"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samiska: Sydsamiska, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp

Engelskt namn: South Sámi for Beginners (level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1SA106

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-06-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

Inom kursen tränas de fyra språkliga färdigheterna (tala, läsa, höra och skriva) genom lämpliga övningar.
I kursen ingår:

  • grundläggande studier av sydsamiskt uttal, sydsamisk grammatik och stavning samt ordinlärning;
  • läs- och hörförståelse av vardaglig sydsamiska;
  • övning i muntlig och skriftlig kommunikation på sydsamiska på en grundläggande nivå

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Stavning, basal grammatik och vokabulär, 6 hp
Moment 2. Hörförståelse, uttal och muntlig språkfärdighet, 3 hp
Moment 3. Grammatik och skriftlig produktion, 6 hp

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

  • kunna förstå enklare talad sydsamiska och enkla skrivna texter med ett vardagligt innehåll;
  • kunna delta i samtal om vardagliga ämnen;
  • kunna uttrycka sig muntligt med någorlunda korrekt sydsamiskt uttal och sydsamisk grammatik om något som studenten är välbekant med;
  • kunna uttrycka sig i skrift med någorlunda korrekt stavning och sydsamisk grammatik om något som studenten är välbekant med;
  • kunna tillämpa de mest grundläggande reglerna i sydsamisk form och satslära.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och enskilda arbeten dels via nätplattformen, dels i klassrumsmiljö under kursträffar. Det förutsätts att studenterna arbetar självständigt mellan föreläsningarna. Övningar och delar av övrigt kursmaterial tillhandahålls via en nätplattform.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Moment 1 Stavning, basal grammatik och vokabulär: En inlämningsuppgift samt avslutande prov.
Moment 2 Hörförståelse, uttal och muntlig språkfärdighet: Avslutande prov.
Moment 3 Grammatik och skriftlig produktion: En inlämningsuppgift samt avslutande prov.
 
Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de tre momenten bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på moment omfattande lägst 9 högskolepoäng i vilka moment 3 Grammatik och skriftlig produktion ska ingå.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.
 
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Anmälan till omprov samt till deltagande i uppsamlingsprov är obligatorisk.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet, se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

All litteratur läses enligt anvisningarna som framkommer i schemat för kursen eller enligt lärarens anvisningar. Förutom litteraturen som listas här nedan tillkommer det andra övningar och gruppuppgifter via nätplattformen.

Jonassen Kråik Ajlin
Introduktionskurs i sydsamiska. Kompendium.
Institutionen för språkstudier : 2009 :
Obligatorisk

Ytterligare material och övningar tillkommer
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Referenslitterqtur

Bergsland Knut
Sydsamisk grammatikk
2. utg. : Karasjok : Davvi girji : 1994 : 139 s. :
ISBN: 82-7374-215-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Åarjelsaemien-daaroen baakoegaerja.
Bergsland Knut, Magga Lajla Mattsson
Indre Billefjord : Idut : 1993 : 365 s. :
ISBN: 82-7601-010-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Svensk-sydsamisk, sydsamisk-svensk ordbok och ortnamn = : Daaroen-åarjelsaemien, åarjelsaemien-daaroen baakoegärja jih sijjienommh
Israelsson Per-Martin, Nejne Sakka
2., [rev.] uppl. : Kiruna : Saemiedigkie : 2008 : 267 s. :

Magga Lajla Mattsson
Norsk-sydsamisk ordbok = : Daaroen-åarjelsaemien baakoegærja
[Indre Billefjord] : Iðut : 2009 : 463 s. :
ISBN: 978-82-7601-178-4
Se Umeå UB:s söktjänst