"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska: Lulesamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4, 15 hp

Engelskt namn: Lule Sámi, Qualification Course (level 3-4)

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1SA130

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen ingår fortsatta studier av lulesamisk grammatik och utökande av ordförråd med praktisk tillämpning i tal och skrift, samt träning i hörförståelse och läsförståelse av lulesamiska texter.

Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1. Lulesamisk grammatik, 5 hp
Fortsatta studier av grundläggande lulesamisk grammatik och stavning.

Delkurs 2. Ordförråd, 2 hp
Fortsatta studier av ett basordförråd.

Delkurs 3. Skriftlig kommunikation, 5 hp
Läsförståelse och skrivövningar med utgångspunkt från texter (och ordlistor till dessa) inom för den studerande välbekanta områden.

Delkurs 4. Muntlig kommunikation, 3 hp
Hörförståelseövningar av mer komplex talad lulesamiska inom för den studerande välbekanta områden med stöd av ordlistor. Egen muntlig produktion.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

  • med hjälp av ordlistor förstå och återge talad lulesamiska och skrivna texter med ett vardagligt innehåll;
  • kunna delta i samtal om vardagliga ämnen och bidra till att kommunikationen fungerar;
  • muntligt och skriftligt med viss komplexitet och korrekthet kunna återberätta huvuddragen i läst och hörd text;
  • kunna kommunicera muntligt och skriftligt inom för den studerande bekanta områden och därvid kunna använda ett relevant ordförråd och tillämpa grundläggande regler i lulesamisk grammatik och stavning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Lulesamiska 2 eller Lulesamiska som modersmål 1. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Samiska: Lulesamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) 15 hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten. Självstudier utifrån kursmaterial. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna.

Examination

Examinationen består av
Delkurs 1, Lulesamisk grammatik (5 hp): skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen via lärplattformen.  
Delkurs 2, Ordförråd (2 hp): skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen via lärplattformen. 
Delkurs 3, Skriftlig kommunikation (5 hp): skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen via lärplattformen.  
Delkurs 4, Muntlig kommunikation (3 hp): muntliga inlämningsuppgifter (studentens inspelade ljudfiler) samt muntlig sluttentamen via lärplattformen.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras.

Alla inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Det avslutande provet bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).   

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 12 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar.

Litteratur (c:a 50 s.) som dels hämtas från kurswebben, dels delas ut under de obligatoriska fysiska träffarna.