"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Seminariekurs 2a: Arkitekturteknik, fördjupning, 5 hp

Engelskt namn: Seminar course 2a: Architectural Technology, Resolution

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5AR424

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

I kursen kommer studenterna att vidareutveckla sin kunskap och kritiska förståelse för byggnadsteknik, miljökomfort, materialval, utveckling av system och detaljer. Studenterna kommer att tillämpa den kunskap som förvärvats i Seminariekurs 1a: Arkitekturteknik, hållbarhet och miljöpåverkan i, eller i relation till, aspekter av sitt designprojekt i "Synteskurs 2: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, fördjupning".

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • utifrån en brief utforma och presentera byggnadsprojekt av varierande skala, komplexitet, typ och kontext, genom användning av olika media.
  • ta hänsyn till byggnaders inverkan på miljön och föreskrifterna för hållbar design.
  • utveckla ett konceptuellt och kritiskt förhållningssätt till arkitektonisk design som integrerar de estetiska aspekterna och de tekniska kraven i en byggnad och samtidigt visa adekvat kunskap om byggnads- och konstruktionssystem, miljöstrategier och regelverk.
  • redogöra för byggnadskonstruktionsstrategier och visa förmåga att integrera kunskap om strukturella principer och byggnadstekniker.
  • undersöka, kritiskt värdera, välja ut, utvärdera och tillämpa olika strukturella, tekniska och konstruktiva system, komponenter och byggmaterial i ett praktiskt utformningsförslag utifrån miljöpåverkan av dessa val.
  • identifiera individuella inlärningsbehov och förstå det personliga ansvar som krävs för att förbereda sig för kvalificerat arkitektarbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 210 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR420 Synteskurs 1", "5AR421 Seminariekurs 1a" samt "5AR422 Seminariekurs 1b".

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning, projektarbete - individuellt och i grupp - samt workshops.

Examination

Kursen examineras genom presentationer i seminarier, kritiktillfällen och en inlämningsuppgift.
 
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.
 
Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinatorn bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.