"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska B, Nordsamiska, 30 hp

Engelskt namn: North Sami B

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1SA144

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-08-16

Innehåll

Kursen bygger på kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig under kursen Nordsamiska A. I kursen ingår både praktiska språkövningar och teoretisk språkanalys, där autentiskt samiskt språkmaterial står i fokus. Muntlig och skriftlig språkfärdighet på nordsamiska tränas genom bearbetning av texter som tematiserar samiskt samhällsliv och kultur. I kursen ingår även träning i vetenskapligt skrivande på nordsamiska, samt orientering om aktuella forskningsfrågor inom samiska studier.

Kursen består av följande obligatoriska moment:

Moment 1. Nordsamisk grammatik, 7,5 hp
North Sámi Grammar
Momentet ger en teoretisk och praktisk fördjupning i samisk grammatik med fokus  på språklig struktur och språkvetenskaplig analys av nordsamiska. Praktiska grammatiska färdigheter tränas genom språkövningar. Språkteoretiska grundbegrepp introduceras, och ett vetenskapligt förhållningssätt till språkbeskrivning grundläggs.  Studenterna breddar sina färdigheter i språkvetenskaplig analys genom att studera olika arbetsmetoder och verktyg som lämpar sig för hantering av talat eller inspelat autentiskt material, av skrivna primärkällor och/eller av befintligt korpusmaterial. Baserat på den introducerade språkvetenskapliga teorin och metodiken skriver studenten en kort forskningsplan för ett väl avgränsat språkligt fenomen i nordsamiska.

Moment 2. Texter och skrivande, 7,5 hp
Texts and Writing
Momentet syftar till att stärka studenternas språkliga medvetenhet genom analys av texter i olika genrer, samt eget skrivande. Skriftspråksnormer och språkriktighetsfrågor diskuteras och skribentens roll som språkvårdare behandlas. Momentet ger förutsättningar för att bredda och utveckla studentens skriftliga kompetens genom ett processorienterat arbetssätt.

Moment 3. Projektarbete och språkfärdighet, 7,5 hp
Project Work and Language Proficiency
Muntlig och skriftlig språkfärdighet utvecklas genom presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter. Uppgifterna utgår från texter som tematiserar och problematiserar historiska och samtida händelser i det samiska samhället, aspekter av samernas mångsidiga kultur, samt utmaningar för framtiden. Momentet studerar samisk kultur ur historiskt, politiskt och språkligt perspektiv. Samerna som urfolk, samiska kulturella uttryck, traditionell kunskap samt genusperspektiv på samisk kultur och samhälle är teman som behandlas och problematiseras. Etiska frågor i urfolksstudier behandlas. Uppgifterna ger tillfälle till termarbete samt träning i användning av referensmaterial som nyare och äldre ordböcker. I momentet ingår ett gemensamt projektarbete mot bakgrund av de teman som behandlats, där studenterna får tillfälle att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i ett praktiskt arbete i det samiska samhället.

Moment 4. Nordsamisk litteraturöversikt,  7,5 hp
North Sámi Literature Review
I momentet introduceras fyra aktuella forskningsområden inom samiska språk: a) samiskan i ett två-/flerspråkighetsperspektiv, b) samiskan i skolan, c) språkrevitalisering och d) samisk litteratur. Även en översikt över forskningsfrågor inom ämnet samiska kulturstudier ingår. Etiska frågeställningar i vetenskapligt arbete med urfolk och urfolksfrågor, normer och regler för vetenskapligt skrivande och publicering, samt granskning av vetenskapliga artiklar behandlas. Studenterna väljer ett ämne av alternativen a)-d) ovan som fördjupningsområde och författar med utgångspunkt i fyra originalartiklar en egen översiktsartikel eller litteraturöversikt på nordsamiska, som granskas av medstudenter (kamratrespons) och presenteras muntligt.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse

 • med hjälp av grammatiska begrepp kunna beskriva nordsamisk ljud-, ord- och satsstruktur
 • kunna förklara grundläggande begrepp i generativ lingvistik
 • kunna beskriva centrala metoder för analys av språkvetenskapliga data
 • kunna förklara centrala begrepp inom ett valt fördjupningsområde
 • kunna beskriva centrala händelser i samiskt samhällsliv och historia ur ett urfolks- och ett genusperspektiv
 • översiktligt kunna beskriva centrala forskningsområden inom samiska studier och relatera frågeställningar inom samiska kultur- och samhällsstudier till samisk språkforskning

Färdighet och förmåga

 • i samtal och muntliga presentationer kunna uttrycka sig nyanserat på nordsamiska
 • med hjälp av ordböcker kunna läsa och förstå samiska texter ur olika genrer och från olika historiska perioder
 • på korrekt nordsamiska kunna skriva kortare beskrivande och argumenterande texter
 • kunna följa normer för vetenskapligt skrivande
 • kunna tillämpa språkvetenskaplig teori och metod i analys av språkliga fenomen i nordsamiska
 • med viss självständighet kunna lösa grammatiska problem och argumentera för dragna slutsatser
 • enligt en given mall utforma en kortare forskningsplan som innehåller en beskrivning av tänkt teori, undersökningsmetod, analys samt relevant litteratur för det valda språkvetenskapliga ämnet
 • kritiskt kunna diskutera relevanta forskningsfrågor med förankring i relevant litteratur
 • enligt instruktioner och mall skriva en översiktsartikel eller litteraturöversikt på nordsamiska
 • med handledning kunna planera, genomföra och presentera projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till beskrivningar av språkliga fenomen och förhållanden
 • kritiskt kunna värdera forskningsresultat och debattinlägg som rör samiska förhållanden
 • i fältarbeten, möten med informanter och hantering av språkligt material visa förtrogenhet med etiska frågeställningar i vetenskapligt arbete med urfolk och urfolksspråk

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Samiska A, Nordsamiska (1SA091 eller 1SA135) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, projektarbete och enskilda arbeten dels via nätplattformen och dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna.

Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform. För att kunna göra egna inspelningar ska studenten ladda hem gratisprogrammet Audacity (eller använda motsvarande programvara). Tillgång till dator och högtalare/hörlurar krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. Beskrivning av eventuella ytterligare krav på utrustning ges i välkomstbrevet.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras med skriftliga och/eller muntliga prov under varje moment. Poängfördelningen mellan proven framgår nedan.
Moment 1
a) Teoretisk grammatik 3 hp
b) Praktisk grammatik 3 hp
c) Forskningsplan 1,5 hp
Moment 2
a) Läsning och förståelse 3 hp
b) Att skriva på nordsamiska 4,5 hp
Moment 3
a) Samisk realia och ordkunskap 3 hp
b) Praktiskt projektarbete 3,5 hp
c) Muntlig presentation av projektarbete 1 hp
Moment 4
a) Vetenskapligt skrivande på samiska 1 hp
b) Forskningsetik 1 hp
c) Artikelgranskning och kamratrespons 1 hp
d) Litteraturöversikt inom ett aktuellt forskningsområde 4,5 hp

Examination sker genom skriftlig hemtentamen (via lärplattformen) efter momentet eller löpande över hela momentet. Den löpande examinationen innebär betygsättning av inlämningsuppgifter eller olika muntliga övningar.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 28

  All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och uppgifter via nätplattformen. Publikationer märkta med * finns tillgängliga på Institutionen för språkstudier eller via nätplattformen.

  Moment 1. Nordsamisk grammatik

  Obligatorisk litteratur:

  Outakoski Hanna
  Giellaohpa Hárjehusat 2. Övningskompendium. Elektronisk resurs.*
  Institutionen för språkstudier : 2013 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
  Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
  ISBN: 978-82-8263-122-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svonni Mikael
  Davvisámegiella - sánit ja cealkagat : láidehus sámi lingvistihkkii
  Kiruna : Ravda : 2015 : 268 s. :
  ISBN: 9789198279603
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obligatorisk kurslitteratur tillkommer i form av kompendier som tillgängliggörs på kursens lärplattform. Rekommenderad referenslitteratur återfinns på lärplattformen. Övningsmaterial och annan läsning i form av kompendier och artiklar, instruktionsmanualer för dataprogram, länkar till samiska databaser, samt annan obligatorisk läsning på samiska tillgängliggörs på kurssidan. Förutom skriftliga källor och källmaterial kommer även källmaterial i andra format finnas tillgänglig elektroniskt.

  Moment 2. Texter och skrivande

  Obligatorisk litteratur

  Hirvonen Vuokko
  Rávvagat girjjálašvuođa oahppo- ja dutkanbargguid čállimii*
  Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla :
  http://sh.pedit.no/web/NettskoleRessurs.axd?id=f0502fec-cabf-401b-9e39-3277f6378895
  Obligatorisk

  Sánit teakstan : cealkkaoahppa ja giellagáhtten
  Ijäs Johanna, Turi Else R.
  2., rev. opplag : Kárásjohka : Davvi girji : 2009 : 64 s. :
  ISBN: 978-82-7374-801-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Outakoski Hanna
  Davvisámegielat čálamáhtu konteaksta
  Sámi dieđalaš áigečála 1/2015: 29–59 :
  https://site.uit.no/aigecala/files/2016/04/SDA-1-2015-outakoski.pdf
  Obligatorisk

  Riektačállinrávvagat*
  Sámediggi/Norska Sametinget. Elektronisk resurs. 85 s. : 2015 :
  Obligatorisk

  Vuolab-Lohi Kaarina
  Máilmmi alladeamos olmmos - sámegiela giellagáhttema mánggalágán hástalusat. I Sámit, sánit, sátnehámit. Riempocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007.
  Helsinki:Suomalais-Ugralaisen Seuran Toimituksia= Mémoires de la Société Finno Ougrienne 253. : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid 424-429.

  Olika textövningar och textanalysmaterial (noveller, myndighetstexter och dikter) tillhandahålls via nätplattform. Aktuella artiklar om skrivande på samiska tillkommer och läses enligt lärarens anvisningar.

  Moment 3. Projektarbete och språkfärdighet

  Obligatorisk litteratur

  Hutkáivuohta, improvisasuvdna ja innovasuvdna kulturvrralas ovdanbuktimis (Creativity, improvisation and innovation of cultural expressions).
  Guttorm G., Red. Jelena Porsanger (med fyra andra)
  I: Sámi diedalas áigecala 1/2011. Katutokeino: Sámi allaskuvla ISSN 0805-4312 : 2011 :
  http://site.uit.no/aigecala/sami-diedalas-aiecala-1-2011-guttorm/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p.3-18

  Hirvonen Vuokko
  Den samiska kvinnan - Skärningspunkter mellan nationalitet, etnicitet och genus.
  I: Multiethnica. 30, Maj 2007. Centrum för multietnisk forskning. Uppsala universitet. : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p. 13-17

  (Temanummer: Samisk kamp för överlevnad) (delar)
  Kulturella Perspektiv, 2014:1, årg. 23.
  . :
  Obligatorisk

  "Nubbi" sápmelasvuodas - oddalágan identitehtat ("Otherness" in Saminess - new identies)
  Seurujärvi-Kari I., Red. Porsanger J. (med tre andra)
  i Sámi diedalas áigecála 1/2010. Kautokeino: Sámi allaskuvla. ISSN 0805-4312 : 2010 :
  http://site.uit.no/aigecala/sda-1-2010-irja-seurujarvi-kari/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p. 71-95

  Skum Marja-Kristin
  Giellamolsun sámi boazodoalus = : Språkbyte inom renskötseln
  [Guovdageaidnu] : Sámi allaskuvla : cop. 2013 : 96, 100 s. :
  ISBN: 978-82-8263-123-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förutom läsning som listas här ska studenten ha tillgång till modern nordsamisk ordbok. Studenter bekantar sig med ordlistor, temaordböcker samt olika specialistlexikon under kursen och exempel från sådana listor tillhandahålls via institutionen eftersom tillgången till äldre ordlistor är begränsad.

  Moment 4. Nordsamisk litteraturöversikt

  Obligatorisk litteratur

  Kuokkanen Rauna
  Boaris dego eana : eamiálbmogiid diehtu, filosofiijat ja dutkan
  Kárášjohka : CálliidLágádus : cop. 2009 : 255 s. :
  ISBN: 978-82-92044-70-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rasmussen Torkel
  "Go ealáska, de lea váttis dápmat": davvisámegiela etnolingvisttalas ceavzinnávccaid guorahallan guovtti gránnjágielddas Deanus ja Ohcejogas 2000-logu álggus.
  Doktorsavhandling. UiT (Universitet i Tromsö) Norges arktiske universitet. : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (kapitel 2, s. 13-50)

  Vetenskapliga artiklar och annan läsning som tillhandahålls av institutionen, väljs i samråd med läraren.

  Referenslitteratur

  Lista över rekommenderad referenslitteratur återfinns på lärplattformen.

 • Giltig från: 2016 vecka 35

  All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och uppgifter via nätplattformen. Publikationer märkta med * finns tillgängliga på Institutionen för språkstudier eller via nätplattformen.

  Moment 1. Nordsamisk grammatik

  Obligatorisk litteratur:

  Handbook of descriptive linguistic fieldwork
  Chelliah Shobhana Lakshmi, Reuse Willem Joseph de
  Dordrecht [Netherlands] : Springer : 2011 : xix, 492 p. :
  ISBN: 9789048190256
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Obligatorisk (delar)

  Ejvegård Rolf
  Vetenskaplig metod
  4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 183 s. :
  ISBN: 978-91-44-05474-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Outakoski Hanna
  Giellaohpa Hárjehusat 2. Övningskompendium. Elektronisk resurs.*
  Institutionen för språkstudier : 2013 :
  Obligatorisk

  Svonni Mikael
  Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
  Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
  ISBN: 978-82-8263-122-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svonni Mikael
  Samisk Grammatik. Kompendium version 2. Elektronisk resurs.*
  Tromsö: Universitetet i Tromsö : 2009 :
  Obligatorisk

  Dessutom tillkommer obligatorisk kurslitteratur i form av kompendier som tillgängliggörs som elektronisk resurs på kursens lärplattform. Lista över rekommenderad referenslitteratur återfinns på lärplattformen. Övningsmaterial och annan läsning i form av kompendier och artiklar, instruktionsmanualer för dataprogram, länkar till samiska databaser, samt annan obligatorisk läsning på samiska tillgängliggörs som elektronisk resurs på kurssidan. Förutom skriftliga källor och källmaterial kommer även källmaterial i andra format finnas tillgänglig elektroniskt.

  Referenslitteratur

  Nickel Klaus Peter
  Samisk grammatikk
  Oslo : Universitetsforlaget : 1990 : 539 s. :
  ISBN: 82-00-07369-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sammallahti Pekka
  Gielladutkama terminologiija
  Kárášjohka : Davvi girji : 2007 : 152 s. :
  ISBN: 978-82-7374-689-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lista över rekommenderad referenslitteratur återfinns på lärplattformen.

  Moment 2. Texter och skrivande

  Obligatorisk litteratur

  Cállinrávagirji (Skrivregler i nordsamiska) för Norska Sametinget
  Oskal I-M, Palismaa M.
  . : 2003 :
  http://www.samit.no/callinravvagat.pdf
  Obligatorisk

  Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning
  Dysthe Olga, Hertzberg Frøydis, Hoel Torlaug Løkensgard
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-06916-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap. 1-4, 6-8.

  Sánit teakstan : cealkkaoahppa ja giellagáhtten
  Ijäs Johanna, Turi Else R.
  2., rev. opplag : Kárásjohka : Davvi girji : 2009 : 64 s. :
  ISBN: 978-82-7374-801-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jernsletten Per
  Hála ja čále ná : njálmmálaš ja čálalaš giellageavaheapmi
  Kárášjohka [Karasjok] : Davvi : 1998 : 130 s. :
  ISBN: 82-7374-350-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Korhonen Olavi
  1993 ruota-sáamegiel hálddahussáni. Giera 3. * (bok, 62 sidor)
  Sámi dutkan/Samiska studier. Umeå universitet. : 1993 :
  Obligatorisk

  Solbakk Aage
  Sámi čállingiela historjá
  Kárášjohka [Karasjok]: Davvi Girji. : 1997 :
  Obligatorisk

  Vuolab-Lohi Kaarina
  Máilmmi alladeamos olmmos - sámegiela giellagáhttema mánggalágán hástalusat. I Sámit, sánit, sátnehámit. Riempocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007.
  Helsinki:Suomalais-Ugralaisen Seuran Toimituksia= Mémoires de la Société Finno Ougrienne 253. : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid 424-429.

  Olika textövningar och textanalysmaterial (noveller, myndighetstexter och dikter) tillhandahålls via nätplattform. Aktuella artiklar om skrivande på samiska tillkommer och läses enligt lärarens anvisningar.

  Referenslitteratur

  Lista över rekommenderad referenslitteratur återfinns på lärplattformen.

  Moment 3. Projektarbete och språkfärdighet

  Obligatorisk litteratur

  Hutkáivuohta, improvisasuvdna ja innovasuvdna kulturvrralas ovdanbuktimis (Creativity, improvisation and innovation of cultural expressions).
  Guttorm G., Red. Jelena Porsanger (med fyra andra)
  I: Sámi diedalas áigecala 1/2011. Katutokeino: Sámi allaskuvla ISSN 0805-4312 : 2011 :
  http://site.uit.no/aigecala/sami-diedalas-aiecala-1-2011-guttorm/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p.3-18

  Hirvonen Vuokko
  Den samiska kvinnan - Skärningspunkter mellan nationalitet, etnicitet och genus.
  I: Multiethnica. 30, Maj 2007. Centrum för multietnisk forskning. Uppsala universitet. : 2007 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p. 13-17

  (Temanummer: Samisk kamp för överlevnad) (delar)
  Kulturella Perspektiv, 2014:1, årg. 23.
  . :
  Obligatorisk

  red. Tiina Äikäs
  Máttut - máddagat. The Roots of Saami Ethnicites, Societies and Spaces/Places
  (delar) : 2009 :
  Obligatorisk

  "Nubbi" sápmelasvuodas - oddalágan identitehtat ("Otherness" in Saminess - new identies)
  Seurujärvi-Kari I., Red. Porsanger J. (med tre andra)
  i Sámi diedalas áigecála 1/2010. Kautokeino: Sámi allaskuvla. ISSN 0805-4312 : 2010 :
  http://site.uit.no/aigecala/sda-1-2010-irja-seurujarvi-kari/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: p. 71-95

  Skum Marja-Kristin
  Giellamolsun sámi boazodoalus = : Språkbyte inom renskötseln
  [Guovdageaidnu] : Sámi allaskuvla : cop. 2013 : 96, 100 s. :
  ISBN: 978-82-8263-123-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Långa perspektiv : samisk forskning & traditionell kunskap
  Sköld Peter, Stoor Krister
  Umeå : Centrum för samisk forskning, Umeå universitet : 2012 : 257 s. :
  ISBN: 9789174594973
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (delar)

  Förutom läsning som listas här ska studenten ha tillgång till modern nordsamisk ordbok. Studenter bekantar sig med ordlistor, temaordböcker samt olika specialistlexikon under kursen och exempel från sådana listor tillhandahålls via institutionen eftersom tillgången till äldre ordlistor är begränsad.

  Referenslitteratur

  Árvvut = : Árvo = Vierhtie = Samiske verdier
  Verdikommisjonen , Eriksen Edel Haetta
  Karasjok : Davvi Girji : 2003 : 265, [1] s. :
  ISBN: 82-7374-524-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Identitehta ja eallin : artihkalo̧akkaldat moanaálbmotlaš servodagain, mas sápmelaa̧̧id dilli lea guovddážis
  Erke Reidar, Hôgmo Asle
  [Guovdageaidnu] : Sámi oahpahusráđđi : 1995 : 151 s. :
  ISBN: 82-91047-22-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hætta Odd Mathis
  The Sami : an Indigenous People of the Arctic
  Karasjok : Davvi Girji : 1996 : 79 s. :
  ISBN: 82-7374-305-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jernsletten Regnor
  Sámi historjá : Davviriikkain 1850 rájes otnážii : fáddágirji joatkkaskuvllaide JK II
  Karasjok : ČálliidLágádus : cop. 2005 : 76 s. :
  ISBN: 82-92044-22-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Seurujärvi-Kari Irja
  "We Took Our Language Back" - The Formation of a Sámi Identity within the Sámi Movement and the Role of the Sámi Language from the 1960s until 2008.
  I: Ethnic and Linguistic Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. Uralica Helnsingiensia 5. Helsinki.37-78 : 2011 :

  Seurujärvi-Kari I.
  "We are no longer prepared to be silent" The making of Sámi indigenous identity in an international context.
  I: Suomen Antropology. 35, 4, p.5-25 : 2011 :

  Kulturmáhttu : árbevierut ja kulturerohusat : kulturkodat, kommunikašuvdna, áddehallan
  Solbakk Aage, Solbakk Odd Ivar
  Karasjok : ČálliidLágádus : 2005 : 146 s. :
  ISBN: 82-92044-14-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Solbakk Aage
  Sápmelaččat
  Kautokeino : Sápmelaččat : 1993 : 234 s. :
  ISBN: 82-7374-175-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 4. Nordsamisk litteraturöversikt

  Obligatorisk litteratur

  Kuokkanen Rauna
  Boaris dego eana : eamiálbmogiid diehtu, filosofiijat ja dutkan
  Kárášjohka : CálliidLágádus : cop. 2009 : 255 s. :
  ISBN: 978-82-92044-70-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rasmussen Torkel
  "Go ealáska, de lea váttis dápmat": davvisámegiela etnolingvisttalas ceavzinnávccaid guorahallan guovtti gránnjágielddas Deanus ja Ohcejogas 2000-logu álggus.
  Doktorsavhandling. UiT (Universitet i Tromsö) Norges arktiske universitet. : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (kapitel 2, s. 13-50)

  Vetenskapliga artiklar och annan läsning som tillhandahålls av institutionen, väljs i samråd med läraren.

  Referenslitteratur

  Lista över rekommenderad referenslitteratur återfinns på lärplattformen.