Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Simulering och optimering av energisystem, 15 hp

Engelskt namn: Simulation and optimization of energy systems

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EN079

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-27

Innehåll

I kursen ingår modellering, simulering och optimering av energitekniska system med hjälp av både analytiska metoder och datorberäkningar. Kursen ger en fördjupning inom området värmeöverföring, med betoning på tidsberoende problemställningar. I kursen tillämpar studenten sina kunskaper och genomför simuleringar och analyser av komplexa och multifysikaliska problem (ledning, konvektion, strålning).  I kursen ingår bland annat simulering av kraftvärmeverk, dimensionering av fjärrvärmesystem och analys av Sveriges elenergiförsörjning. I kursen ingår också ett större projekt som genomförs i grupper om 2-3 studenter per grupp.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 9 hp (Theory, 9 ECTS)
2. Projekt, 6 hp (Project, 6 ECTS)

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Moment 1 (Teori):
- tillämpa analytiska och numeriska optimeringsmetoder,
- optimera avancerade modeller av energitekniska processer och system,
- utförligt förklara nödvändigheten av modellförenklingar,
- utförligt förklara och kunna hantera specifika begränsningar för själva simuleringen,
- ingående förklara och argumentera för förutsättningarna och betydelsen av energilagring,
- ingående redogöra för , jämföra och argumentera om fördelar respektive nackdelar med de tekniker som finns för lagring av energi i olika former,
- dimensionera och analysera termiska energilager.
Moment 2 (Projekt):
- självständigt modellera, simulera, förutsäga och utvärdera energitekniska system, även med utgångspunkt med begränsad information,
- planera och genomföra en större projektuppgift samt utvärdera resultaten,
- kunna skapa avancerade modeller och välja relevanta randvillkor,
- redovisa det egna projektarbetet muntligt och skriftligt samt analysera och kritiskt granska andras projektarbeten.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier som skall inkludera kurserna Teknisk beräkningsvetenskap I, 4.5 hp, Värme- och masstransport I, 10.5 hp och Kraft- och fjärrvärmesystem, 7.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg


Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning, samt handledning vid projektarbetet.

ExaminationKunskapsredovisningen sker genom:

Moment 1 (Teori):
Skriftlig tentamen och 5-7 inlämningsuppgifter. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifterna ges omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För betyget (3) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 65% av maxpoäng på tentamen. För betyget (5) krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända samt minst 80% av maxpoäng på tentamen.

Moment 2 (Projekt):
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet. På projektarbetet ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betygssättningen grundas på bedömning av den muntliga redovisningen och den skriftliga rapporten. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. För betyget Godkänd (G) krävs att det egna projektarbetet är genomfört och redovisat muntligt och skriftligt samt att kritisk granskning av ett annat projektarbete är genomförd, med godkänt resultat.

Hela kursen:
På kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget 3 på hela kursen krävs betyget 3 på moment 1 (Teori) samt betyget G på moment 2 (Projekt). För betyget 4 krävs betyget 4 på moment 1 samt betyget G på moment 2. För betyget 5 krävs betyget 5 på moment 1 samt betyget G på moment 2. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.