Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Självständigt arbete i arbetsrätt, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project in Labour Law

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2JU096

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen, 2009-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2015-11-30

Innehåll

Under kursen ska studenten författa ett självständigt arbete på egen hand. Arbetet ska innebära en ämnesmässig fördjupning inom ett arbetsrättsligt ämne och kan röra svensk, europeisk eller internationell arbetsrätt. Uppsatsen kan till exempel bestå av en studie av rättspraxis, av parternas eller en myndighets tillämpning av rättsreglerna eller vara en teoretisk studie. Ämnet väljs fritt av den studerande efter samråd med handledaren. I uppsatsen ska analysen och metoden ges en framträdande plats, medan deskriptiva moment främst utnyttjas som bakgrund, inledning eller liknande.


 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

visa förmåga att använda rättsvetenskapliga teorier och metoder på det arbetsrättsliga området

självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar och kritiskt värdera kunskaper, teorier och metoder som anknyter till arbetsrättsliga undersökningar

självständigt kunna planera och genomföra ett kvalificerat uppsatsarbete inom det arbetsrättsliga området och vid genomförandet visa ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.
 

Behörighetskrav

Antagen till magisterprogrammet i arbetsrätt 60 hp samt godkänt resultat på kurserna, Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp, Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning, 7,5 hp, Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7,5 hp, Anställningsavtalets rättsliga reglering, 15 hp.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels i form av en inledande föreläsning i teori och metod, dels i form av handledning under uppsatsarbetet. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av:

Punkt 1
Författande av ett självständigt arbete (uppsats).

Punkt 2
Försvar av det egna självständiga arbetet vid ett seminarium och opposition på en annan students självständiga arbete.
 
Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För det självständiga arbetet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För punkt 2 ges endast betygen underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på det självständiga arbetet och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid kursens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande
 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 12

  Kurslitteratur

  Instruktioner för skriftliga arbeten på juristprogrammet, Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Webbversion som tillhandahålls via kurswebben. (Skrivmall och riktlinjer för hänvisningar, citering m.m.)

  Sandgren Claes
  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 131 sidor :
  ISBN: 9789139208839
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder
  Bernitz Ulf, Bernitz Ulf, Bernitz Ulf, Carlsson Mia, Carlsson Mia, Heuman Lars, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich, Magnusson Sjöberg Cecilia, Leijonhufvud Madeleine
  Femtonde upplagan : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 292 sidor :
  ISBN: 9789139209362
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  OBS! Ytterligare artiklar m.m. tillkommer inför det inledande seminariet på kursen (det inledande obligatoriska momentet om metod).

  Rekommenderad litteratur

  Myndigheternas skrivregler
  8. [omarb.] uppl. : Stockholm : Språkrådet : 2014 : 156 s. :
  Pdf-fil
  ISBN: 9789138326251
  Se bibliotekets söktjänst

  Denna finns fritt tillgänglig för nedladdning (isof.se)

 • Giltig från: 2020 vecka 13

  Kurslitteratur

  Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder
  Bernitz Ulf, Bernitz Ulf, Bernitz Ulf, Carlsson Mia, Carlsson Mia, Heuman Lars, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich, Leijonhufvud Madeleine
  Fjortonde upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : [2017] : 269 sidor :
  ISBN: 9789139208372
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sandgren Claes
  Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation
  Fjärde upplagan : Stockholm : Norstedts Juridik : [2018] : 131 sidor :
  ISBN: 9789139208839
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  OBS! Ytterligare artiklar m.m. tillkommer inför det inledande seminariet på kursen (det inledande obligatoriska momentet om metod).

  Rekommenderad litteratur

  Ds 2009:38 Myndigheternas skrivregler, 7 upplagan

  Finns tillgänglig på regeringen.se