Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Schweden im Blickpunkt I, 7,5 hp

Engelskt namn: Focus on Sweden I

Denna kursplan gäller: 2016-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 1TY019

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-05-22

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2018-06-27

Innehåll

I seminarier med diskussioner och muntliga referatuppgifter samt i ett skriftligt fördjupningsarbete belyses olika aspekter av nutida svenskt kultur- och samhällsliv i jämförelse med förhållandena i främst de tyskspråkiga länderna. Genomgående tränas presentation av Sverige och svenska förhållanden på tyska.

Kursen omfattar två moment:

Moment 1: Sverige i dag, 3 högskolepoäng
Studier av politiska, geografiska och kulturella samhällsförhållanden i nutidens Sverige i jämförelse med andra länder och med referens till aktuella händelser. Diskussioner och träning i att muntligt presentera olika aspekter av svenskt kultur- och samhällsliv på tyska.

Moment 2: Fördjupning, 4,5 högskolepoäng
Fördjupning utifrån en individuellt vald företeelse i svenskt kultur- och samhällsliv med ett annat innehåll än projektarbetet i moment 1.

 

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat för godkänd kurs ska den studerande
  • på tyska kunna redogöra för några huvuddrag i Sveriges nuvarande samhällssystem och göra jämförelser med förhållanden i främst de tyskspråkiga länderna;
  • visa kännedom om terminologisk problematik när svenskt samhällsliv presenteras på tyska;
  • kunna iaktta och reflektera över kulturella skillnader mellan Sverige och andra länder;
  • kunna kommentera aktuella händelser mot bakgrund av kulturtradition och samhällsliv i Sverige;
  • kunna sammanställa, tolka och på tyska presentera information om en eller flera företeelser inom svenskt kultur- och samhällsliv.

 

Behörighetskrav

Univ: Tyska A, 7,5 hp, eller behörighet för högskolestudier från tyskspråkigt land eller motsvarande kunskaper. Undantag medges från behörighetskrav i svenska och engelska.

Undervisningens upplägg

Undervisningsspråket är tyska.

Moment 1: Sverige i dag, 3 hp
Seminarier med redovisning av mindre referatuppgifter.

Moment 2: Fördjupning, 4,5 hp
Handledning individuellt och i grupp.

 

Examination

Moment 1
Bedömning av ett mindre projektarbete som presenteras i form av ett kort föredrag med visuellt stöd och som i skriven form görs tillgängligt via kursens lärplattform.

Moment 2
Bedömning av uppsats.

Moment 1 bedöms med något av betygsgraderna Underkänd och Godkänd. Moment 2 bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

I de fall ett prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Examinerande uppgifter, t.ex. hemtentamina och inlämningsuppgifter, ska vara inlämnade senast det datum som angetts av undervisande lärare. Sent inkomna uppgifter beaktas inte, utan den studerande hänvisas till nästa provtillfälle.

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 30

Internetkällor, tidningstexter och tryckt informationsmaterial, tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från webben. Litteratur till fördjupningsuppgiften i moment 2 väljs i samråd med lärare.