"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Signaler och system, 7,5 hp

Engelskt namn: Signals and Systems

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5EL284

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-09

Innehåll

Kursen behandlar grunderna för signaler och hur de påverkas av de system som de samverkar med. Grundläggande egenskaper hos tidskontinuerliga- och tidsdiskreta signaler och system genomgås. Övriga moment är impulssvar, faltning, fourierrepresentation, laplace och z-transform samt digitala filter. MATLAB eller PYTHON används som ett generellt verktyg i laborationer och övningar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- beskriva signaler och system med för ämnesområdet relevanta begrepp,
- bestämma impulssvar och frekvensfunktion för analoga och digitala system,
- analysera och grafiskt åskådliggöra frekvensegenskaperna för en given signal,
- beräkna och dra slutsatser från utsignalen från ett linjärt system,
- redogöra för viktiga egenskaper hos Fourier-, Laplace- och z-transformen samt kunna utföra transformering och inverstransformering i enkla fall,
- beskriva principer och begränsningar vid sampling och rekonstruktion av signaler,
- redogöra för utmärkande egenskaper hos digitala filter och kunna realisera digitala högpass-, lågpass-och bandpassfilter med givna egenskaper.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Algebra för ingenjörer, 7.5 hp, Analys för ingenjörer, 7,5 hp samt Analog elektronik, 15 hp eller motsvarande kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examination och betygssättning grundar sig på ett skriftligt prov, två uppsättningar praktiska laborationsuppgifter samt en projektuppgift. På det skriftliga provet och projektuppgiften erhålls något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsuppgifterna erhålls något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
Betyg G på både skriftligt prov och projektuppgift ger kursbetyg Godkänd (3).
Betyg G och VG på endera skriftligt prov och projektuppgift ger betyg Icke utan beröm godkänd (4).
Betyg VG på både skriftligt prov och projektuppgift ger betyg Med beröm godkänd (5).
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

DSP first
McClellan James H., Schafer Ronald W., Yoder M. A.
Second edition, Global edition. : Harlow, Essex, England : Pearson : [2017] : 582 pages :
ISBN: 9781292113869
Se Umeå UB:s söktjänst