"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sexuell och reproduktiv hälsa, självständigt arbete för master, 15 hp

Engelskt namn: Midwifery Science, Thesis of 15 credits for a Degree of Master of Medical Science (120 credits)

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 3OM351

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sexuell och reproduktiv hälsa: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2017-08-31

Innehåll

Kursen är en fördjupning inom sexuell och reproduktiv hälsa och i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder. Kursen innehåller problemformulering, litteratursökning, planering, genomförande och dokumentation av ett empiriskt självständigt arbete utifrån god forskningssed. Presentation och försvar av eget självständigt arbete samt opposition på annan kursdeltagares självständiga arbete ingår samt reflektion över eget lärande.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten självständigt kunna

Kunskap och förståelse

 • visa bred och djup kunskap och förståelse inom huvudområdet samt fördjupad förståelse inom forskningsområdet
 • värdera och syntetisera kunskap om forskningsläget inom området för examensarbetet
 • analysera och problematisera relevanta begrepp och teoribildning av betydelse för sexuell och reproduktiv hälsa och för examensarbetets inriktning
 • visa bred och djup kunskap om olika metodologiska angreppssätt och deras användbarhet för olika forskningsfrågor

Färdighet och förmåga

 • inom givna tidsramar kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och avgränsa ett för yrkesinriktningen/ huvudområdet relevant forskningsområde samt självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete
 • utifrån relevant litteratur reflektera över och tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt i examensarbetets planering, genomförande och utvärdering
 • kritiskt och systematiskt integrera kunskap från teori och praxis
 • självständigt genomföra en systematisk datainsamling, alternativt systematiskt avgränsa befintlig data utifrån självständigt formulerade frågeställningar, tillräckligt omfattande för att kunna besvara syftet
 • tillämpa adekvata analysmetoder som möjliggör komplex tolkning
 • presentera ett resultat med logisk uppbyggnad och vetenskaplig stringens som besvarar syftet
 • vetenskapligt argumentera för och självständigt försvara sitt examensarbete
 • kritiskt granska och diskutera metodval, alternativa metoder och tolkningar i vetenskapliga studier

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera resultatets vetenskapliga betydelse, dess relevans och begränsningar för barnmorskeprofessionen och identifiera behov av ytterligare kunskap och framtida forskning
 • integrera och värdera samhälleliga och intersektionella aspekter på frågeställningar, metodval och resultat
 • värdera resultatets anknytning till befintlig begrepps- och teoribildning
 • visa insikt om etiska aspekter på forskningsområdet och det egna resultatet samt dess implikationer
 • reflektera över sitt eget lärande och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och förmågor

Behörighetskrav

Examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp på avancerad nivå inom sexuell och reproduktiv hälsa alternativt inom barnmorskeexamen. Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledning. Den handledning studenten har rätt till erbjuds i huvudsak under pågående kurs. Student som inte slutför det självständiga arbetet under pågående termin kan beviljas ytterligare handledning om särskilda skäl föreligger. Kursen kan innehålla engelskspråkiga lärresurser. Avtal med handledare om arbetets genomförande samt seminarier är obligatoriska. Fokus ligger på studentens eget lärande och självständiga arbete och kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Det självständiga arbetet ska dokumenteras på god vetenskaplig nivå samt syfta till en vetenskaplig publikation. Arbetet bör skrivas på engelska. Presentationen vid examinationsseminariet genomförs på engelska.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras i form av ett självständigt arbete/examensarbete där studenten i en bilaga redogör för sin egen kunskapsutveckling. Arbetet presenteras och diskuteras under ett seminarium. Handledaren rekommenderar eller avråder studenterna från att gå upp med sitt examensarbete. En betygskommitté sammansatt av disputerade lärare bedömer arbetet och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget. Utifrån bedömningen och det erhållna betyget får samtliga studenter ett utlåtande. Vid underkänt betyg (U) utgörs utlåtandet av en sammanställning av de brister som skall åtgärdas för godkänt betyg. Studenterna ges möjlighet att justera arbetet inom 14 dagar alternativt vid betygskommitténs nästa möte. Utifrån utlåtandet bedöms justeringar för godkänt betyg.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att det självständiga arbetet är godkänt och att obligatoriska moment är genomförda. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs därtill betyget VG på det självständiga arbetet.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som blivit underkänd erbjuds studievägledning.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk/

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Kurslitteratur

Egen sökning av relevant litteratur i förhållande till det valda forskningsområdet.