"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska: Nordsamiska, Kvalifikationskurs steg 3-4, 15 hp

Engelskt namn: North Sámi, Qualification Course (level 3-4)

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 1SA101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-10-29

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen ingår fortsatta studier av nordsamisk grammatik med praktisk tillämpning i tal och skrift, samt träning i hör- och läsförståelse och skrivande av texter med varierande svårighetsgrad på samiska. Kursen består av följande delkurser:

Delkurs 1. Nordsamisk grammatik i tal och skrift, 7,5 hp
De inlärda reglerna i nordsamiskans uppbyggnad tillämpas under denna delkurs i praktiken med fokus på tal och skrift. Studenten får delta i och följa mer avancerade konversationer inom flera temaområden. Grammatik- och talövningar ingår också.

Delkurs 2. Läs, lyssna och skriv på nordsamiska, 7,5 hp
I delkursen ligger fokus på nordsamisk hör- och läsförståelse och skriftlig språkfärdighet.

Delkurs 1 betraktas som steg 3 och delkurs 2 som steg 4.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

  • muntligt och skriftligt kunna producera nordsamiska meningar och meningsstrukturer som följer den nordsamiska grammatikens regler,
  • kunna reflektera över sitt samiska språkbruk och korrigera påpekade felaktigheter i både tal och skrift,
  • kunna delta i och förstå mer avancerad nordsamisk konversation som handlar om bekanta temaområden från kursen,
  • kunna berätta mer nyanserat och detaljrikt om ett bekant tema,
  • kunna ge och uppfatta enklare instruktioner på nordsamiska,
  • kunna använda nya och gamla nordsamiska ordböcker i ordsökssyfte och som grammatisk hjälpreda,
  • kunna läsa och förstå mer avancerade autentiska nordsamiska texter med hjälp av en ordbok, ordlista eller en stödordlista, och svara på innehållsfrågor angående dessa texter både på svenska och nordsamiska,
  • kunna lyssna och förstå enklare inspelade berättelser på samiska och svara på innehållsfrågor angående de inspelade berättelserna,
  • kunna med hjälp av ordbok och grammatikbok själv producera nordsamisk text i form av en berättelse, tidningsartikel, novell eller någon annan typ av text som funnits som exempel på kursen,
  • uppvisa goda ordkunskaper inom de temaområden som tas upp på kursen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Nordsamiska 2 eller Nordsamiska som modelsmål 1. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Samiska: Nordsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2) 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, övningar samt arbeten enskilt och i par via nätplattform. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna. Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Då stora delar av kursen genomförs i ett virtuellt klassrum krävs ett väl fungerande headset.

Examination

Delkurs 1, Nordsamisk grammatik i tal och skrift, 7,5 hp (steg 3) examineras genom:
a) Grammatik och skrivregler: Skriftligt prov (4,5 hp)
b) Tal och samtal: Muntligt prov (3 hp)

Delkurs 2, Läs, lyssna och skriv på nordsamiska, 7,5 hp (steg 4) examineras genom
a) Hör- och läsförståelse: inlämningsuppgifter (4,5 hp)
b) Skriftlig språkfärdighet: inlämningsuppgifter (3 hp)

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras.

Vid examination avvänds betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 7,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

All litteratur läses enligt anvisningarna i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen. Kurslitteratur markerat med * tillhandahålls av Institutionen för språkstudier via nätplattform eller som papperskopia.

Delkurs 1. Nordsamisk grammatik i tal och skrift

Outakoski Hanna
Nordamisk kvalifikationskurs - steg 3. Nordsamiska i skrift och samtal. * (elektronisk resurs)
Institutionen för språkstudier : 2011 :
Obligatorisk

Svonni Mikael
Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
ISBN: 978-82-8263-122-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Svonni Mikael
Modern nordsamisk grammatik
Kiruna : Ravda Lágádus : [2018] : 308 sidor :
ISBN: 9789198279634
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Delkurs 2. Läs, lyssna och skriv på nordsamiska

Outkoski Hanna
Nordsamisk kvalifikationskurs - steg 4, Nordsmiska texter och berättelser.* (elektronisk reurs)
Institutionen för språkstudier : 2011 :
Obligatorisk

Svonni Mikael
Davvisámegiela-ruoŧagiela, ruoŧagiela-davvisámegiela sátnegirji = : Nordsamisk-svensk, svensk-nordsamisk ordbok
Karasjok : CálliidLágádus : cop. 2013 : 405 s. :
ISBN: 978-82-8263-122-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst