Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska C med didaktisk inriktning, 15 hp

Engelskt namn: Teaching of Sami

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1SA149

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-01-14

Innehåll

Kursen består av följande obligatoriska moment:

Moment 1. Samiskan i skolan, 7,5  hp (Sami language at school)

Momentet ser på den samiska språksituationen i Sverige idag och hur den påverkar skolämnet samiska och samiska elevers skolsituation i stort, med fokus på övergången från tidiga till senare år. Samiskan och ämnets förutsättningar och resurser i olika skolformer studeras  och diskuteras. Relevanta begrepp inom bl a språksociologi, språkdidaktik, flerspråkighet  och flerspråkig utveckling introduceras. Läroplaner och andra styrdokument studeras och ställs i relation till nationella mål, gällande lagstiftning, revitaliseringsprocesser och de förutsättningar som gäller för elevernas positiva utveckling i minoritetsspråket. Jämförelser  med förhållanden i grannländerna görs.

Moment 2. Språkdidaktik i en samisk kontext, 7,5  hp (Language didactics in a Sami
context)

Mot bakgrund av de teoretiska begrepp som behandlats i moment  1fokuserar detta moment på praktisk implementering av språkdidaktik  och språkutvecklande arbetssätt i undervisning i samiska, och hur samisk tematik kan integreras i ämnesundervisningen. Samiska läromedel studeras liksom verktyg och metoder för att stödja lärande och språkutveckling.  I momentet ingår planering och genomförande av undervisning  under de samiska språkduschträffar som genomförs på studieorten. Inom ramen för momentet  utvecklar och presenterar studenterna ett individuellt didaktiskt projekt kring läromedel, digitala verktyg eller undervisningsmodeller som testas inom språkduschverksamheten.


 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • översiktligt kunna redogöra för samiskans ställning i skolan och allmänt i Sverige och övriga Norden
 • kunna redogöra för skillnader när det gäller undervisning i samiska som ett ämne i sameskolan jämfört med i den vanliga grundskolan
 • visa kännedom om relevanta styrdokument och deras innehåll
 • visa kunskap om centrala begrepp inom flerspråkig språk-, läs- och skrivutveckling 
 • visa kunskap om språkdidaktiska grundbegrepp
 • kunna översiktligt förklara vad som menas med språkdusch-  eller språkbadsmetoden
 • visa kunskap om samiska läromedel
Färdighet och förmåga
 • kunna relatera forskningsresultat inom språk-, läs och skrivutveckling till skolans styrdokument
 •  kunna välja och använda adekvata läromedel och digitala resurser som stöd för undervisningen
 •  kunna argumentera för sina val inom ramen för ett didaktiskt projekt
 • kunna planera, genomföra och presentera ett eget projektarbete inom samisk didaktik
 • kunna analysera och kommentera andras texter och andra arbeten ur språklig, innehållslig och didaktisk synvinkel
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna anlägga ett kritiskt perspektiv på läromedelm forskningsresultat och debattinlägg som rör samiska förhållanden
 • visa förmåga att reflektera över inlärning och undervisning i samiska i dagens skola
 • visa förmåga att reflektera över sin egen kunskapsutveckling

Behörighetskrav

Univ: Lägst 45 hp i huvudområdet samiska, som ska inkludera lägst 22,5 hp från någon av kurserna Samiska: Nordsamiska B, Samiska: Lulesamiska B eller Samiska: Sydsamiska B, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar,  gruppövningar, projektarbete och enskilda arbeten dels via nätplattformen och dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna.

Övningar och delar av övrigt kursmaterial  tillhandahålls via en lärplattform. Ett program för digital ljudinspelningar  krävs (t.ex. gratisprogrammet Audacity eller motsvarande programvara). Tillgång till dator och högtalare/hörlurar krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.  För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. Beskrivning av eventuella ytterligare krav på utrustning ges i välkomstbrevet.
 

Examination

De förväntade studieresultaten examineras enligt nedan.

Moment 1
Examination sker genom seminarieövningar under momentets gång (3 hp) samt skriftlig hemtentamen vid momentets slut (4,5 hp).

Moment 2
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter under momentets gång (3 hp) samt redovisning av ett individuellt didaktiskt projekt (4,5 hp).
 
Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

De förväntade studieresultaten utgör kriterier för betyget Godkänd. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt på
 • förmågan att tillämpa teoretiska verktyg i praktiska uppgifter
 • förmågan att på teoretisk grund reflektera över undervisning och lärande i samiska och
 • förmågan att reflektera över den egna språkliga och teoretiska utvecklingen.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på bägge momenten.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna  görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna  inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Vid det första omprovstillfållet  på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfållet görs alla delar av examinationen på nytt.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första om provet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfålle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfålle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande  har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfållen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter  är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande  prövas av studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 3

All litteratur läses enligt anvisningarna. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer artiklar samt övningar på nätplattformen. Rapporter, styrdokument och andra myndighetstexter: (Länkar finns på kursens lärplattform.)

Carlson Marie
Flerspråkighet iom lärarutbildningen - Ett perspektiv som saknas.
Utbildnng & Demokrati 18(2). 39-66. http://www.oru.se/PageFiles/15299/Marie%20Carlson.pdf : 2009 :
Obligatorisk

Hirvonen Vuokko
"Out on the fells, I feel like a Sámi': Is There Linguistic and Cultural Equality in the Sámi school?"
I: Can Schools Save Indigenous Languages? Policy and Practice on Four Continents, redigerad av Naancy H. Hornberger, 1:a uppl., 15-41. Basingstoke: Palgrave Macmillan. : 2008 :
Obligatorisk

Toward practical framework of Sámi education
Keskitalo Pigga, Määttä Kaarina, Uusiautti Satu
British Journal of Educational Research 1 (2): 84-106 : 2011 :
Obligatorisk

Language Immersion Tepee as a Facilitator of Sàami Language Learning
Keskitalo Pigga, Määttä Kaarina, Uusiautti Satu
Journal of Language, Identity & Education 13 (1): 70-79. doi:10.1080/15348458.2014.864215 : 2014 :
Obligatorisk

Indigenous children's education and indigenous languages. Expert paper written for the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues.
Magga O.H.,, Nicolaisen M., Trask T., Skutnabb-Kangas D. Robert
New York, NY: United Nations. 17 s. http://www.tove-skutnabb-kangas.org/pdf/PFII Expert paper 1 Education final. pdf : 2005 :
Obligatorisk

Sámi time, space, and place: Exploring teachers' metapragmatic statements on Sámi language use, teaching, and revitalization in Sápmi.
Hornberger Nancy, Outakoski Hanna
Confero (Pre-Published) 3 (1): 1-46. doi:10.3384/confero.2001-4562.150618 : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: http://www.confero.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.3384/confero.2001-4562.150618

Simpson Leanne
Indigenous environmental education for cultural survival
Canadian Journal of Environmental Education, 7(1). 13-25. : 2002 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/271/160

Vannestål Maria Estling
Att ta in världen i klassrummet - om digital teknik i språkundervisningen.
Norsk pedagogisk tidskrift, 2/2012.100-112. : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www-idunn-no.proxy.ub.umu.se/npt/2012/02/att ta in vrlden i klassrummet - om digital teknik i spraa

Övningar kring digitala och andra läromedel i samiska tillkommer. Länkar till befintliga digitala läromedel finns på kursens lärplattform.