Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samtal vid psykisk ohälsa, 7,5 hp

Engelskt namn: Therapeutic Communication in Mental Health Nursing

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OM408

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar teorier om kommunikation, relationsarbete och bemötande. Praktiska övningar i individuella samtal och gruppsamtal utifrån kognitiv, psykodynamisk och systemteoretisk metodik. Vidare behandlas hälsostödjande och motiverande samtal samt telefonrådgivning. Detta utgör underlag för reflektion och problematisering kring sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt dess betydelse för yrkesutövningen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för teorier om kommunikation, relationsarbete och bemötande
  • visa förståelse för och relatera till sambandet mellan samtal i yrkesutövning och områdets vetenskapliga grund
Färdighet och förmåga
  • tillämpa kunskap om olika teoribildningar inom psykiatrisk omvårdnad i samtal med personer med psykisk ohälsa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • problematisera och föra diagnostiska resonemang samt bedöma behov av insatser för personer med psykisk ohälsa
  • utifrån ett intersektionellt och etiskt förhållningsätt kritiskt reflektera över sjuksköterskans ansvar för samtal i vård för personer med psykisk ohälsa

Behörighetskrav

Kursen Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling 7,5 hp, alternativt Vuxnas och äldres hälsa och livsvillkor, 15 hp eller motsvarande del inom Hälsa och ohälsa i ett livsspann 22,5 hp, eller annan kurs inom omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå som behandlar psykisk ohälsa. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen ges delvis nätburen med sammankomster på studieorten. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. Obligatoriska moment som ingår i kursen är praktiska samtalsövningar. Undervisning på engelska kan förekomma.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av en individuell webbaserad tentamen och att studenten spelar in ett samtal. Samtal analyseras med hjälp av för området relevant teori, och resultatet av analysen redovisas i en individuell skriftlig rapport.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM408 överlappar helt med innehållet i 3OM328
-Kursen 3OM408 ersätter kursen 3OM328

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Wiklund Gustin Lena
KBT i omvårdnadsarbetet : om meningsskapande i gemenskap
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 378 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-05907-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Communication skills for mental health nurses
Morrissey Jean, Callaghan Patrick
Maidenhead : Open University Press : 2010. : 183 p. :
ISBN: 9780335238705
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta vetenskapliga artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.