Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska B, Jämförande urfolksstudier II, 7,5 hp

Engelskt namn: Comparative Indigenous Studies II

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1SA153

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-08-16

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om urfolkens kultur och historia i världen, företrädesvis de nordamerikanska urfolken. Hur har de behandlats i sina hemländer och hur har deras strategier fungerat är några frågor som diskuteras. Vilka jämförelser kan man göra med den samiska befolkningen?

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
- kunna känna igen kulturmöten och dra slutsatser baserade på frågeställningar om relationer mellan majoritetssamhälle och urfolk varvid inifrån- och utifrånperspektiv är grundläggande;
- kunna beskriva de stora dragen i berättartraditionerna bland Nordamerikas urfolks historia;
- i stora drag kunna förklara skillnader i kulturdrag mellan de olika urfolken på den amerikanska kontinenten.

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Samiska A: Samiska kulturstudier, vari ska ingå momentet Jämförande urfolksstudier I; eller kursen Samiska A: Jämförande urfolksstudier I samt därtill lägst 22,5 hp etnologi eller antropologi; eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftligt slutprov, inlämningsuppgifter samt den studerandes bidrag på nätplattformen.
Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Basso Keith H.
Portraits of "the Whiteman" : linguistic play and cultural symbols among the Western Apache
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1979 : 120 s. :
ISBN: 0-521-29593-9 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Cruikshank Julie
Negotiating with narrative : Establishing cultural identity at the Yukon International Storytelling Festival
Ingår i:
American anthropologist
Washington N.W., D.C. : American Anthropological Assoc. : 1888- : Vol. 1 (1888)-11 (1898) ; N.S., 1 (1899)- : 99 : sid. 56-69 :
http://www.jstor.org/stable/682133?seq=1#page_scan_tab_contents
Obligatorisk

Kent Neil.
The Sámi peoples of the North : a social and cultural history
London : Hurst : 2014. : ix, 331 s. :
ISBN: 9781849042574
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moulton Paul F.
Restoring identity and bringing balance through Navajo healing rituals
Ingår i:
Music and arts in action [Elektronisk resurs]
sid. 79-93 :
http://musicandartsinaction.net/index.php/maia/article/view/navajohealingrituals
Obligatorisk

Humanity : an introduction to cultural anthropology
Peoples James, Bailey Garrick Alan0 312974
8. ed. : Belmont, Calif. : Wadsworth : cop. 2009 : 463 s. :
ISBN: 0-495-50874-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wearne Phillip
Return of the Indian : conquest and revival in the Americas
London : Cassell : 1996 : 240p., [8]p. of plates :
ISBN: 0-304-33457-X ; £45.00 : CIP entry (Jul.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album