Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Seminariekurs 2b: Studier i arkitektur- och stadsbyggnadsprofessionen och yrkesutövningen, 5 hp

Engelskt namn: Seminar course 2b: Professional Studies in Architecture and Urban Design

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5AR425

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-06

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

I kursen kommer studenterna att utveckla förmågor, kunskaper och förståelse för yrkesutövandet. Kursen ger studenterna kunskaper om grundläggande juridiska, yrkesmässiga och lagstadgade ansvarsområden samt att kritiskt reflektera över de reglerande, finansiella och professionella mekanismer som styr deras framtida roller som praktiserande arkitekter.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • förklara huvuddragen i gällande bygg- och planeringsregler, policys och lagstiftning, inklusive sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, arkitektens och byggindustrins roll i processer för upphandling och byggproduktion och deras relevans för utvecklingen av ett projekt.
  • förklara arkitektens grundläggande juridiska, yrkesmässiga och lagstadgade ansvar, samt de organisationer, föreskrifter och förfaranden som är inblandade i förhandlingar och godkännande av arkitektoniska utformningar, inklusive fastighetsrätt, bygg- och planeringsregler samt hälso- och säkerhetslagstiftning.
  • förklara betydelsen av professionalism och arkitektens skyldigheter, ansvar och roll i förhållande till beställare, användare, byggherrar, medarbetare och samhället i stort, samt behovet av att bedöma och förbereda byggnadsunderlag av olika skalor och typer och metoder av undersökningen för att definiera beställar- och användarkrav och deras lämplighet för platsen och kontexten.
  • kritiskt granska ekonomiska faktorer av betydelse för olika typer av byggnader, konstruktionssystem, specifikationsval, möjliga kostnadskontrollmekanismer och deras inverkan på arkitektonisk design.
  • förklara hur man driver ett arkitektkontor, samtida metoder och trender i byggandet av den byggda miljön, grundläggande projektlednings-, organisations- och affärsteorier, principer för upphandling och leverering av arkitektoniska projekt och hur dessa definieras genom avtals- och organisationsstrukturer.
  • visa det personliga ansvar samt den kompetens och kunskap som krävs för att självständigt arbeta professionellt samt förmågan att identifiera individuella inlärningsbehov för att förbereda sig för kvalificerat arkitektarbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 210 avklarade högskolepoäng, inklusive kurserna "5AR420 Synteskurs 1", "5AR421 Seminariekurs 1a" samt "5AR422 Seminariekurs 1b".

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning, projektarbete - individuellt och i grupp - samt workshops.

Examination

Kursen examineras genom presentationer i seminarier, och en inlämningsuppgift.
 
På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända.
 
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinatorn bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.

Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.