Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska C, Samisk språkvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Sami C, Sami language and linguistics

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1SA139

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-17

Innehåll

I kursen studeras samiska språk ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger på de samiska språkens grammatiska uppbyggnad samt aspekter av språkerövring, inom ramen för den generativa grammatiken. Kursen består av följande moment

Mom. 1. Teoretisk samisk grammatik, 7,5 hp
Theoretical Sámi Grammar
Kursen presenterar en fördjupning i generativa grammatikens språksyn, analysverktyg och analysmetoder, med specifik tillämpning på de samiska språken. Kursen lägger stor vikt vid språkvetenskaplig metod, däribland metod vid datainsamling, samt belyser olika typer av språkvetenskapligt relevant data. Kursen omfattar kritisk granskning av språkvetenskapliga hypoteser, språkvetenskaplig argumentation samt strategier för utformandet av språkvetenskapliga hypoteser. Kursen tar även språkerövring i beaktning, och problematiserar utifrån samiska förhållanden, samt belyser etiska frågor i språkforskning.

Mom. 2. Fördjupning i syd-, lule- eller nordsamiskans grammatik, 7,5 hp
South, Lule or North Sámi Grammar
Med utgångspunkt i moment 1, skall studenten genomföra en fördjupningsuppgift, vilken består av en komparativ studie av minst två samiska språk, rörande ett relevant grammatiskt fenomen. Studenten skall förutom datainsamling, diskutera och granska språkvetenskapliga hypoteser i primärlitteraturen samt tillämpa vederbörlig språkvetenskaplig metodik. Arbetet skall presenteras såväl muntligt som skriftligt i ett kortare vetenskapligt arbete författat på ett samiskt språk. Studenten skall reflektera över hur arbetets resultat och implikationer är praktiskt tillämpningsbara i samiskt språkarbete.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande:
  • uppvisa en god förståelse av teoretiska och empiriska aspekter av samisk grammatik.
  • kunna tillämpa den teoretiska grammatikens principer i beskrivningen av ett samiskt språk
  • utifrån den teoretiska grammatikens grunder kunna formulera språkvetenskapliga hypoteser runt ett samiskt språks uppbyggnad
  • redovisa god förtrogenhet med språkerövring, och dess relevans för samiska.
  • uppvisa god förmåga att tillämpa språkvetenskaplig metod
  • kunna producera ett kortare vetenskapligt arbete på god samiska, och uppfylla det grammatiska forskningsområdets krav vad beträffar analys, metod, terminologi samt notapparat.
  • uppvisa förmåga att kunna relatera språkvetenskapliga hypoteser och praktisk tillämpning, samt kunna förmedla dessa insikter för en bred publik.
  • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina slutsatser samt kritiskt granska andra studenters arbeten inom ramen för den teoretiska grammatiken.
  • uppvisa förmåga att förhålla sig etiskt till ämnet på ett vetenskapligt vedertaget sätt.

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Samiska B, Lulesamiska (1SA143), Samiska B, Nordsamiska (1SA144) eller Samiska B, Sydsamiska (1SA145) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, dels via nätplattformen och dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Studenterna förutsätts arbeta självständigt mellan föreläsningarna. Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform.
För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se Tekniska krav för nätkurser på http://www.sprak.umu.se/student/dokument/

Examination

Examination sker med skriftlig hemtentamen (via nätplattformen) efter momentet eller löpande över hela momentet. Moment 1 examineras med en inlämningsuppgift och en hemtentamen. Moment 2 examineras med två inlämningsuppgifter, framställda på samiska. Den löpande examinationen innebär betygsättning av inlämningsuppgifter eller olika muntliga övningar.

Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 7,5 högskolepoäng.

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.  Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 35

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen.

Norsk generativ syntaks
Åfarli Tor Anders, Eide Kristin Melum, Johnsen Lars G.
Oslo : Novus : 2003 : 371 s. :
ISBN: 82-7099-372-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1-2, 4-8, 11-18

Waldmann Christian
Input och output : ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser
Lund : Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet : 2008 : 286 s. :
ISBN: 978-91-628-7477-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1, 3, 4, 9

Todal Jon
Samisk språk i Svahken sijte:sorsamisk vitalisering gjennom barnehage og skule. 177 s.
Guovdageaidnu: Sámi Instituhtta : 2007 :
Obligatorisk

Ytterligare material och övningar tillkommer via nätplattformen. Övrig litteratur bestäms i samråd med läraren