Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Simulera Analog Elektronik, 3,5 hp

Engelskt namn: Simulation of Analog Electronics

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5EL193

Högskolepoäng: 3,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-18

Innehåll

Kursen handlar om att simulera analoga elektroniska kretsar. Kursen innehåller ett antal övningsuppgifter som utgör grunden för en konstruktionsuppgift med fokus på modellbygge och känslighetsanalys.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- genomföra simuleringar av analoga kretsar genom att svepa, tid, frekvens, temperatur och parametervärden,
- genomföra en känslighetsanalys av en analog krets  med hjälp av Monte Carlo- eller Worst Case-simulering,
- göra modeller för analoga komponenter och simulera dessa.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Analog elektronik I, 7.5 hp (5EL026) eller 7.5 hp av Analog elektronik, 15 hp (5EL160) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgång av simuleringsprogram och problemlösningar samt laborationer med simuleringar av analoga kretsar. Ett individuellt mindre konstruktionsprojekt genomförs också under kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker fortlöpande i samband med undervisningen i form av övningar, redovisningar och rapporter. På inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts på en uppgift får inte undergå förnyad examination för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare examinationstillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 2

Molin Bengt
Simulering med PSpice
2., [uppdaterade och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 212 s. :
ISBN: 91-44-03150-5 :
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album