Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C, 15 hp

Engelskt namn: Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability C

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2FE202

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2013-06-13

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursen är avsedd för studenter som vill öka sin kunskap och stimulera sitt kritiska tänkande avseende marknadsföring av tjänster, etisk marknadsföring och hållbarhetsfrågor ur ett internationellt perspektiv. Kursen består av två moment som vidare kommer att beskrivas nedan:

Moment 1. Tjänstemarknadsföring, 7,5 hp / Service Marketing, 7.5 credits
Moment 2. Marknadsföringsetik och hållbarhet, , 7,5 hp / Marketing Ethics and Sustainability, 7.5 credits

Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska
Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Moment 1. Tjänstemarknadsföring, 7.5 hp
Hur ett värdeerbjudande upplevs är nära kopplat till uppfattningar om leverantören, till marknadsföring i allmänhet och till frågor om etik vad gäller hur organisationen ser på kunder och andra intressenter. Momentet breddar synen på marknadsföring och ger en förståelse för hur den tjänstedominanta logiken kan tillämpas i organisationer på lokala, nationella eller internationella marknader.

Förväntade studieresultat
Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
 • Analysera den tjänstedominanta logikens teori och praktik i relation till organisationers värdeerbjudande.
 • Urskilja och granska de roller som anställda, kunder och teknik har i utformningen och medskapandet av tjänster.
 • Utforska och analysera värdeerbjudanden från kundens, ledningens och samhällets perspektiv samt kritiskt granska etiska och hållbara aspekter relaterade till relevanta intressenter.
 • Utveckla och argumentera för, samt fatta beslut om åtgärder för att hantera kritiska händelser mellan organisation och kund.
Undervisningens uppläggning
Lärandeaktiviteterna inkluderar föreläsningar, gästföreläsningar, diskussioner, förberedelse och deltagande i seminarier och arbete i grupp. Föreläsningarna presenterar olika teman och hjälper studenten att inhämta ytterligare kunskap genom egen inläsning och litteratursökning. Studenten förväntas tillämpa förmågor som förknippas med tjänstemarknadsföring för att planera, utvärdera, jobba i grupp, hantera givna tidsramar, söka information och skriva rapporter. För den intellektuella utvecklingen är det viktigt att studenten själv aktivt söker, utvärderar och kritiskt diskuterar vetenskapliga artiklar som täcker såväl traditionell som nutida forskning inom tjänstemarknadsföring. Lärandeaktiviteterna och uppgifterna är utformade för att utveckla studentens generiska kompetenser, specifikt muntlig och skriftlig framställan på engelska, presentationsteknik, informationssökning och att arbeta i grupp.

Examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Material från gästföreläsningar kan komma att vara del av examinationen. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Marknadsföringsetik och hållbarhet, 7.5 hp
För företag idag är etiskt beteende och miljömässig hållbarhet allt viktigare. Trots detta tas många företags- och marknadsföringsbeslut utan hänsyn till deras miljömässiga, sociala och etiska konsekvenser. Momentet är framtaget för att öka medvetenhet och tillgängliggöra verktyg för att analysera etik och attityder relaterade till marknadsföring och hur dessa relaterar till hållbarhetsfrågor. Momentet tar speciellt hänsyn till hur organisationer kan bli agenter för ohållbarhet och orättvisor i samhället, och, å andra sidan, hur dessa organisationer kan transformeras av intressenter, såsom kunder och ägare, och av institutionella reformer. Momentet analyserar också hållbarhet på den institutionella nivån där de socialt och strukturellt inbäddade betingelserna i företags handlingar generellt och i marknadsföring speciellt fokuseras.  

Förväntade studieresultat
Efter avslutat moment ska studenten på engelska kunna:
 • Jämföra och kritiskt reflektera över klassiska normativa etiska teorier och nutida begrepp med anknytning till marknadsföringsetik och hållbarhet.
 • Identifiera och kritiskt diskutera hållbarhetsutmaningar som planeten Jorden, företag och marknadsföringsaktiviteter, står inför.
 • Identifiera och beskriva företagsansvars- och hållbarhetsfrågor samt marknadsföringsetiska dilemman med positiva och negativa konsekvenser för olika intressenter.
 • Kritiskt reflektera över konsekvenserna av olika marknadsföringsmetoder och tillämpa ett marknadsföringsetiskt såväl som ett hållbarhetsperspektiv på organisationers verksamhet.
 • Bedöma effekterna av företags och konsumenters beslut på människors liv, samhälle och miljö, lokalt, nationellt och internationellt.
 • Föreslå lösningar för marknadsföringsutmaningar med etik- och hållbarhetsimplikationer relevanta för beslutsfattare inom marknadsföring samt analysera de använda källornas relevans och trovärdighet.
Undervisningens uppläggning
Momentet är utformat för att låta studenterna möta, problematisera, kritisk reflektera över, och lösa marknadsföringsetiska problem såväl som hållbarhetsfrågor. I undervisningens upplägg ingår seminarier i mindre grupper, individuellt självreflekterande skrivande, caselösningar, föreläsningar och föreläsningsdiskussioner, Föreläsningarnas roll är främst att introducera och vägleda studenterna till vidare läsning och litteratur och onlinematerial. Studenterna analyserar och diskuterar vetenskapliga artiklar samt löser verkliga fall med ledarskapsinslag.

Examination
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom skriftliga uppgifter som genomförs individuellt och i grupp. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska. Se även examination för hela kursen nedan.

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

60 hp företagsekonomi grundkurs och fortsättningskurs (A/B) eller motsvarande, varav godkänt 45 hp. 
 
Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment

Examination

All examination sker på engelska.
Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna nedan och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs Service Marketing and Marketing Ethics - an international perspective C 2FE124

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Moment 1

Apart from the specific literature for each module specified below, a selection of international scientific journal articles will be used in the examination of the course as a whole. List of articles will be available on the course web site at least one month prior to the start of the course. This list of articles will be used in both modules in an integrated manner.

Literature

Services Marketing : integrating customer focus across the firm
Wilson Alan M., Zeithaml Valarie A., Bitner Mary Jo, Gremler Dwayne D.
fourth edition. : London : McGraw-Hill : [2021] : xvii, 514 Seiten :
ISBN: 9781526847805
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The literature is complemented with 8-12 scientific articles up to 240 pages. Case material may be added. Students are expected to independently search for and complement the literature with additional material such as relevant books, scientific articles, and news articles.

Moment 2

Apart from the specific literature for each module specified below, a selection of international scientific journal articles will be used in the examination of the course as a whole. List of articles will be available on the course web site at least one month prior to the start of the course. This list of articles will be used in both modules in an integrated manner.

Literature

A selection of scientific journal articles and equivalent comprising of between 200 to 300 pages. This material will be available on the course site at least one month before the beginning of the module. Case material may be added.

Referenslitteratur till kursen

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan behövas för att kunna slutföra momentet.

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/