Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska B, Lulesamiska, 30 hp

Engelskt namn: Lule Sami B

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 1SA143

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-08-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

Fördjupade studier av lulesamisk grammatik inklusive grunderna i lulesamisk ordbildning, textläsning, skriftliga och muntliga övningar, samt individuellt utfört fältarbete som redovisas i form av en kortare uppsats.

Kursen består av följande obligatoriska moment:
Mom. 1. Lulesamisk grammatik, 7,5 hp
Fortsatta studier av lulesamisk grammatik, samt studier av grunderna i lulesamisk ordbildning.
Mom. 2. Språkfärdighet, 7,5 hp
Skriftlig språkfärdighet med skriftliga övningar, referat, översättningar, egen textproduktion, m.m.
Muntlig språkfärdighet med muntliga presentationer och andra muntliga övningar, samt hörförståelse.
Momentet har följande poängfördelning:
a) Skriftlig språkfärdighet, 4 hp.
b) Muntlig språkfärdighet, 3,5 hp.
Mom. 3. Lulesamiska texter, 7,5 hp
Läsning, analys och diskussion av olika typer av lulesamiska texter, såväl skönlitterära verk som facktexter.
Mom. 4. Individuell fördjupning, 7,5 hp
Undersökning av ett begränsat problem eller ämne med inriktning mot lulesamiska med hjälp av handledning. Redovisning av uppgiften görs på lulesamiska i en individuellt författad uppsats omfattande c:a 10-12 sidor med tillämpning av vedertagna principer för innehåll och teknisk utformning. Val av ämne och material sker i samråd med handledaren.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • med säkerhet kunna använda grammatiska begrepp och regler för att granska, analysera, korrigera och skriva lulesamiska med avseende på ljud-, form- och satslära
 • med säkerhet kunna redogöra för de teoretiska och praktiska grunderna i lulesamisk grammatik och ordbildning
 • uppvisa goda kunskaper om de språkvetenskapliga metoder som kursen behandlar
 • uppvisa bredare kunskaper om språkvetenskapliga forskningsfrågor som är aktuella för samiska 
Färdighet och förmåga
 • praktiskt kunna tillämpa de tillägnade kunskaperna i lulesamisk grammatik
 • kunna redogöra för och tillämpa grunderna i lulesamisk ordbildning i teori och praktik
 • kunna skriva lulesamiska med hög grad av korrekthet med avseende på form och innehåll
 • kunna uppfatta det huvudsakliga innehållet i talad lulesamiska och redovisa detta muntligt och skriftligt
 • muntligen kunna kommunicera med hög grad av korrekthet med avseende uttal och intonation
 • med hjälp av ordböcker, appar och andra hjälpmedel kunna läsa olika typer av texter, i syfte att redogöra för och diskutera deras innehåll
 • kunna identifiera och beskriva specifika stilistiska drag som används i olika slag av texttyper
 • uppvisa förmåga att utöka sitt aktiva lulesamiska ordförråd och uppvisa god retention
 • kunna formulera en begränsad frågeställning, söka information och hantera källor på allmänt vedertaget sätt, samt kunna analysera och strukturera den insamlade informationen
 • kunna producera en kortare uppsats som uppfyller gängse krav vad beträffar metodik, notapparat samt källförteckningar
 • inom ramen för kursens moment självständigt identifiera, formulera och lösa problem i samisk språkvetenskap, vilket uppfyller gängse formella krav inom ämnesområdet.
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom de tidsramar som är fastställda i kursen
 • muntligen och skriftligen kunna förmedla och diskutera problem och lösning i dialog med övriga kursdeltagare på lulesamiska
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av information med innehåll som beskriver eller analyserar språkliga fenomen inom ämnet samiska språk
 • kunna analysera texter i syfte att reflektera kring kulturella fenomen, värderingar och attityder
 • uppvisa goda insikter om de empiriska vetenskapernas roll för det samiska och omkringliggande samhället
 • vara insatt i dels generella forskningsetiska frågor, samt etiska frågor som omgärdar urfolksforskning i allmänhet.
 • kunna identifiera behov för sin egen kunskapsinhämtning och kompetensutveckling på basis av egenreflektion och diskussion med övriga kursdeltagare.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Samiska A, Lulesamiska (1SA114 eller 1SA134) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt enskilda arbeten dels via nätplattformen, dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna.
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator, högtalare/hörlurar och mikrofon krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För att kunna göra egna ljudinspelningar används gratisprogrammet Audacity (eller motsvarande programvara). För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Moment 1: Examination på moment 1 och 3 sker med skriftligt prov via nätplattformen efter respektive moments slut.
Moment 2:
a) Skriftlig språkfärdighet, 4 hp: ett skriftligt prov via nätplattformen;
b) Muntlig språkfärdighet, 3,5 hp: ett prov via nätplattformen genom bedömning av studentens inspelade ljudfil.
Moment 3: Skriftligt prov via nätplattformen efter moments slut-
Moment 4: Bedömning av inlämnad uppsats.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.  

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer annat material, övningar och uppgifter via nätplattformen och under sammankomsterna.

  Moment 1. Lulesamisk grammatik, 7,5 högskolepoäng

  Yule George
  The study of language
  6. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : 356 s. :
  ISBN: 978-1-316-60675-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare material och övningar tillkommer via nätplattformen. Övningar delas även ut vid sammankomsterna.

  Moment 2. Språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

  Material och övningar tillhandahålls via nätplattformen. Övningar delas även ut vid sammankomsterna.

  Moment 3. Lulesamiska texter, 7, 5 högskolepoäng

  Material i form av texthäfte med skönlitterära texter, myndighetstexter, mm. delas ut vid momentets första sammankomst.

  Moment 4. Individuell fördjupning, 7,5 högskolepoäng

  Litteratur och annat material väljs i samråd med handledaren.

 • Giltig från: 2018 vecka 30

  All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer annat material, övningar och uppgifter via nätplattformen och under sammankomsterna.

  Moment 1. Lulesamisk grammatik, 7,5 högskolepoäng

  Giellaj hilá
  Tuolja Karin, Angéus Kuoljok Susanna, Korak Annelie
  Ny, rev., uppl. : Jokkmokk : Samernas utbildningscentrum : 2013 : 240 s. :
  ISBN: 9789197381581
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare material och övningar tillkommer via nätplattformen. Övningar delas även ut vid sammankomsterna.

  Moment 2. Språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng

  Giellaj hilá
  Tuolja Karin, Angéus Kuoljok Susanna, Korak Annelie
  Ny, rev., uppl. : Jokkmokk : Samernas utbildningscentrum : 2013 : 240 s. :
  ISBN: 9789197381581
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Korhonen Olavi
  Báhkogirjje : julevsámes dárruj, dáros julevsábmáj = Ordbok : lulesamisk svensk, svensk lulesamisk
  Jokkmokk : Samernas utbildningscentrum : 2006 : 474, [2] s. :
  ISBN: 91-973815-7-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare material och övningar tillkommer via nätplattformen. Övningar delas även ut vid sammankomsterna.

  Moment 3. Lulesamiska texter, 7, 5 högskolepoäng

  "Akti lij -" : låhkåmgirjje
  Bross Helena, Korak Carina, Sikku Britt-Inger, Aira Gun
  Jokkmokk : Sámeskåvllåstivrra : 2008 : 89 s. :
  ISBN: 978-91-85717-07-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Korhonen Olavi
  Báhkogirjje : julevsámes dárruj, dáros julevsábmáj = Ordbok : lulesamisk svensk, svensk lulesamisk
  Jokkmokk : Samernas utbildningscentrum : 2006 : 474, [2] s. :
  ISBN: 91-973815-7-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare material i form av texthäfte med skönlitterära texter, myndighetstexter, mm. delas ut vid momentets första sammankomst.

  Moment 4. Individuell fördjupning, 7,5 högskolepoäng

  Lindblad Inga-Britt
  Uppsatsarbete : en kreativ process
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 70 s. :
  ISBN: 91-44-00797-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrig litteratur och annat material väljs i samråd med handledaren.