksituationen. Studenterna skall samla in relevant material i form av skriftliga källor och kontakter med relevanta aktörer i det sydsamiska samhället. Momentet har ett starkt fokus på vetenskaplig metodik, källhantering och etiska aspekter. Arbetet presenteras skriftligt och muntligt på sydsamiska.
Momentet har följande poängfördelning:

a) Praktiskt projektarbete, inbegripet datainsamling, vetenskaplig metodik och etiska aspekter, 4,5 hp
b) Skriftlig redovisning av projektarbetet på sydsamiska, 2 hp
c) Muntlig redovisning av projektarbetet på sydsamiska, 1 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna använda grammatiska begrepp och regler för att granska, analysera, korrigera och skriva sydsamiska med avseende på ljud-, form- och satslära;
 • kunna på ett koherent språkvetenskapligt sätt redogöra för grunderna i sydsamisk grammatik,
 • uppvisa grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga metoder
 • uppvisa grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga forskningsfrågor som är aktuella för sydsamiska 
Färdighet och förmåga
 • kunna skriva sydsamiska korrekt med avseende på form och betydelse,
 • kunna delta i diskussioner och samtal på sydsamiska,
 • med hjälp av nya och äldre ordböcker, lexikon och andra hjälpmedel kunna läsa olika typer av texter, i syfte att redogöra för och diskutera deras innehåll,
 • uppvisa goda kunskaper i produktion av olika slags texter på sydsamiska
 • uppvisa förmåga att utöka sitt aktiva sydsamiska ordförråd och ordassociationsförmåga, och uppvisa god retention.
 • inom ramen för ett projektarbete söka och insamla relevant data, samt att på vetenskapliga grunder formulera, tolka och granska problem- och frågeställningar
 • inom projektarbetets ramar självständigt identifiera, formulera och lösa problem i samisk språkvetenskap, vilket uppfyller gängse formella krav inom ämnesområdet.
 • identifiera och formulera problemställningar som är genomförbara inom de tidsramar som är fastställda i kursen.
 • muntligen och skriftligen kunna förmedla och diskutera problem och lösningar i dialog med övriga kursdeltagare, på sydsamiska. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av information med innehåll som beskriver eller analyserar språkliga fenomen inom ämnet samiska språk,
 • uppvisa goda insikter om de empiriska vetenskapernas roll för det samiska och omkringliggande samhället
 • vara insatt i dels generella forskningsetiska frågor, samt etiska frågor som omgärdar urfolksforskning i allmänhet.
 • kunna identifiera behov för sin egen kunskapsinhämtning och kompetensutveckling på basis av egenreflektion och diskussion med övriga kursdeltagare

Behörighetskrav

Gy: Sydsamiska Steg 3 Eller: Sydsamiska 3 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller
Gy: Sydsamiska som modersmål A eller Univ: Sydamiska, introduktionskurs 30 hp eller Sydsamiska, kvalifikationskurs 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten dels via nätplattformen, dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna. Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform.

För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examination sker antingen med skriftlig hemtentamen (via nätplattformen) i slutet av momentet eller fortlöpande över hela momentet. Den fortlöpande examinationen innebär betygsättning av inlämningsuppgifter eller olika muntliga framställningar. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng i vilka moment 1 moment 2 och moment 3 ska ingå. 

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen

Moment 1. Sydsamisk muntlig språkfärdighet, 7,5 hp

Material och övningar tillkommer via nätplattformen

Moment 2. Praktisk och teoretisk sydsamisk grammatik, 7,5 hp

Vinka Mikael
Introduktion till sydsamisk och teoretisk grammatik. Kompendium
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Ytterligare material och övningar tillkommer via nätplattformen.

Moment 3. Sydsamiska texter, 7,5 hp

Staaloeh vienhtieh aske lea dålle : 25 åarjel-saemien heamturh mejtie
Birkeland Kirsti, Vekterli Alfhild, Bull Ella Holm
[Oslo] : Cappelen : 2002 : 124 s. :
ISBN: 82-02-21156-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ajve vuelkedh
Laestadius Ann-Helén, Bull Jonassen Ellen
Johanneshov : LL-förlaget : 2018 : 176 sidor :
ISBN: 9789188073563
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare material och övningar tillkommer via nätplattformen.

Moment 4. Sydsamiskan idag, 7,5 hp

Material och övningar tillkommer via nätplattformen, genom samråd med läraren, samt genom egen efterforskning.

Gïele lea faamoe : guektiengïelenvoete noeredaltesasse : saemiengïele nubpiengieline
Palismaa Maaren, Bransfjell Nora Marie
Karasjok : Davvi girji : cop. 2006 : 52, [2] s. :
ISBN: 978-82-7374-571-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Todal Jon
Samisk språk i Svahken sijte:sorsamisk vitalisering gjennom barnehage og skule. 177 s.
Guovdageaidnu: Sámi Instituhtta : 2007 :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Åarjelsaemien-daaroen baakoegaerja.
Bergsland Knut, Magga Lajla Mattsson
Indre Billefjord : Idut : 1993 : 365 s. :
ISBN: 82-7601-010-5
Se bibliotekskatalogen Album

Magga Lajla Mattsson
Norsk-sydsamisk ordbok = : Daaroen-åarjelsaemien baakoegærja
[Indre Billefjord] : Iðut : 2009 : 463 s. :
ISBN: 978-82-7601-178-4
Se bibliotekskatalogen Album

Sørsamisk grammatikk
Magga Ole Henrik, Magga Lajla Mattsson
[Kárásjohkka] : Davvi girji : 2012 : 235 s. :
ISBN: 978-82-7374-855-3
Se bibliotekskatalogen Album

Sammallahti Pekka
The Saami languages : an introduction
Kárásjohka : Davvi girji : cop. 1998 : 268 s. :
ISBN: 82-7374-398-5
Se bibliotekskatalogen Album