Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Samiska studier, Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Sámi Studies, Master's (one-year) Degree Assignment

Denna kursplan gäller: 2019-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 1SA120

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska studier: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-11-07

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-11-01

Innehåll

Kursen innefattar ett självständigt utfört vetenskapligt arbete samt redovisning av detta i form av en vetenskaplig uppsats. Kursen innebär en fördjupning av teori och metod i urfolksstudier, med specifik tillämpning på samisk kultur och samiska språk. Opposition på andras uppsats och försvar av egen är en del av kursen.

Kursen består av två moment:

Moment 1: Forskningsplanering, 1,5 hp
Med hänvisning till några centrala teorier och metoder inom urfolksstudier väljs område för den egna undersökningen. Därefter utformas en forskningsplan där syfte och frågeställningar, kort forskningsbakgrund och metodbeskrivning ingår.

Moment 2: Genomförande och rapportering av forskningsuppgiften, 13,5 hp
Genomförande av den egna studien och färdigställande av vetenskaplig rapport omfattande cirka 30 sidor. I dess slutversion ska följande delar vara väl beskrivna och motiverade: syfte och frågeställningar, insamling och analys av material, diskussion av resultaten mot bakgrund av en teoretisk ram. Opposition på ett examensarbete och försvar av det egna arbetet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
  • uppvisa avsevärt fördjupade kunskaper inom teori och metod i urfolksstudier genom att redogöra för forskningsläget inom ett valt område;
  • formulera en undersökningsbar frågeställning, utforma en vetenskaplig hypotes samt testa hypotesen mot relevanta empiriska fakta;
  • söka, kritiskt läsa och referera adekvat litteratur;
  • redogöra för hur den genomförda studien gagnar samisk kultur samt hur resultaten skall kunna återknytas till det samiska samhället;
  • redovisa resultaten av den individuellt valda forskningsuppgiften i en vetenskaplig uppsats som uppfyller vedertagna krav på utformning och redovisning av sekundärlitteratur;
  • kritiskt granska vetenskaplig argumentation;
  • opponera på en medstudents uppsats och självständigt försvara den egna.Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6
Univ: Minst 105 hp i samiska studier i vilka ska ingå Samiska studier, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Seminarier kring val av frågeställning och metod. Handledning i grupp och enskilt samt slut-seminarium.
Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Fortlöpande examination av forskningsprocessen (moment 1) samt bedömning av det färdiga examensarbetet (moment 2).

Moment 1 (Forskningsplanering) bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det färdigställda examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Den som godkänts får inte undergå förnyad prövning för högre betyg.

För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 4

Litteratur väljs i samråd med handledare.