"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sjukdomslära och genetik, 9 hp

Engelskt namn: Clinical Pathology and Genetics

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 3BL309

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-10-20

Innehåll

I kursen ingår allmän och organspecifik sjukdomslära. Sjukdomar i olika organsystem belyses utifrån deras etiologi, sjukdomsbild, cellulära mekanismer och diagnostiska metoder. Dessutom behandlas medicinsk genetik samt etiska aspekter som diskuteras i relation till sjukdomslära. Olika sjukdomar belyses i relation till internationella aspekter. Kursen omfattar även grundläggande farmakologi.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 

  • kunna grundläggande terminologi inom sjukdomslära och medicinsk genetik 
  • kunna redogöra för hur genetiska anlag nedärvs och manifesteras
  • kunna redogöra för etiologi, sjukdomsbild och cellulära mekanismer vid vissa sjukdomstillstånd i olika organsystem
  • ha kunskap i grundläggande farmakologi

Färdighet och förmåga
Den studerande ska

  • känna till några vanliga diagnostiska metoder och hur analyssvar tolkas 
  • ha kännedom om diagnostisk specificitet och begränsning för några screeningmetoder 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • kunna argumentera kring screening/testning vid några olika situationer/sjukdomar och reflektera över etiska dilemman i relation till detta
  • kunna diskutera samhälleliga, internationella och etiska aspekter samt hållbara perspektiv i relation till olika sjukdomstillstånd och diagnostik 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 50 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet inkluderande läkemedelsräkning - eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, case och seminarier. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av skriftlig tentamen med betygsgrad, Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG) samt i form av seminarium. För godkänd kurs krävs betygsgraden G för skriftlig tentamen och godkända seminarier. För betyget VG på hela kursen krävs väl godkänd på skriftlig tentamen och godkända på seminarier. 

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår och totalt till fem tillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. 

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.