Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, hållbarhet och miljöpåverkan, 5 hp

Engelskt namn: Seminar course 1a: Architectural Technology, Sustainability and Environmental Impact

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5AR421

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-23

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

I kursen kommer studenterna att utveckla kunskap om byggnadsteknik, miljökomfort, materialval, utveckling av system- och detaljer. Studenterna kommer att tillämpa denna kunskap i designprojekt med särskild inriktning på hållbarhet och miljöpåverkan.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • undersöka och analysera alternativa strukturella system som är relevanta för arkitektonisk design.
  • kritiskt diskutera byggnaders miljöpåverkan och principer för hållbar design.
  • visa adekvat kunskap om byggmaterial, byggnadskomponenter och -systems fysikaliska karaktär och egenskaper samt miljöpåverkan.
  • implementera principer för att utforma optimala visuella, termiska och akustiska miljöer i ett designprojekt.
  • visa adekvat kunskap om system för miljökomfort som kan realiseras inom relevanta förutsättningar för hållbar design.
  • visa förmåga att integrera strategier för tekniska installationer i ett designprojekt.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i arkitektur, om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen och arbetsprover/portfolio samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning, individuellt/gruppprojektarbete och workshops.

Examination

Kursen examineras genom presentationer i seminarier, kritiktillfällen och en inlämningsuppgift. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att genomföra kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinatorn bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.