"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Självständigt arbete för processoperatörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Independent project work for Process Operators

Denna kursplan gäller: 2019-12-02 och tillsvidare

Kurskod: 5KE189

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-12-18

Innehåll

Kursen omfattar en individuell fördjupningsuppgift inom något av processoperatörsyrkets normala ansvarsområden, och ansluter till den verksamhet som bedrivs vid det företag där det självständiga arbetet genomförs. Det självständiga arbetet kan utföras med inriktning mot kemi, energiteknik, styr- och reglerteknik, underhållsteknik, processteknik, arbetsmiljö, kvalitetsteknik eller logistik. Arbetets frågeställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren, men måste i förväg godkännas av kursansvarig. Arbetet bedrivs under handledning från såväl företag som från en av universitetet utsedd hemhandledare, och skall redovisas i form av en skriftlig rapport och i form av en muntlig redovisning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • -tillämpa kunskaper inom det valda fördjupningsområdet för att utforma en genomförandeplan, inkluderande metodval och tidsdisposition,
  • genomföra, dokumentera och redovisa en individuell fördjupningsuppgift,
  • skriftligt och muntligt redovisa vunna resultat,
  • relatera uppnådda praktiska resultat till existerande teorier inom området,
  • diskutera och värdera uppnådda resultat med avseende på antaganden och begränsningar, samt företagsekonomiska förutsättningar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs delas att samtliga kurser relevanta för fördjupningsuppgiften är godkända, och dels att kurser om minst 90 högskolepoäng på programmet har avklarats.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av individuell handledning. En handledare vid universitetet ger, tillsammans med en handledare vid det företag där det självständiga arbetet utförs, stöd vid arbetets planering och genomförande. Den dagliga handledningen ges av personal vid det företag där det självständiga arbetet utförs. En seminariedag anordnas i slutet av kursen där erfarenhetsutbyte studenterna emellan behandlas.

Examination

Det självständiga arbetet är individuellt och redovisas muntligt och i en skriftlig rapport. Rapporten kan skrivas på svenska eller engelska och ska språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. Betygsgrader på kursen är Underkänd (U) och Godkänd (G).
Student som ej erhåller godkänt betyg vid examinationen har möjlighet att komplettera den skriftliga rapporten och/eller den muntliga redovisningen. 
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kemiska institutionen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas individuellt.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.