Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Samiska B, Sydsamiska, 30 hp

Engelskt namn: South Sami B

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 1SA145

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-08-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I kursen ingår textläsning, skriftliga och muntliga övningar, språkvetenskaplig och folkloristisk teori och metod samt teori, metod och praktik i språkdokumentation och översättning.

Kursen består av följande obligatoriska moment:
Mom. 1 Sydsamiskt berättande 7,5 hp
South Saami culture from the perspective of story telling
Med utgångspunkt i såväl skriftliga som muntliga sydsamiska texter ges en introduktion i ett folkloristiskt förhållningssätt inbegripet teori och metod till sydsamiska berättartraditioner som uttryck för sydsamisk kultur. Momentet inbegriper också muntligt material, användandet av digitala verktyg, samt jämförelser av nedtecknat och muntligt berättande.

Mom. 2 Modern sydsamiska i ett språkvetenskapligt perspektiv, 7,5 hp
Modern South Saami in a linguistic perspective
I momentet studeras språkvetenskaplig teori och metod med fokus på sydsamiska. Fokus ligger dels grammatik och ordbildningsstrategier, dels på fonetiska och fonologiska aspekter hos sydsamiskan. Momentet inbegriper digitala metoder för studiet av sydsamisk språkvetenskap.

Mom. 3. Teori och metod i språkdokumentation, med ett sydsamiskt fokus 7,5 hp
Theory and method in language documentation, with a South Saami focus
I momentet studeras teori och metod i språkdokumentation, inbegripet digitala verktyg. Stor vikt läggs även vid etiska överväganden. Den studerande skall genomföra ett praktiskt språkdokumentationsarbete, vilket omfattar insamling av muntlig data, transkription, samt att skriftligen redogöra för arbetet.

Mom 4. Teori och metod i översättning till och från sydsamiska 7,5 hp
Theory and method in South Saami translation
I momentet studeras teori och metod i översättning samt praktiskt översättningsarbete.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • med säkerhet kunna använda grammatiska begrepp och regler för att granska, analysera, korrigera och skriva sydsamiska med avseende på ljud-, form- och satslära;
 • med säkerhet kunna redogöra för de teoretiska och praktiska grunderna i sydsamisk grammatik, språkdokumentation och översättningsteori med sydsamisk inriktning.
 • uppvisa goda kunskaper om de språkvetenskapliga metoder som kursen behandlar, vilket inkluderar digitala verktyg.
 • uppvisa breda kunskaper om språkvetenskapliga forskningsfrågor som är aktuella för sydsamiska 
Färdighet och förmåga
 • med säkerhet skriva sydsamiska korrekt med avseende på form och betydelse,
 • med säkerhet delta i diskussioner och samtal på sydsamiska,
 • med säkerhet läsa olika typer av texter, i syfte att redogöra för och diskutera deras innehåll,
 • med säkerhet producera olika typer av texter på sydsamiska, dels genom egen produktion och dels genom vetenskapligt grundad översättning,
 • uppvisa förmåga att utöka sitt aktiva sydsamiska ordförråd och ordassociationsförmåga, och uppvisa god retention,
 • inom ramen för kursens moment söka och insamla relevant data, samt att på vetenskapliga grunder formulera, tolka och granska problem- och frågeställningar
 • inom ramen för kursens moment självständigt identifiera, formulera och lösa problem i samisk språkvetenskap, vilket uppfyller gängse formella krav inom ämnesområdet,
 • identifiera och formulera problemställningar som är genomförbara inom de tidsramar som är fastställda i kursen,
 • muntligen och skriftligen kunna förmedla och diskutera problem och lösning i dialog med övriga kursdeltagare, på sydsamiska. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • inta ett vetenskapligt förhållningssätt vid bedömning av information med innehåll som beskriver eller analyserar språkliga fenomen inom ämnet samiska språk,
 • uppvisa goda insikter om de empiriska vetenskapernas roll för det samiska och omkringliggande samhället
 • vara insatt i dels generella forskningsetiska frågor, samt etiska frågor som omgärdar urfolksforskning i allmänhet.
 • kunna identifiera behov för sin egen kunskapsinhämtning och kompetensutveckling på basis av egenreflektion och diskussion med övriga kursdeltagare
 • kunna identifiera behov för sin egen kunskapsinhämtning och kompetensutveckling på basis av egenreflektion och diskussion med övriga kursdeltagare

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp från Samiska A, Sydsamiska (1SA096 eller 1SA136) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten dels via nätplattformen, dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna. Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform.

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

De förväntade studieresultaten examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer samt tentamina via lärplattformen. Examinationsform och poängfördelning inom varje moment framgår nedan.
Mom 1. Samiskt kultur ur berättandets perspektiv, essä 4,5 hp; Samiskt berättande och digitala verktyg, essä 3 hp
Mom 2. Sydsamisk grammatik och ordbildning, hemtentamen 3 hp; Sydsamisk uttalslära, hemtentamen 4,5 hp
Mom 3. Dokumentation och transkription av talad sydsamiska, praktiskt språkdokumentationsarbete 4hp; Språkdokumentation och språkbeskrivning, essä 3,5hp
Mom 4. Översättningsuppgift 7 hp, Muntlig presentation 0,5 hp
 
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 22,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller praktik/VFU inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. 
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Kurslitteratur

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen.

Mom 1. Sydsamiskt berättande, 7,5 hp

Bergsland Knut
Røros-samiske tekster
3. utg. : Oslo : Norsk Folkemuseum : 1992 : 189 s. :
ISBN: 82-90036-30-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bergsland Knutd 1914-1998
Gåebrehki soptsesh : (Røros-samiske tekster)
2. utg. : Oslo : Universitetsforl. : 1987 : 100 s. :
ISBN: 82-00-18476-5
Se bibliotekets söktjänst

Staaloeh vienhtieh aske lea dålle : 25 åarjel-saemien heamturh mejtie
Birkeland Kirsti, Vekterli Alfhild, Bull Ella Holm
[Oslo] : Cappelen : 2002 : 124 s. :
ISBN: 82-02-21156-5
Se bibliotekets söktjänst

Holm Bull Ella
Åarjelsaemien 6.
karasjok: Idut : 2000 :

Qvigstad Just Knud
Aarporten jih Åarjel-smaaregen soptsesh
1996 : 50 s. :
ISBN: 82-91047-27-8
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare material och övningar tillkommer.

Mom. 2. Modern sydsamiska i ett språkvetenskapligt perspektiv, 7,5 hp

Bergsland Knutd 1914-1998
Gåebrehki soptsesh : (Røros-samiske tekster)
2. utg. : Oslo : Universitetsforl. : 1987 : 100 s. :
ISBN: 82-00-18476-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Bergsland Knut
Sydsamisk grammatikk
2. utg. : Karasjok : Davvi girji : 1994 : 139 s. :
ISBN: 82-7374-215-6
Se bibliotekets söktjänst

Sørsamisk grammatikk
Magga Ole Henrik, Magga Lajla Mattsson
[Kárásjohkka] : Davvi girji : 2012 : 235 s. :
ISBN: 978-82-7374-855-3
Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare material och övningar tillkommer.

Mom 3. Teori och metod i språkdokumentation, med ett sydsamiskt fokus, 7,5 hp

Språk og språkforhåld i Sápmi. Vol 11.
Bull Tove, Kusmenko Jurij, Riessler Michael eds.
Berlin: Berliner Beiträge zur Skandinavistik : 2007 :

Saving languages : an introduction to language revitalization
Grenoble Lenore A., Whaley Lindsay J.
Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : 231 s. :
ISBN: 0-521-01652-5 (hft.)
Se bibliotekets söktjänst

Sydsamisk uttalslära. Manuskript, Umeå universitet.
Kråik Ajlin, Vinka Mikael
Institutionen för språkstudier : 2012 :

Introducing Phon: A Software Solution for the Study of Phonological Acquisition. In Proceedings of the 30th Annual Boston University Conference on Language Developmentl
Rose Yvan, MacWhinney Brian, Rodrigue Hedlund Gregory, Maddocs Keith, O´Brien Philip, Wareham Todd
eds. David Bamman, TatianaMagnitskaia and Collen Zaller, 489-500. Somerville, MA: Cascadilla Press : 2006 :

Ytterligare material och övningar tillkommer.

Mom 4. Teori och metod i översättning till och från sydsamiska, 7,5 hp

Ingo Rune
Konsten att översätta : översättandets praktik och didaktik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 375 s. :
ISBN: 978-91-44-04512-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Laestadius Ann-Helén
SMS från Soppero
Stockholm : Podium och Nordiska museets förlag i samarbete med Samiskt informationscentrum : 2007 : 151, [1] s. :
http://bilder.fsys.se/9789171085184.jpg
ISBN: 978-91-7108-518-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Laestadius Ann-Helén
SMS Sopperoste
Stockholm : Podium : 2010 :
ISBN: ISBN13: 9789189196476
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Staaloeh vienhtieh aske lea dålle : 25 åarjel-saemien heamturh mejtie
Birkeland Kirsti, Vekterli Alfhild, Bull Ella Holm
[Oslo] : Cappelen : 2002 : 124 s. :
ISBN: 82-02-21156-5
Se bibliotekets söktjänst

Birkeland Kirsti
Staloer tror at månen er et bål: 25 sörsamiske eventyr.
Oslo, J.W. Cappelens Förlag : 2002 :

Ytterligare material och övningar tillkommer.

Referenslitteratur

Bergsland, Knut. (1994). Sydsamisk grammatikk. Karasjok: Davvi Girji. Bergsland, Knut & Lajla Mattson Magga. (1993). Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja. Oslo: Idut Forlag. Israelsson, Per Martin & Sakka Nejne. (2007). Svensk-sydsamisk, sydsamisk-svensk ordbok och ortnamn. Kiruna: Sametinget. Mattson Magga, Lajla. (2009). Norsk sydsamisk ordbok. Oslo: Idut Forlag. Sammallahti, Pekka. 1998. The Saami Languages: An Introduction. Karasjok: Davvi Girji.