Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Samiska studier: Repatriering, 7,5 hp

Engelskt namn: Repatriation

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1SA156

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska studier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-20

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om urfolkens kultur och historia i världen. I kursen studeras aktuella frågor såsom immateriellt kulturarv, repatriering och revitalisering. Vilka lagar och förordningar styr repatriering? Vilka aspekter ska gälla vid repatriering? Vem har rätt till mänskliga kvarlevor? Hur repatrierar man immateriella kvarlevor? Vad är ett kulturarv?

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
  • uppvisa goda kunskaper om urfolkens arbete för revitalisering och repatriering av sitt kulturarv
  • kunna redogöra för de strategier som utarbetats för det immateriella kulturarvet
  • uppvisa förståelse för de vetenskapliga paradigm som gällde när museer, arkiv och andra institutioner samlade in artefakter, kvarlevor och berättelser från urfolken och hur dessa påverkar situationen idag
Färdighet och förmåga
  • uppvisa kännedom om metoder för att söka och identifiera artefakter och kvarlevor som återfinns i bl.a. arkiv och museer
  • självständigt kunna tillämpa och diskutera betydelsen av olika kunskapstraditioner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • utifrån kursinnehåll och kurslitteratur kritiskt kunna granska och värdera modeller för samverkan i kulturarvsfrågor mellan institutioner och berörda folk

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6 samt Univ: 90 hp i något av huvudområdena samiska, etnologi eller historia; alternativt 90 ECTS i skandinavistik eller skandinaviska studier, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
 
Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av:
a) Skriftliga inlämningsuppgifter (Written assignments), 2.5 hp
b) Skriftlig hemtentamen (Written take-home exam), 5 hp
 
Vid examinationen används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på den skrifliga hemtentamen.
 
Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.
 
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.
 
Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.
 
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
 
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
 
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Hagerman Maja
Käraste Herman : rasbiologen Herman Lundborgs gåta
Stockholm : Norstedt : 2015 : 402 s., [24] pl.-s. :
ISBN: 9789113059471
Se bibliotekets söktjänst

Hagerman Maja
Svenska kyrkan och rasbiologin
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : S. 531-1135 : sid. 961-992 :
Läsanvisning: Finns nedladdningsbar på https://www.svenskakyrkan.se/publikationer

Kylin Henrik
The missing skull : Professor Lundborg and the mismeasure of grandma
Ingår i:
Endeavour. [Elektronisk resurs]
Oxford : Pergamon Press Ltd : 1995- : 40 : sid. 131-134 :

Mihesuah Devon A.
Repatriation reader [Elektronisk resurs] : who owns American Indian remains?
Lincoln : University of Nebraska Press : c2000. : viii, 335 p. :
Läsanvisning: Finns online: http://ebookcentral.proquest.com/lib/umeaub-ebooks/detail.action?docID=3039290

Ojala Carl-Gösta
Svenska kyrkan och samiska mänskliga kvarlevor
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : 518 s. : sid. 657-680 :
Läsanvisning: Finns nedladdningsbar på https://www.svenskakyrkan.se/publikationer

Oscarsson Erik-Oscar
Rastänkande och särskiljande av samer
Ingår i:
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : S. 531-1135 : sid. 943-960 :
Läsanvisning: Finns nedladdningsbar på https://www.svenskakyrkan.se/publikationer

Let the objects speak : Online museums and Indigenous cultural heritage
Vermeylen Saskia, Pilcher Jeremy
Ingår i:
International journal of intangible heritage [Elektronisk resurs].
Seoul : National Folk Museum of Korea : c2006- : 4 : sid. 60-78 :

Heritage repatriation and educational sovereignty at an Ojibwe public school http://locallearningnetwork.org/heritage-repatriation-and-educational-sovereignty-at-an-ojibwe-public-school/
Cederström Marcus, DuBois Thomas, Frandy Tim, Gioia Connors Colin
Local Learning Network : 2016 :
Journal of Folklore and Education, vol 3